You are currently viewing Αυστηρή και καταγγελτική επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς την Ιερά Σύνοδο

Αυστηρή και καταγγελτική επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς την Ιερά Σύνοδο

  • Reading time:3 mins read

Αυστηρή  και καταγγελτική επιστολή  προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.

Στην επιστολή αυτή  αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο στον αποκλεισμό του Ορθοδόξου Χριστεπωνύμου πληρώματος από τον Εκκλησιασμό στους Ιερούς Ναούς.Η επιστολή αυτή είναι το πιο ισχυρό ράπισμα που επιφέρει Επίσκοπος προς την Σύνοδο.

Διαβάστε την επιστολή:

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Εὐλογεῖτε·

Ἄς εἶναι εἰρηνικά, εὐλογημένα, δωροφόρα κατά Θεόν καί ἐλεύθερα διά τήν Θείαν Λατρείαν τά ἐπερχόμενα Ἅγια Χριστούγεννα καί τό ὅλον Ἅγιον Δωδεκαήμερον.

Ἐν πρώτοις, εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας ὑπέρ πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγιείας τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν Ἀδελφῶν καί Συλλειτουργῶν ἡμῶν, Ἀρχιερέων, Πρεσβυτέρων καί Μοναχῶν, ἰάσεως καί ἀποθεραπείας αὐτῶν ἐκ τῆς προσβολῆς ἀπό τῆς μάστιγος τοῦ κορωνοϊοῦ. Τοῦτ’ αὐτό δέ εὔχομαι καί δι’ ὅλους τούς ὅπου γῆς πάσχοντας συνανθρώπους μας καί ὑπέρ ἐνισχύσεως καί θείας βοηθείας τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων.

Ἐν συνεχείᾳ θά παρακαλέσω νά μοῦ ἐπιτραπῇ ἐπ’ ὀλίγον νά Σᾶς ἀπασχολήσω, ἀφοῦ δέν ἔχομεν τήν δυνατότητα ἐκφράσεως τῆς γνώμης μας ἐν Ἱ. Συνόδῳ, ἐν τῇ τακτικῇ ἤ ἐκτάκτῳ Συνελεύσει τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τό ὀξύ πνευματικόν ζήτημα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστεπωνύμου Πληρώματος ἐκ τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Ἐκκλησία χωρίς τό λογικόν Ποίμνιον. Ἱεροί Ναοί ἄνευ Ἐκκλησιάσματος.

1. Ἤδη Ὑμεῖς, Μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ᾐτήσασθε ἀπό τοῦ παρελθόντος μηνός τήν διάνοιξιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, συναντηθέντες πρό τῆς ἀσθενείας Σας μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας μας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, καί ἐξ ὅσων ἐπληροφορήθημεν ἐκ τῶν Μ.Μ.Ε. ἐπίκειται νεωτέρα τοιαύτη ἐπικοινωνία μετά τοῦ ἰδίου. Νά ἐπιμείνετε παρακαλῶ, Μακαριώτατε, εἰς τήν πρότασίν Σας νά ἀρχίσῃ ὁ Ἐκκλησιασμός τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς 14ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί νά μήν ἐπαναληφθῇ ποτέ πλέον ὁ ἀποκλεισμός τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιμνίου ἀπό τόν Ἐκκλησιασμόν του εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς, κατ’ ἐπιβολήν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ἐλήφθη, ὡς μή ὤφελε, διά πρώτην φοράν ἐν σωτηρίῳ ἔτει 2020ῷ ἡ ἀπᾴδουσα, ἔκνομος καί ἀντισυνταγματική πρωτοβουλία ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως διά τήν στέρησιν τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν ἐκ τῆς συμμετοχῆς των εἰς τήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς Θείαν Λατρείαν, καί συνεπῶς ἐκ τῆς προσελεύσεως των εἰς τό φερέσβιον καί Ἁγιώτατον Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἄνευ ἐνστάσεως καί ἀντιδράσεως τῆς Ἀνωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, καί διάπυρος ἀνέρχεται πρός τόν Ὕψιστον Θεόν ἡ ἐγκάρδιος εὐχή τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ νά λησμονηθῇ τελείως τό κατάθλιπτον αὐτό γεγονός καί νά μήν ἐπαναληφθῇ ποτέ μελλοντικῶς.

