You are currently viewing Η προσφώνηση του Σεβ.Πατρών σε ΠτΔ : ”Η Ελλάδα τυγχάνει μεγίστης ευλογίας από τον Θεό”

Η προσφώνηση του Σεβ.Πατρών σε ΠτΔ : ”Η Ελλάδα τυγχάνει μεγίστης ευλογίας από τον Θεό”

  • Reading time:1 mins read

Πλήθος προσκυνητών κατέκλυσε τόν Ιερό Ναό τού Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στήν Πάτρα, τόσο κατά τόν Εσπερινό, όσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία.

Κατά τήν Δοξολογία προσεφώνησε τόν κ. Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος, σύν τοίς άλλοις, ανεφέρθη σέ συγκεκριμένα θέματα, τά οποία απασχολούν τήν επικαιρότητα.


 

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Σήμερον ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν εὐφραίνεται ἡ πόλις τῶν Πατρῶν καί Ἀχαΐα πᾶσα, σήμερον πού ἐνταῦθα πάλλεται τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἡ καρδία καί πλήθη Λαοῦ κατέκλυσαν οὐχί μόνον, τόν περικαλλῆ αὐτόν Ναόν, ἀλλά καί τήν περιάκουστον ὃλην πόλιν τῶν Πατρῶν καί ὁμολογοῦν τήν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν Ἑλλήνων καί τήν προσήλωσιν αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ εἰς τά ἱερά καί ὃσια, τά ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πατέρων, Μαρτύρων καί Ἡρώων παραδεδομένα.

Σήμερον ἔχομε τὴν μεγίστην χαρὰν καὶ τὴν ὑψίστην τιμὴν ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ ἡμῶν πόλει καί ἐν τῷ ἱερῷ Ἀποστολείῳ τούτῳ νὰ ὑποδεχώμεθα τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ἳνα ἑορτάση μεθ’ ἡμῶν καί συμπανηγυρίση, ὁμολογήσῃ δέ μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ὃτι «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν», ὃν ἐκήρυξε Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τόν δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα, παθόντα καί ταφέντα καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἐξοχώτατε, τά πλήθη τοῦ Λαοῦ τά ὁποῖα προσέτρεξαν ἐνταῦθα διά τήν ἑορτήν καί πανήγυριν τοῦ Πρωτοκλήτου, ἀλλά καί καθ’ ἡμέραν προστρέχουν διά νά δοξάσουν τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν καί νά τιμήσουν τόν ἱερόν Ἀπόστολόν του, διακηρύττουν ὃτι ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν οἱ Ἓλληνες, διά τοῦ Άποστόλου Ἀνδρέου, ἐγνώρισαν τόν Σωτῆρα, τυγχάνει μεγίστης εὐλογίας ἀπό τόν Θεόν, ἀφοῦ ἐν τῇ ἀποκεκαλυμμένῃ ἀληθείᾳ ἐπορεύθῃ καί διά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐμεγαλύνθη καί ἐσώθη, ὡς τοῦτο κατεστρώθη καί διεκηρύχθη ἀπό τά Συντάγματα τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτῆς ἓως καί σήμερον.

Αὐτή ἡ ἀλήθεια δέον ὁπως παραμείνῃ οὓτω διατυπωμένη καί ἀπαρασάλευτος εἰς τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας.

Ἐξοχώτατε, τό κέντρον τῆς ζωῆς μας, εἶναι ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Εἶναι ὁ πατέρας μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ μεσίτης πρός Κύριον, ὁ ὁποῖος διά πρεσβειῶν του πολλάκις ἒσωσε τήν πόλιν μας ἐκ βεβαίας καταστροφῆς. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν τήν σωτηρίαν τῆς πόλεως κατά τό ἒτος 1944 ἀπό τήν μανίαν τῶν ἀποχωρούντων ἀπό τήν πόλιν Γερμανῶν κατακτητῶν.

Ὃμως ὁ Ἀπόστολός μας εἶναι καί οἰκουμενικός διδάσκαλος, ἀφοῦ περιῆλθε πολλά μέρη τῆς Οἰκουμένης καί ἣνωσε τούς ἀνθρώπους, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀπό τόν Θεόν ἀποκεκαλλυμένης ἀληθείας , τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.

Μόλις πρό ὁλίγων ἡμερῶν, εὑρέθημεν προσκεκλημένοι τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εἰς Βουκουρέστιον, ὃπου προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐτελέσθησαν τά ἱερά Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί περιλάμπρου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Βουκουρεστίου, ἀφιερωμένου εἰς τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν.

Ἐπιτρέψατέ μοι εἰς τό σημεῖον αὐτό, νά μεταφέρω τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ.

Ἐπίσης καθηκόντως μεταφέρω τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἃπαντας ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἑορτῇ καί πανηγύρῃ.

Ἀπό τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν σήμερον, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἁγίων ἀδελφῶν καί Πατέρων, τούς ὁποίους ἀπό κέντρου καρδίας εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν διά τήν συμμετοχήν των, εἰς τήν λαμπράν ἑορτήν τοῦ ἱδρυτοῦ, προστάτου καί ἐφόρου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, καί κατασπαζόμεθα ἐν φιλήματι ἁγίῳ, ὁμοῦ λέγω μετά τῶν ἁγίων ἀδελφῶν, χαιρετίζομεν ἃπαντας τούς ὃπου γῆς ἀδελφούς μας, μέ τόν μακάριον καί σωτήριον ἀποστολικόν χαιρετισμόν «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν» καί στοιχοῦντες τοῖς ἲχνεσι τῶν ἀοιδίμων πατέρων ἡμῶν, προασπιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, ἐν οἷς ὁ Ἐθνεγέρτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ ὁποῖος κατά τόν ποτέ διάκονόν του καί μετέπειτα Μητροπολίτην Ἀθηνῶν, ἀοίδιμον Θεόφιλον τόν Βλαχοπαπαδόπουλον, ἑνώσας ἓνα κομμάτι ἀπό τό ράσο του καί ἂλλο ἓνα ἀπό τήν φουστανέλα τοῦ Ζαΐμη, ἒδωσε ἀπό τήν περιάκουστον μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας, τό ἒναυσμα, οὐχί μόνον, διά τόν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί διά τόν τῆς διατηρήσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους μας, συνεχῆ ἀγῶνα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν,Ἐξοχώτατε, διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς προσκλήσεως ἡμῶν, ἳνα ἔλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς πρός τιμήν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων ἐν Πάτραις καί Σᾶς ὑποδεχόμεθα ὡς ἐκφραστήν τῆς ἑνότητος τοῦ Λαοῦ καὶ σύμβολον τῶν ἀγώνων διὰ τήν διατήρησιν τῆς τε πνευματικῆς ταυτότητος καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας του.

Παρακαλοῦμεν τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν ἳνα ἐνισχύῃ τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα εἰς τό ὑψηλόν καί πολυεύθυνον αὐτῆς ἒργον καί φωτίζῃ καί διαφυλάττῃ αὐτήν ἐν ὑγίειᾳ κατ’ ἂμφῳ πρός εὒκλειαν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος.