You are currently viewing Ὁ Μακαριώτατος στά ἐγκαίνια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Γρίβας

Ὁ Μακαριώτατος στά ἐγκαίνια τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Γρίβας

  • Reading time:1 mins read

Τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, μέ τήν προβλεπόμενη
ἐκκλησιαστική ἱερουργία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος καί τῶν Ἀδελφῶν ἐν Χριστῷ Συλλειτουργῶν,
συντελέστηκαν τά Ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ (δηλαδή τοῦ κεντρικοῦ Ναοῦ)
ἐπ᾽ ὁνόματι τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ὡς
καί τῶν δύο Παρεκκλησίων (τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων καί τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου) τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Γρίβας-Γουμένισσα. Στό
ἐπίκεντρο τῆς θείας λατρείας, μέ ἱερό καί χαρμόσυνο δέος ἐνώπιον τοῦ
ἀνείπωτου μεγαλείου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐνοπτρισθήκαμε
“τό ἀκαταγώνιστον ὄπλον, τόν στηριγμόν τῶν πιστῶν, τό ἀήττητον
τρόπαιον τῆς εὐσεβείας, τήν θύραν τοῦ Παραδείσου, τό περιτείχισμα τῆς
Ἐκκλησίας”. Καί ὅλα αὐτά γιατί “ὁ Σταυρός ἐστί τό τοῦ Πατρός θέλημα, ἡ
τοῦ Μονογενοῦς δόξα, τό τοῦ Πνεύματος ἀγαλλίαμα”, κατά τόν ἱερό
Χρυσόστομο.
Ὁ μέγας τῆς Ἐκκλησίας δογματολόγος, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
διακελεύει “κάθε πράξη καί θαυματουργία τοῦ Χριστοῦ εἶναι πολύ μεγάλη
καί θεία καί ἀξιοθαύμαστη, ἀλλά ἀπ᾽ ὅλες τίς πράξεις Του πιό
ἀξιοθαύμαστη εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός Του… χαρίσθηκε στόν ἄνθρωπο ἡ
ἀνάσταση, ἀνοίχθηκαν οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου”. Δικαιολογημένη ἡ

εὐφροσύνη πού ἀπαντλεῖται ἀπό τή θέα καί μόνο, ἀλλά καί κυρίως καί κατ᾽
ἐξοχήν ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ἐν τῷ Σταυρῷ παγέντος Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἔτσι ὥστε “ὥσπερ διά νηός τῆς Ἀναστάσεως ἀναγόμεθα πρός
ζωήν θεογνωσίας”.
Ὁρατά σύμβολα τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί οἱ Ἅγιοι
Μάρτυρες, οἱ πρῶτοι “ὑποδοχεῖς” (μαγνῆτες) πού ἐφελκύουν τήν χάρη τοῦ
Παναγίου Πνεύματος.

Ὁ Μακαριώτατος, ταπεινός προσκυνητής ξεναγήθηκε στόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τῆς Παναγίας Τριάδος Πολυκάστρου κάτωθεν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει
ὑπόγειος ναός τῶν αὐτῶν διαστάσεων 1000τμ ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν Ἁγίων
Πάντων. Δεύτερος σταθμός ὑπῆρξε ὁ περικαλλής ἁγιογραφημένος ναός τῆς
Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης Ἄξιόν ἐστιν στήν Ἀξιούπολη στό
συγκρότημα τοῦ ὁποίου ὑπάρχει παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ
βαπτιστήριο. Ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική τῶν δύο ναῶν
ἀφίχθη στή Γουμένισσα τίς μεσημβρινές ὧρες τοῦ Σαββάτου,
συνοδευόμενος ἀπό τόν παν. Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀρχιμ.
Συμεών Βολιώτη καί τόν ἀρχιδιάκονο π. Ἰωάννη καί λιτή συνοδεία.
Προέστη τῆς ἑόρτιας τελετουργίας τῶν Ἐγκαινίων ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τό
πρωί.
Συνέδραμε ὁ Γεν. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἱεροσολύμων Σεβ.
Καπιτωλιάδος Ἡσύχιος, ὁ ὁποῖος ἐκόμισε ἀπό Ἱεροσολύμων τήν εὐλογία
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τό ἐνσωματωμένο ἀπότμημα τοῦ Τιμίου Ξύλου