Ἦτο πράγματι ἀπαισία καί δυσάρεστος – τρομακτική ἡ εἰκών, ἡ ὁποία μετεδίδετο ἐκ τῶν Μ.Μ.Ε., νά εἶναι περιεζωσμένοι καί περιθριγκωμένοι ἑορτάζοντες Ἱεροί Ναοί (π.χ. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, Ἁγίας Βαρβάρας Ἄνω Πατησίων, Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς κ.ἄ.) ὑπό ἰσχυρᾶς ἀστυνομικῆς δυνάμεως – φρουρᾶς, ὡς νά ἐπρόκειτο νά προφυλαχθοῦν οἱ Ἱεροί μας Ναοί ἀπό κλέπτας καί λῃστάς -δέν εἶναι αὐτό ὑπερβολή- διά νά μή προσεγγίσουν οἱ πιστοί οὔτε δι’ ἁπλῆν προσκύνησιν καί ἁφήν κηρίων, ἐνῷ οἱ ἴδιοι καί ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας δέν παρακωλύονται νά εἰσέλθουν τηροῦντες ὡρισμένα μέτρα εἰς τά super markets, τά λοιπά καταστήματα τροφίμων, τά φαρμακεῖα κ.λπ., οὔτε νά ἐπιβιβασθοῦν εἰς τά μέσα ὁδικῆς κυκλοφορίας (ἀστικά, τρόλεϋ, μετρό, ἠλεκτρικός σιδηρόδρομος), παρ’ ὅτι ἐκεῖ συνωστίζονται συνήθως. Αὐτά τά αὐστηρά καί σκληρά μέτρα ἀποκλεισμοῦ ἀπό τήν εἴσοδον εἰς τούς Ἱερούς Ναούς οἱ πιστοί τά ἐκλαμβάνουν ὡς σκηνάς ἀδυσωπήτου διωγμοῦ, αἱ ὁποῖαι παραπέμπουν εἰς ἄλλας ἐποχάς, εἰς συμπεριφοράς ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καί πόρρω ἀπέχουν ἐκ τῆς ὁμαλῆς δημοκρατικῆς ζωῆς.

2. Ταῦτα πάντα, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, καί ὅσα παρόμοια συνέβησαν καί κατά τό πρῶτον lockdown, ἔχουν βαρύνει ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως τήν ἀτμόσφαιρα καί συνετέλεσαν, δυστυχῶς, καθώς μαρτυρεῖται ὑπό τοῦ τελευταίου εἰδικοῦ γκάλοπ, εἰς τήν κατακόρυφον πτῶσιν τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν (καί ἐννοοῦν τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν). Ἀντί τοῦ ποσοστοῦ τῶν 80-90%, οἵτινες ἐνεπιστεύοντο τήν Ἐκκλησίαν (ἡ ὁποία κατεῖχε πάντοτε σχεδόν τήν πρώτην θέσιν), ὑπεπέσαμεν εἰς τό 25%, τό ὁποῖον εἶναι θλιβερόν καί πρωτάκουστον. Καί τοῦτο, διότι ἐσχηματίσθη εἰς πλείστους ὅσους ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει προσδεθῇ εἰς τό ἅρμα τῆς Πολιτείας, ἀποδέχεται ἀδιαμαρτυρήτως τά αὐστηρά μέτρα τῆς κρατούσης Πολιτείας καί τά διαβιβάζει εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις δίκην Ληξιαρχείου, χωρίς νά ἐκφράζῃ διαμαρτυρίαν καί νά ἐπιστρέφῃ τά πρός κοινοποίησιν ὡς ἀπαράδεκτα καί καταστρατηγοῦντα τήν Συνταγματικήν καί τήν ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας (ἔχοντος ἰσχύν νόμου τοῦ Κράτους) ἀπορρέουσαν ἐλευθερίαν. Θά ἔδει, κατά τήν γνώμην ἐγκρίτων νομικῶν, διά προσφυγῆς εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας νά διευθετηθῇ ἅπαξ διά παντός τό καίριον καί ἀκανθῶδες αὐτό νομικόν ζήτημα τῆς αὐθαιρέτου ἐπεμβάσεως τῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Θείας Λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Καθολικῆς Ἐκκλησίας, κατά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 13, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος καί τῶν συναφῶν ἄρθρων αὐτοῦ.

