You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις 2-4 Μαρτίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις 2-4 Μαρτίου 2018

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπο-λίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:

α) τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν Παρασκευήν, 2αν Μαρτίου,

β) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας,

γ) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Μαρτίου, καί

δ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β’ τῶν Νηστειῶν, 4ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολί-της Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπο-λίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 4ης Μαρτίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σκριάπα, Οἰκονομολόγου, Προέδρου τοῦ Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», Ἰωάννου Βαραλῆ, Ἐπικ. Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας – Ἀρχαιολογίας – Κοινωνικῆς Ἀνθρωπο-λογίας τοῦ Πανεπισημίου Θεσσαλίας, ἐκ Βόλου, Ἠλιού Νομπι-λάκη, Καθηγητοῦ Συντηρήσεως Λίθου ἐν τῷ ΤΕΙ Ἀθηνῶν, καί Θεοδώρου Γκανέτσου, Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Τεχνολογικῶν Ἐφαρμογῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τεθέντος καί πραγματοποιηθέντος περί τάς ἀρχάς Δεκεμβρίου π.ἔ. ἐν Βόλῳ «Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποιήσεως Πολιτιστικῆς Κληρονομίας– Euromed 2017», ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς διά τήν προσγενομένην τιμήν.

Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερο-μνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.

Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχο-λῆς, καί Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητάς αὐτῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσω-πήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό

τῆς Εὐγεν. κ Ἄννης Μισσιριάν Τζούμα, Ἐπιχειρηματίου, Προέδρου τοῦ ἐν Καβάλᾳ Κέντρου προωθήσεως τοῦ διαθρη-σκειακοῦ διαλόγου «ΜΟΗΑ», διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἀναστήλωσις καί ἀποκατάστασις τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστά-σεων τῆς ἐν Καβάλᾳ ἕδρας τοῦ Χεδίβη τῆς Αἰγύπτου Muhammad Ali», ἐν τῷ ἐν Emirgân Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τό Σάββατον, 3ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει συναυλίαν μουσικῆς δωματίου τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἀγάπης Τριανταφυλ-λίδου καί Nil Kocamangil, Καλλιτέχνιδων, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 1ην ἰδίου