 

ἐντός τῆς ἱστορικῆς θήκης-εἰκόνας τῶν ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης. Στήν ὑποδοχή καί λιτανεία τοῦ ἱεροῦ χαριτοδώρου
σεβάσματος συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Γουμενίσσης μέ τό Σεβ. Ἰωαννίνων, ὅλος
σχεδόν ὁ ἱερός κλῆρος τῆς Μητροπόλεως μέ ἐνορίτες, ὁ βουλευτής Κιλκίς
κ. Γ. Γεωργαντᾶς, ἀντιδήμαρχοι μέ τόν πρέδρο τῆς Δ.Κ. Γρίβας, ὁ ταξχος
Διοικητής τῆς 71ης Ἀερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας “Πόντος-Ἐπί
πτερύγων ἀνέμων” μέ ἄλλους ἀξιωματικούς καί πλῆθος προσκυνητῶν, ἐνῶ
τά τοπικά παραδοσιακά “Χάλκινα τῆς Γουμένισσας” παιάνιζαν ὀργανικά
ὕμνους.
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερόνυμε.
Σεβασμιώτατε μητροπολίτα Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου
κ. Δημήτριε. Τίμιον τῆς ἐκκλησίας πρεσβυτέριον, εὐλογημένε λαέ τοῦ
Θεοῦ. Μέ ἰδιεταίραν χαράν ἀνταποκρινόμενος ὁ σεπτός ἡμῶν πατήρ καί
Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλοςεἰς τήν ἀπευθεινθεῖσαν παράκλησιν τῆς
ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἀπέστειλε τήν ἐμήν ταπε
Στόν Ἑσπερινό συγχοροστάτησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἐδέσσης,
Πέλλης & Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων καί Γρεβενῶν κ.
Δαβίδ.
Ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό, κατά τόν ὁποῖο ὁ οἰκεῖος
ποιμενάρχης Σεβ. κ. Δημήτριος, μετά ἀπό σύντομη θεολογική εἰσαγωγή,
ἀναφέρθηκε ἐπιγραμματικά σέ ἔκδηλα σημεῖα τῆς θείας πρόνοιας γιά τήν
πορεία τῆς Μονῆς καί τήν ἀνέγερση τοῦ Καθολικοῦ, διά τῆς ὁποίας
ἐθαυμάστωσε ὁ Κύριος τά ἐλέη Του. Ἐπί 23 συνεχῆ ἔτη τόνισε, ἀπό τό

1993, διηνεκής ἡ παντευεργέτις παρουσία τῶν Ἁγίων ἔτσι ὥστε νά
ἐπιτελεσθεῖ ἕνα ἔργο ἀξιώσεων στήν ἀκριτική Μητρόπολή μας.

***

Τήν κυρίως ἡμέρα, Κυριακή 15/10 τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπέτειο τῆς χειροτονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου,
τελέστηκαν τά κυρίως Ἐγκαίνια.
Συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, Σερρῶν &
Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Νεαπόλεως &
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτων, μαζί μέ τόν οἰκεῖο ποιμενάρχη Σεβ. Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως
& Πολυκάστρου κ. Δημήτριο. Καί οἱ μέν Σεβασμιώτατοι Σερρῶν &
Νιγρίτης κ. Θεολόγος καί ᾽Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἐγκαινίαζαν
ταυτόχρονα τά ἐνσωματωμένα Παρεκκλήσια τῶν Ἀποστόλων Πέτρου &
Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων καί Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, ἐνῶ ὁ
Μακαριώτατος μέ τούς λοιπούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς συνεγκαινίαζαν τόν κυρίως
Ναό-Καθολικό.
Κατά τήν τελετή, ὁ Μακαριώτατος παρέλαβε ἀπό τόν Μητροπολίτη μας
τόν ὠοειδοῦς σχήματος κρύσταλλο ἐκ τοῦ Θεοβαδίστου ὅρους Σινᾶ, ἐντός
τοῦ ὁποίου εἶχε τοποθετηθεῖ ἀπειροελάχιστη ἀκίδα Τιμίου Ξύλου τοῦ
Πρωτομάρτυρος τοῦ Γολγοθᾶ Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἐκχέοντας στήν
σχηματισθεῖσα ἀπό ἀχάτη κοιλότητα τό Ἅγιο Μύρο, ἐκφώνησε: “Αἰωνία ἡ
μνήμη τῶν Κτιτόρων τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου”. Στή συνέχεια καί ἀφοῦ
τοποθετήθηκαν τά ὀνόματα ζώντων καί κεκοιμημένων ἐντός τοῦ φυτοῦ τῆς