3. Ἡ τοιαύτη παρέμβασις καί ἀξίωσις τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, δέον ὅπως εἶναι δυναμική καί ἀποφασιστική. Δυστυχῶς εὑρισκόμεθα πρό προσχεδιασμένων καί εἰλημμένων ἀποφάσεων, αἱ ὁποῖαι προεξαγγέλλονται ἀπό τινων μηνῶν ὑπό Κυβερνητικῶν παραγόντων καί λοιπῶν ἐπιστημονικῶν συνεργατῶν αὐτῶν καί ἐφαρμόζονται ἐν καιρῷ (π.χ. ἀπό τό παρελθόν Πάσχα εἶχον προεξαγγελθῇ τά αὐστηρά μέτρα ἀποκλεισμοῦ τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος ἀπό τήν Θείαν Λατρείαν κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Πρόεδρος Νοσοκομειακῶν Ἰατρῶν Ἀθηνῶν-Πειραιῶς κ.Παγώνη προεξαγγέλλει ἀπό τώρα διά τό ἑπόμενον Πάσχα τήν ἐπανάληψιν τῶν δραματικῶν γεγονότων τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν ἐκ τῆς Θείας Λατρείας τῆς περιόδου τῆς παρελθούσης Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ Πάσχα τοῦ 2020).

Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία θά ἔπρεπε σεβομένη τήν Ἐκκλησίαν καί τήν 20 αἰώνων Παράδοσιν Αὐτῆς καί τάς ἀρχάς της, νά ἐπεσήμαινε μόνον τήν κρισιμότητα καί τόν ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ κίνδυνον, καί νά ἐφηρμόζοντο αἱ Ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ, αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν κατά τούς μῆνας Μάρτιον καί Ἀπρίλιον 2020 καί ὄχι νά ἀγνοηθοῦν, ὅπως τελικῶς ἠγνοήθησαν ὑπό τῆς Πολιτείας. Φωτεινόν παράδειγμα ἀψόγου στάσεως καί σεβασμοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τάς ἀρχάς της ὑπῆρξαν οἱ Πρόεδροι τῶν Κρατῶν τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Λευκορωσίας, οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν ὅτι δέν θά κλείσουν τάς Ἐκκλησίας. Ὁ δεύτερος μάλιστα ἠρνήθη νά λάβῃ «ἱκανά ἀργύρια» διά τήν ἐπιβολήν εἰς τήν χώραν του τοῦ lockdown.

4. Ἐπειδή δέν ἐξετιμήθη δεόντως τό ἀδιαμφισβήτητον γεγονός ὅτι ἀπό τοῦ παρελθόντος Μαΐου, ὅτε ἐπετράπη ὑπό ὅρους ἡ Θεία Λατρεία εἰς τούς πιστούς, μέχρι καί τοῦ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ἕν ἑξάμηνον περίπου), παρότι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συμμετεῖχαν κατά ἑκατοντάδας καί χιλιάδας (ἰδίως κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου) εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς τῆς Θείας Κοινωνίας, χωρίς νά σημειωθῇ οὐδέ ἕν κροῦσμα (ἄλλωστε θά ἦτο ἀδιανόητον ἀπό τήν Θείαν Μετάληψιν νά μεταδοθῇ ὁ ἐπικίνδυνος κορωνοϊός), θά παραθέσω ἐν συνεχείᾳ δειγματοληπτικῶς τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ ἀπό τοῦ Μαρτίου ἕως καί τῆς 9ης Δεκεμβρίου τοῦ 2020, κατά τόν χρόνον τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς εἰσόδου τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ἀλλά καί εἰς τόν καιρόν τῆς ἐλευθέρας εἰσόδου εἰς αὐτούς.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ , ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΑΡΧΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Rapid Ag) ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΤΑΝ:

20/3/2020 : 6,76% ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 29/3/2020 : 6,4 %
3/4/2020 : 6,8% 15/4/2020 : 5,9% 20/4/2020 : 5,7% 30/4/2020 : 4,9%
1/5/2020 : 4,8% 10/5/2020 : 4,1% 20/5/2020 : 3,2% 27/5/2020 : 2,8%
28 /5/2020 : 2,8%

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

1/6/2020 : 2,6%
10/6/2020 : 2,1 % (12-13 ἡμέρες μετά τό ἄνοιγμα, ὅπου θά μπορούσανε νά ἐκδηλωθοῦν νέα κρούσματα. Ἀντιθέτως, ὑπάρχει καθημερινή σταδιακή μείωση τοῦ ποσοστοῦ)
16/6/2020:2.0% (20 ἡμέρες μετά τό ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν)
25/6/2020 : 1,8%
30/6/2020 : 1,8% .
10/7/2020 : 1,6% 20/7/2020 : 1,5% 31/7/2020 : 1,4%
10/8/2020 : 1,12% 15/8/2020: 1,1%

31/8/2020 : 1,12 %
10/9/2020 : 1,15% 20/9/2020 : 1,2%

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΠΙ 3,5- 4 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, ΑΠΟ 2,8% ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ , ΣΤΟ 1,2% ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 Ή 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ , ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ .

