You are currently viewing Λαμπρός ο εορτασμός των ονομαστηρίων του Πατριάρχη του Γένους!

Λαμπρός ο εορτασμός των ονομαστηρίων του Πατριάρχη του Γένους!

  • Reading time:1 mins read

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος κληρικῶν καί πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἀναφερθείς ἐγκωμιαστικῶς εἰς τόν Ἅγιον πάτρωνα Αὐτοῦ καί εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν διαχρονικήν προσφοράν αὐτῆς, καί ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τούς παρόντας διά τήν συμπροσευχήν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐδόθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν ὁ ἱ. Κλῆρος, οἱ ὁμογενεῖς  καί οἱ προσκυνηταί ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου,  Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ ἐν τῇ Πόλει παρεπιδημῶν Σεβ. Καρδινάλιος κ. Leonardo  Sandri, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, οἱ  Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, ἑόρτιον μήνυμα τοῦ ὁποίου ἀνέγνωσε, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ὑποβαλοῦσαν ἑορτίους ἀδελφικάς προσρήσεις καί ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα μέ στοργήν καί εὐχάς πρός τά τέκνα Του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

* * *

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέοντα, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Οὐαλεντίνου Ἄσμους καί Ἱερέως κ. Μιχαήλ Ἄσμους, Συμβούλου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Ἀγκόρ Beloventcev καί Ἱερολ. Πρωτοδιακόνου κ. Ἀλεξίου Zhuk.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς  Ἀκαδημίας, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τά πτυχία των.

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλον, Ἀντιπρόεδρον, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Κατρίνη καί κ. Μύρωνος Κτιστάκη.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μόραλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀδρεάδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βιδινίου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον ‒ Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Ἴμβρου.

Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη – Στεφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό  δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu,  δεῖπνον (iftar), ἐν  τῇ πλατείᾳ Taksim, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου Ἐπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν Θεοφιλ. κ. Rubén Tierrablanca González, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Leonardo Sandri, ἐν τῷ Καθεδρικῷ αὐτῶν Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Σάββατον, 11ην Ἰουνίου.