 

Ἁγίας Τραπέζης, ὑπέγραψε ὁ Μακαριώτατος τό κάτωθι κείμενο πού
ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη:
«Μνήσθητι Κύριε, διά τοῦ Σταυροῦ Σου ἐλεῶν, εὐχαῖς τῶν νεοφανῶν
Μαρτύρων Σου Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης τῆς παρθένου, πάσης
Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς ἀληθείας, ἔτι δέ
καί τοῦ Κλήρου, τῶν μοναστῶν καί τοῦ λαοῦ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, “πρός τελείωσιν εὐαρεστήσεως”.

† Ἱερώνυμος ὁ Β΄.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος»

Ὡσαὐτως σχετικό κείμενο ὑπογραφέν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ
Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἡσυχίου, κατετέθη καί αὐτό
στό κέντρον τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἔνθα καί ἡ πληθύς τῶν ὁνομάτων
κεκοιμημένων καί διαβιούντων:
«Μνήσθητι Κύριε τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως
Ἱερουσαλήμ & πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, πάσης τῆς ἐν
Χριστῷ ἡμῶν Ἀδελφότητος καί τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς
Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ἐλεῶν ἡμᾶς τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου καί τῇ
χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

†ὁ Καπιτωλιάδος Ἡσύχιος
Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτροπος»

Τέλος, ὁ ἱδρυτής καί θεμελιωτής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπιχώριος
Μητροπολίτης κ. Δημήτριος ὑπέγραψε καί κατέθεσε τό κάτωθι κείμενο:

 

«Τῇ χάριτι τοῦ Σταυροῦ Σου ἐλεῶν εὐχαῖς τῶν Ἀποστόλων Σου Ἀνδρέου τοῦ
πρωτοκλήτου, Πέτρου & Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων καί τῶν νεοφανῶν
Μαρτύρων Σου Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης τῆς παρθένου, μνήσθητι
Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Πατριάρχου ἡμῶν Βαρθολομαίου, μετά καί
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.
Ἐξαιρέτως δέ Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος,
τοῦ καί τελετουργοῦ τῶνδε τῶν σεπτῶν Ἐγκαινίων ἱερουργοῦ τῆς ἀναιμάκτου
μυσταγωγίας καί πρωτολειτουργοῦ τῆς θείας Χάριτος·
καί τῶν συνιερουργῶν Ἱεραρχῶν Καπιτωλιάδος Ἡσυχίου, κομιστοῦ τοῦ
Τιμίου Ξύλου ἀπό Ἱερουσαλήμ Σερρῶν & Νιγρίτης Θεολόγου,
Ἐλευθερουπόλως Χρυσοστόμου, Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως Βαρνάβα,
Ἰωαννίνων Μαξίμου, Ἐλασσῶνος Χαρίτωνος καί τῶν ἀφ᾽ ἑσπέρας
συνεστώτων ἡμῖν Ἐδέσσης, Πέλλης & Ἀλμωπίας Ἰωήλ καί Γρεβενῶν Δαβίδ,
μετά τοῦ περί αὐτούς ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, καί τῆς ἐμῆς
ἐλαχιστότητος, τοῦ πρώτου τῆς ἐπαρχίας ταύτης Ποιμενάρχου· τοῦ ἱεροῦ
κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν, τοῦ καθηγουμένου μετά τῆς
ἀδελφότητος, τῆς δωρητρίας κοινότητος Γρίβας, πάντων τῶν κτιτόρων,
δωρητῶν, εὐεργετῶν, διακονητῶν, προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί ὧν
τά ὀνόματα κατατίθενται ἐνταῦθα·
ὡς καί τῆς δούλης σου Μαρίας Τσολάκη μετά τῶν οἰκείων καί ἀναδεκτῶν
αὐτῆς, τῆς διακονησάσης τήν ἀποκάλυψιν τῶν Νεοφανῶν Σου Ἁγίων, καί
πάντων τῶν εὐλαβῶν συνεργῶν τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ λόφου τῶν Καρυῶν
Θερμῆς Λέσβου [ἀπό δέ τῶν κεκοιμημένων: Ἰακώβου Μητροπολίτου
Μυτιλήνης τοῦ ἀπό Σισανίου καί Σιατίστης, Ἰακώβου ἐπισκόπου Ἄσσου•

 

Παχωμίου καί Φωτίου τῶν ἱερομονάχων, Εὐθυμίου καί Βασιλείου τῶν
ἱερέων· ΔούκαΒασιλείου, Βιργινίας, Ἀγγέλου, Ἑλένης, Ἑλένης, Ἀγγελικῆς,
Μυρσίνης, Κωνσταντίνου, Φωτίου καί τῶν σύν αὐτοῖς ἁπάντων].

15 Ὀκτωβρίου 2017

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ἡμέρα ἐπετείου τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου

γενομένης ἐν ἔτει 1989

Προσκύνημα τοῦ Τιμίου Ξύλου ἐξ Ἱεροσολύμων
†ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος»

Ὅλων τά ὀνόματα, τά ἀναγεγραμμένα ἀπό μῆνες, κατατέθηκαν στήν
Ἁγία Τράπεζα, κεκοιμημένοι καί διαβιοῦντες, ζῶντες μέσα στήν ἅγια
ζωοποιό πρόνοια τοῦ Σωτῆρός μας Θεοῦ. Καί ὅλοι ἐμεῖς πλέον
εὑρισκόμεθα τόσο στενά δεμένοι, πάντοτε ἐν Κυρίῳ, καί μέ αὐτήν τήν
πράξη συμβολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ, μέσα στόν “ἐναγκαλισμό” τῆς
ἀδελφικῆς στοργῆς τῶν μεγάλων νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης τῆς παρθένου.
Σωτήρας καί ὄργανο σωτηρίας ὁ ἴδιος ὁ σαρκωμένος Θεός.
Λυτρωτής καί ὄργανο ἀπολυτρώσεως ὁ Θεάνθρωπος.
Ζωή καί ὄργανο ζωοποιήσεως ὁ ἄκτιστος καί ὑπερούσιος, μέσα ἀπό τήν
ἐθελούσια “κένωση” τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του.

 

Αὐτό ἐνεικονίζει τό Τίμιο Ξύλο πού μᾶς ἐκόμισε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ὁ
Σεβασμιώτατος Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος. Ἐπιτρέψτε μας, εἶπε ὁ
Σεβασμιώτατος στόν ὡς ἄνω Ἱεράρχη, ἐκ προσώπου τῆς Ὑμετέρας
Μακαριότητος νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τόν ἐξαιρετικό Σας κόπο, ὅπως
καί τόν Θειότατο καί Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο
γιά τήν πολλή του ἀγάπη καί συγκατάβαση. Πολλά τά ἔτη Σας.
Αὐτό ἐνεικονίζουν τά λείψανα τῶν τριῶν Ἁγίων πού θέσαμε ἐντός τῆς
Ἁγίας Τραπέζης. Αὐτό ἐνεικονίζει ὅλη ἡ τελετουργία τοῦ καθαρισμοῦ τῆς
Ἁγίας Τραπέζης καί τοῦ καθαγιασμοῦ μέ Ἅγιο Μῦρο, πού ἐτελέσαμε
Μακαριώτατε. Διό καί πολλά Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή δεύτερη τωρινή
ἐπίσκεψή Σας μέ ὅλη τήν ἱερή ἐπισημότητα.
***

