You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου , της  5ης – 8ης Νοεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου , της 5ης – 8ης Νοεμβρίου 2019

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπο-λίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Νοεμβρίου, χοροστα-τοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν μέλη τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐψάλη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου, Ἱδρυτικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐαγγέλου, Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέσαντος ἐπί πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προαπελθόντων Χοραρχῶν, Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, ὅστις συνεχάρη τό Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου διά τήν πρωτοβουλίαν τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὡς προστάτου αὐτοῦ, ἐνῷ τήν ὁμήγυριν ἐχαιρέτισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Σεβ. Μητροπο-λίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ ἅγιος Τράλλεων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἄρχων β’ Δομέστιχος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξι-αρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυρι-οφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί διαβιβάσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τούς προσελθόντας πιστούς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμ-μεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευῆς, 8ης ἰδίου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Ἀέτιος.

Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Μπεσίκτας, 60μελής ὅμιλος Μεγαρευμιωτῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου αὐτῶν καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φι-λίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ, ὡς καί ὑπέρ τοῦ κατά τήν προτεραίαν ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητρο-

πολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀποφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο-πῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Περσεφόνη Τσαλίκη, Πρόεδρος τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καλαμαριᾶς «Ἡ Κηφισιά», καί ἡ Εὐγεν. κ. Εὐστρατία Ἀναστασίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγα-ρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», καί κατέκλεισεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ὅστις συνεχάρη τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ καί δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησι-αστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑπο-δειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Κατσώνη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί Μαρίας Τσιτσέκογλου, μέλους, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.

Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνην Ἰσαακίδην, Ὀδοντίατρον, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματεί-ων, καί Κωνσταντῖνον Σταματάκην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσω-πήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ὑπό τόν τίτλον «Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως», ἐν τῷ ἐν τῇ Γενναδίῳ Βιβλιοθήκῃ Ἀμφιθεάτρῳ «Cotsen Hall» τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν, τήν Τετάρτην, 6ην Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τό διοργανούμενον ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἄρτης Δ’ Πανελλήνιον Συνέδριον διά Κληρικούς καί Στελέχη τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτικά Μνημεῖα καί τόν Πολιτισμό της – Νέοι Δρόμοι στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της», μεταξύ 8ης καί 10ης ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά:

α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Χρ. Τασσιᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ., καί

β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Μεγαλοσχολι-τῶν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Νικολαΐδου – Ντάναση, ὑπό τόν τίτλον «Καισάρεια», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ «Στέφανος Δραγούμης» τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Joanna Pilecka, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου, Καθηγου-μένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλιανδαρίου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ἐγκαίνια ἐκθέ-σεως, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἁγιορείτης Ἅγιος Σάββας ὁ Χιλανδα-ρινός. Σύγχρονη εἰκαστική ἀποτύπωση», ἐν ταῖς ἐν Θεσσα-λονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 9ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Σισμα-νογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.