You are currently viewing Τα ιερά μνημόσυνα του Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου 

Τα ιερά μνημόσυνα του Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου 

  • Reading time:1 mins read

Με την ευκαιρία συμπληρώσεως 6 μηνών από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου το πρωί λειτούργησε στον ιερό Ναό Αγίου Λουκά της Μονής Δοβράς και τέλεσε μνημόσυνο.

Ακολούθησε τρισάγιο στο κοιμητήριο της Μονής.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς στενῆς πύλης».

Αὐτή τήν ἀπάντηση δίνει ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο πού τόν ρωτᾶ στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἐάν θά εἶναι λίγοι αὐτοί πού θά σωθοῦν. Μήν ἀσχολεῖσαι, τοῦ λέγει, πόσοι εἶναι αὐτοί πού θά σωθοῦν, ἀγωνίσου μόνο νά εἰσέλθεις διά τῆς στενῆς πύλης.

Ὁ Χριστός περιγράφει ἐπανειλημμένα τόν δρόμο πρός τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὡς στενό καί δύσκολο. Εἶναι στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα πρός τήν ζωή καί εἶναι στενή ἡ πύλη τῆς βασιλείας του.

Καί δέν τόν περιγράφει μέ αὐτό τόν τρόπο γιά νά μᾶς φοβίσει ἤ νά μᾶς τρομοκρατήσει. Τό κάνει γιά νά μᾶς προϊδεάσει καί νά μᾶς προειδοποιήσει ὅτι ἡ συμπόρευση μαζί του καί κυρίως ἡ εἴσοδός μας στή βασιλεία του δέν εἶναι μία εὔκολη καί ἄνετη ὑπόθεση πού δέν χρειάζεται προσπάθεια καί κόπο καί θυσίες. Ἀπαιτοῦνται ὅλα αὐτά ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῆς φυσικῆς ροπῆς τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου πρός τήν ἁμαρτία καί τῆς ἀδυναμίας τῆς φύσεώς μας ἀλλά καί ἐξαιτίας τοῦ ἀντικειμένου, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά μᾶς παρασύρει καί νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί νά μᾶς καταστήσει ὑποχείριά του, χρησιμοποιώντας γι᾽ αὐτόν τόν σκοπό πρόσωπα καί καταστάσεις τῆς ζωῆς καί τῆς καθημερινότητός μας.

Τό κάνει ὅμως, ἀδελφοί μου, καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Τό κάνει γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε προσηλωμένοι στόν στόχο μας καί νά μήν ἀσχολούμεθα μέ τό τί κάνουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι γύρω μας. Δέν σημαίνει βεβαίως αὐτό ὅτι θά πρέπει νά ἀδιαφοροῦμε γενικότερα γιά τούς ἀδελφούς μας. Ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς συστήνει ὁ Χριστός αὐτό. Θέλει ὅμως νά μᾶς διδάξει ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς σωτηρίας μας δέν συναρτᾶται ἀπό τήν πνευματική πρόοδο τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλά ἀπό τήν δική μας προσπάθεια, ἀπό τόν δικό μας προσωπικό ἀγώνα καί ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Καί τό τονίζει ἐμφατικά ὁ Χριστός, γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τή φύση του ἐπιρρεπής στήν περιέργεια, περιέργεια πού τόν ἀποπροσανατολίζει ἀπό τήν προσπάθεια καί τόν ἀγώνα πού ὁ ἴδιος καλεῖται νά καταβάλει. Γι᾽ αὐτό καί σέ μία ἀπό τίς ἐμφανίσεις του μετά τήν ἀνάστασή του, ἀφοῦ προεῖπε τό μαρτυρικό τέλος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, ὅταν ἐκεῖνος τόν ρώτησε τί θά γίνει μέ τόν ἠγαπημένο του μαθητή, τόν Ἰωάννη, ὁ Χριστός κλείνει τή συζήτηση χωρίς νά τοῦ ἀπαντήσει ἀλλά προτρέποντάς τον νά ἀσχολεῖται μέ τή δική του πνευματική πορεία καί νά μήν ἐμπλέκεται σέ θέματα γιά τά ὁποῖα ἀποφασίζει μόνο ὁ Θεός. «Ἐάν αὐτόν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρός σέ; Σύ ἀκολούθει μοι». Τί σέ ἐνδιαφέρει ἐσένα, τοῦ λέγει, τί θά κάνω ἐγώ μέ αὐτόν. Ἐσύ συνέχισε νά μέ ἀκολουθεῖς. Γιατί ἡ σωτηρία σου ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀγώνα σου καί τό ἔλεός μου.