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς τελετουργίας τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς θείας
Λειτουργίας περί τίς 12 μ. καί τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας,
προσκληθείς ὁ Μακαριώτατος παρά τόν πολλαπλό του κόπο ἀναφέρθηκε
ἐγκάρδια στό σπουδαῖο ἔργο πού συντελέστηκε καί ὅλοι τό βλέπουν,
ἐπήνεσε τό Μητροπολίτη καί ἐπευλόγησε δι᾽ ἐνθέρμων λόγων τό
ἐκκλησίασμα καί τή μοναστική Ἀδελφότητα, γιά τό πνευματικό καταφύγιο
τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν καί τοῦ πόνου. Ἐπιπλέον ἐξήγησε τή σημαντική
τῆς λέξεως “Ἐγκαίνια”, προχωρώντας ἀπό τά ἐγκόσμια πρός τά
ὑπερκόσμια καί τό ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό χρέος ὅλων.
«Ἐγκαίνια –εἶπε– τελοῦνται στήν ἔναρξη ἐργασιῶν καί ἐπιτηδευμάτων,
κτιρίων καί οἰκιῶν στόν κοινό βίο· ὁπότε ἡ αἴσθηση πού προκαλεῖ σάν

 

λέξη εἶναι γνωστή. Ἐγκαίνια γίνονται μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐκκλησιῶν
καί τῶν μοναστηριακῶν ναῶν, πού εἶναι ἕνα σπουδαῖο ἐκκλησιαστικό
γεγονός• διότι ἐπικαλούμεθα τό Ἅγιο Πνεῦμα νά καθαγιάσει τό ναό ὡς
λειτουργικό χῶρο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς παρουσίας τοῦ ζῶντος
Θεοῦ. Γιά τόν καθένα ἀπό τούς πιστούς ἔχει σημασία αὐτό πού ἐλέχθη
στόν Ἑσπερινό, σέ μία Εὐχή ἀπό τίς Εὐχές τίς ἐναρκτήριες τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ναοῦ, καί ἀναφέρεται στά ἐγκαίνια τῆς καρδιᾶς, στήν καθαρότητα τῆς
ψυχῆς πού ἐπιτελεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί γι᾽ αὐτόν τό σκοπό πρέπει νά
ἀγωνιζόμεθα. Καί ἐδῶ ἔχει σημασία μία εἰκόνα ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού μᾶς
δείχνει τήν εὐρεία σημασία τῶν τωρινῶν ἐγκαινίων. Οἱ Μαθητές τοῦ
Σωτῆρος εἶχαν ἐκπλαγεῖ μέ τή Σταύρωση, εἶχαν σκορπιστεῖ εἰς τά ἴδια καί
ἀφῆκαν μόνον τό Διδάσκαλό τους στήν πορεία τοῦ Πάθους, τοῦ Σταυροῦ.
Μετά τήν Ἀνάσταση ὅμως ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός τούς
ἐπαναφέρει, τούς ἐπανενώνει, ξεκινᾶ γιά τούς Μαθητές μιά καινούργια
ζωή, ἔχουμε ἐγκαίνια μιᾶς κοινῆς πορείας, τῆς ἀποστολῆς εἰς πάντα τά
ἔθνη, τῆς ἱεραποστολῆς. Αὐτό τό γεγονός μᾶς ὁδηγεῖ σέ μιά ἐκτίμηση τῆς
μεγάλης σημασίας τῶν σημερινῶν ἐγκαινίων γιά νά ξεκινήσουμε ἕναν
κοινό στόχο πορείας. Διότι -σέ μιά ἐποχή πού καταλύονται ἀξίες αἰώνων
καί προπαντός τρόπος ζωῆς πού ἄντεξαν γιά αἰῶνες– αὐτήν τήν ἐποχή
χρειαζόμαστε μιά ἐπανεκίνηση, τά ἐγκαίνια μιᾶς κοινῆς πορείας. Γιά νά
διατηρήσουμε αὐτό πού θά μᾶς διατηρήσει ὡς μαθητές τοῦ Σωτῆρος. Ὥστε
νά συντελεῖται διαρκῶς μιά ἀνακαίνιση τοῦ φθειρομένου κόσμου!…».
Εὐχαριστώντας ὁ Σεβ. Γουμενίσσης ἀναφέρθηκε στίς πολλαπλές εὐλογίες
τῆς θείας πρόνοιας περί τό συντελεσθέν ἔργο καί τό τελεσθέν μυστήριο,
εὐχαρίστησε πάλι ἔνθερμα τόν Μακαριώτατο καί τούς συμπαρόντες

