You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2018

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ὑπουργῶν, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας αὐτῆς, εἶτα δέ παρηκολούθησε τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τοῦ

Δημοσίου Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.

Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενο-μένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρο-μον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταν-τινουπόλεως – Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Μακρίναν καί Ἀνθίμην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Τήν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικήν Μοναχήν Maria Delmonto Ruiz Garcia, Ἡγουμένην τῆς Ἀδελφότητος «Petites soeurs des pauvres», ἐκ Saint Pern Γαλλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μοναζουσῶν, αἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τό πόνημα τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, Ἱστορικοῦ – Ἐρευνητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Les Petites soeurs des pauvres, Ιstanbul (Bomonti), 125 ans de Charité, 1892 – 2017».

Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καπποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν ἐνταῦθα καί ἐξ Ἴμβρου Ὁμογε-νειακῶν Σχολείων, συμμετασχόντων εἰς τό 6ον Φεστιβάλ Νεό-

τητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργί-ου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ἀποδημήτης ὁ Στειριώτης», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Στειρίου, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, ἐν τῷ ἐν Bomonti Γαλλικῷ Πτωχοκομείῳ «Fransız Fakirhanesi», τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Φραγκι-αδάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ «Συνδέσμου Φίλων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ἐν τῇ ἐν Ἁγίᾳ Μαρίνῃ Χαϊδαρίου νέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 25ην τ.μ..