Καί αὐτό εἶναι κάτι πού πρέπει νά κατανοήσουμε, ἀδελφοί μου. Ἐμεῖς πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε, πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό. Καί ἐάν ἀγωνιζόμαστε ὁ Θεός θά μᾶς σώσει, ὅπως θά σώσει μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη του καί αὐτόν πού ἀγωνίσθηκε περισσότερο ἀπό ἐμᾶς καί αὐτόν πού ἀγωνίσθηκε λιγότερο ἀπό ἐμᾶς, ἐάν ἐκεῖνος κρίνει ὅτι ἔκαναν τήν προσπάθεια πού μποροῦσαν. Γιατί δέν μποροῦμε νά κάνουμε ὅλοι τόν ἴδιο ἀγώνα, δέν μποροῦμε νά σηκώσουμε ὅλοι τόν ἴδιο σταυρό, τόν ἴδιο ζυγό· γι᾽ αὐτό καί δέν πρέπει νά συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς μας, ἀλλά νά προσπαθοῦμε νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε ἐμεῖς.

Ὁ Θεός δέχεται, ὅπως λέγει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν Κατηχητικό του λόγο, «δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον» στή βασιλεία του, ἀρκεῖ νά ἔχουν προσπαθήσει, ἀρκεῖ νά ἔχουμε προσπαθήσει ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις μας, νά ἔχουμε ἀγωνισθεῖ νά εἰσέλθουμε διά τῆς στενῆς πύλης, διότι μόνο δι᾽ αὐτῆς μποροῦμε νά ἀγωνιζόμασθε γιά νά φθάσουμε στή βασιλεία του.

Δι᾽ αὐτῆς τῆς στενῆς πύλης εἰσῆλθε καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σταυροπηγίου κυρός Ἀλέξανδρος, καί δι᾽ αὐτῆς ἐβάδισε διά βίου τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, σηκώνοντας πάντοτε μέ ὑπομονή καί καρτερία τόν σταυρό του.

Βάδισε τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό ἀκολουθώντας τόν Χριστό τόν ὁποῖο ἀγάπησε ἀπό νεότητός του, καί ἔσπειρε, ὅπου καί ἄν κλήθηκε νά διακονήσει, τόν σπόρο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, χωρίς ἐνδοιασμό ἤ φόβο, ὅταν αὐτός φαινόταν μικρός ὡς ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀπό τό χωρίο τῆς Ἐπισκοπῆς Ναούσης, ὅπου διακόνησε καί ἔσπειρε τόν λόγο τοῦ Κυρίου μέ σεβασμό καί ἀγάπη στούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἀγάπησε καί τόν ἀγάπησαν πολύ, μέχρι τήν περίοπτη θέση τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί ἰδιαίτερα ἀπό τήν πάλαι ποτέ ταπεινή ἐνορία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Εὐόσμου, ὅπου ἠναλώθη γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας ἀλλά πρό παντός γιά τήν ἀνέγερση καί τήν ἀνακαίνιση τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων, μέχρι πού τήν κατέστησε πρότυπη ἐνορία ὄχι μόνο στήν Ἱερά Μητρόπολη Νεαπόλεως ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, πάντοτε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, πού αὐξάνει τό δένδρο καί ζυμώνει τό φύραμα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί τούς ὁδηγεῖ στή βασιλεία του.

Σέ ὅλες αὐτές τίς θέσεις, καί τίς ταπεινές καί τίς περίοπτες, ἕνα ἦταν τό ἐνδιαφέρον του: νά ὁδηγήσει τούς πιστούς ἀπό τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτήν εὐχόμεθα καί πιστεύουμε ὅτι ἀπολαμβάνει τώρα καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σταυροπηγίου κυρός Ἀλέξανδρος, ἀναπαυόμενος ἀπό τούς κόπους τῆς παρούσης ζωῆς καί συμπαριστάμενος μετά τῶν ἁγίων στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, δεόμενος καί ὑπέρ ἡμῶν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

από την Ι.Μ. Βεροίας