 

Ἀρχιερεῖς γιά τή μεγάλη χαρά καί εὐλογία τῆς προσωπικῆς τους παρουσίας
καί ἱερουργίας. Ἰδιαίτερα ἐπισήμανε ὅτι ἐπί τοῦ Μακαριωτάτου κ.κ.
Ἱερωνύμου μονιμοποιήθηκε ἡ ἀκριτική Μητρόπολη πρός ὄφελος
ποιμαντικό τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ. Ὡς συμβολικό τῶν αἰσθημάτων
εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καί τιμῆς ἐπέδωσε τόν Μακαριώτατο μία
ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Νῶε μέ τήν Κιβωτό (ἐξηγώντας τή συμβολική
της σημασία, γιά τήν ἐκκλησιαστκή διάσωση τῆς κοινωνίας ἀπό τοῦ
νεοσοδομιτισμοῦ ὄχι προς τό Ἀραράτ, ἀλλά πρός τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία)
καί ἕνα βαρύτιμο ἐγκόλπιο μέ τόν ἔνθρονο Κύριο.
Στή συνέχεια, ἀπευθυνόμενος στό Σεβ. Καπιτωλιάδος, εὐχαρίστησε τήν
Α.Θ.Μακαριότητα τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο γιά τήν
ἀνυπολόγιστης πνευματικῆς σπουδαιότητος εὐλογία τῆς ἀποστολῆς τοῦ
Τιμίου Ξύλου, ἐπισημειώνοντας τό ὑμνολογικό: «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε,
ἡγίασται, ἐν αὐτῷ γάρ γίγνονται ἰάματα τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις· δι᾽
αὐτοῦ δυσωποῦμέν σε, ἐλέησον ἡμᾶς».
Δι᾽ ὀλίγων περιεκτικῶν λόγων ἀντιφώνησε καί ὁ Σεβ. Καπιτωλιάδος,
ἐξηγώντας τή σημασία τῆς κομισθείσης εὐλογίας ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους
τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος καί τῆς θείας Οἰκονομίας. «Μέ
ἰδιαίτερη χαρά ἀναταποκρινόμενος ὁ σεπτός ἡμῶν Πατήρ καί Πατριάρχης
κ.κ. Θεόφιλος εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν παράκλησιν τῆς ὑμετέρας
Σεβασμιότητος ἀπέστειλε τήν ἐμήν ταπεινότητα ὡς συνοδόν τῆς ἱερᾶς
εἰκόνος Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἥτις περιέχει τεμάχιον τοῦ
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τό
Σκευοφυλάκιον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως…» Κατόπιν τοῦ

 

προσέφερε μικρόν τεμάχιον λίθου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ ὁποῖος καί
ἠνοίχθη ὕστερα ἀπό 550 χρόνια περίπου κατά τήν τελευταίαν ἀνακαίνισιν
τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Ὡσαύτως εἰς τόν ἅγιον Καθηγούμενον τεμάχιον
Τιμίου Λίθου ὡς καί δύο εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας ἐκ
τοῦ Παναγίου Τάφου πρός εὐλογίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. «Εὐχόμενος τόν
φωτισμόν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπί πάντας ὑμᾶς καί τήν προστασίαν
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ». Εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη, τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί τόν εὐλαβῆ περιούσιο λαόν τοῦ Θεοῦ
διά τήν ὑποδοχήν καί τήν ἐκδήλωση τῶν αἰσθημάτων ἀγάπης καί
ἀφοσιώσεως αὐτῶν πρός τό παλαίφατον καί μαρτυρικόν Πατριαρχεῖον τῶν
Ἱεροσολύμων. «Πρός προσκύνησιν καί ἁγιασμόν πάντων ὑμῶν, τῶν
ἀθρόως προσελθόντων ἴνα ἀποθέσητε πρός τό Τίμιον Ξύλον τήν τιμήν, τήν
χαράν καί τήν λύπην, τάς δυσκολίας καί τήν ἐλπίδαν καί πάντα τόν
σωματικόν καί πνευματικόν ὑμῶν κόπον. Μεταφέρω πρός πάντας ὑμᾶς τάς
δαψιλεῖς εὐχάς τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς
Ἁγιωτάτης Μητρός ἁπασῶν τῶν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν Πατριάρχην κ.κ.
Θεόφιλον τόν Γ΄ καί τάς εὐλογίας τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί
τῶν λοιπῶν Παναγίων προσκυνημάτων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν ὀρθοδόξου
πίστεως, τά ὁποῖα περιέπει, διατηρεῖ καί διακονεῖ ἡ Ἁγιοταφική ἡμῶν
Ἀδελφότης μέ τήν ἀρωγή καί τή συμπαράστασιν ὑμῶν, ἡ ὁποία θεωρεῖται
μεγάλης σπουδαιότητος καί μετ᾽ εὐγνωμοσύνης ὑπό τοῦ μαρτυρικοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῶν μελῶν τῆς ἡμετέρας ἀδελφότητος».

***

 

Στά ἐγκαίνια καί τή θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν παρόντες ὁ Δήμαρχος
Γουμένισσας κ. Χρῆστος Γκουντενούδης, μέ Ἀντιδημάρχους καί στελέχη
τοῦ Δήμου, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Ἀνδρέας Βεργίδης, ὁ Γεν.
Πρόξενος τῆς Κύπρου κ. Ἀντώνιος Ανδρίτης, οἱ ἐκ Γρίβας ἀντιδήμαρχος
ΔΕ Γουμένισσας κα Ἑλένη Δούμου καί πρόεδρος ΔΚ Γρίβας κ. Γεώργιος
Μπακάλης, ὁ Μέραρχος τῆς 2ης Μεραρχίας Ἐδέσσης ὑποστράτηγος κ.
Συμεών Κεβεντζίδης, οἱ Διοικητές τῆς 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Ταξίαρχος κ.
Ἀθανάσιος Ναλμπάντης καί τῆς 71ης Ἀερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας
Ταξίαρχος κ. Πάρης Καπραβέλος μέ τόν Ὑποδιοικητή Συνταγματάρχη ΠZ
κ. Γεώργιο Μπόζμπαλη καί ἀξιωματικούς τῆς 71ης Ταξιαρχίας, ὁ
Ἀστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς καί οἱ τοπικοί ἐκπρόσωποι τῆς
Ἀστυνομίας (Διοικητής καί Ὑποδιοικητής τοῦ Α.Τ.Γουμένισσας πού μέ
ἐνίχυση δύναμης ἀνέλαβαν καί ἐξυπηρέτησαν ὑποδειγματικά τήν ἀσφάλεια
καί τάξη τοῦ προσκυνήματος).
Σέ πολλούς προσκυνητές ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐπέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος
ἀρχικά καί συμβολικά ἐναρξάμενος συσκευασία ψαριῶν, γιά νά
διανεμηθοῦν στή συνέχεια ἀπό κληρικούς πρός τούς ὑπολοίπους. Τό
μεσημέρι τῆς κυριώνυμης διοργάνωσης διανεμήθηκε φαγητό πρός ὅλους
τούς ὑπερπληθεῖς προσκυνητές.