Ο ΕΟΔΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ – ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ – ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΎΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

7/11/2020: 2,7% 15/11/2020 : 3,36% 20/11/2020 : 3,75% 30/11/2020 : 4,07%
1/12/2020: 4,10% 9/12/2020 : 4,25%

ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ.

5. Ὁμολογουμένως, καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἰδιαιτέρως κατά τό δεύτερον lockdown, ἀπό τόν καταιγισμόν καί τόν βομβαρδισμόν τῶν εἰδήσεων ἀπό τά Μ.Μ.Ε. δημιουργεῖται μία τρομοκρατική ἀτμόσφαιρα.

Ἐκφράζεται ἡ ἐπιφύλαξις ὅτι, ἐνῷ μέχρι πέρυσι εἴχαμε χιλιάδες θύματα ἀπό τόν ἰόν τῆς γρίππης, καρδιακά ἐπεισόδια, καρκίνους κ.λπ., ἐφέτος οἱ θάνατοι προέρχονται μόνον ἀπό κορωνοϊόν. Δέν γίνεται, προφανῶς, ἡ διάκρισις τῶν θανάτων ἐκ σοβαρῶν ὑποκειμένων νοσημάτων μέ κορωνοϊόν καί τῶν θανάτων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπό τόν κορωνοϊόν. Δέν διακρίνεται τό κροῦσμα, τό ὁποῖον κατά τόν ὁρισμόν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας (Μάρτιος 2020) προϋποθέτει λοίμωξιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ, ἀπό τόν χαρακτηρισμόν κάποιου ὡς θετικοῦ εἰς τόν κορωνοϊόν, ἀπό τά τέστ Rapid Ag, τά ὁποῖα, ἐνίοτε, τήν μίαν στιγμήν ἐξάγουν θετικόν καί τήν ἄλλην ἀρνητικόν ἀποτέλεσμα, ἤ ἐπειδή ἐπαρουσίασε πυρετόν ἤ πονόλαιμον, τά ὁποῖα ἐπιτυχῶς ἀντιμετωπίζονται. Καί ἄλλοτε δέν γίνεται ἀναφορά εἰς τήν ποσοστιαίαν αὔξησιν τῶν κρουσμάτων ἤ τῶν θετικῶν περιπτώσεων, δηλ. ἐπί πόσων τέστ προέκυψαν τά τοιαῦτα ἤ τά ἄλλα ἀποτελέσματα. Καί τοιουτοτρόπως τρομοκρατεῖται καί πανικοβάλλεται ὁ λαός.

Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 1/10: 1,4%
10/10: 1,5% 15/10: 1,57% 31/10: 2,12%

6. Αἱ ὡς ἄνω εἰδήσεις ἀπό τά Μ.Μ.Ε., ὁ ἀναγκαστικός περιορισμός ἐντός τῶν 4 τοίχων τῆς κατοικίας τοῦ καθενός, ἡ ὑποχρεωτική μασκοφορία εἰς κλειστούς καί ἀνοικτούς χώρους, παρακωλύουσα τήν ἄνετον κοινωνίαν τῶν προσώπων, καί ὁ ἀποκλεισμός τῆς εἰσόδου εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας, καθ’ ἅ εἴπομεν, (ἡ δέ τυχόν παράβασις αὐτῶν ἐπί ἀπειλῇ προστίμου), ἐπαπειλοῦν τήν ψυχικήν ὑγιείαν καί τήν ἁρμονικήν συμβίωσιν τῶν οἰκογενειῶν, ὅταν ὁ χρόνος τοῦ ἐγκλεισμοῦ εἰς τήν οἰκίαν δέν ἀξιοποιεῖται ἐπωφελῶς καί ὁδηγεῖ εἰς καταθλιπτικάς καταστάσεις, καί

7. Καθημερινῶς προβάλλεται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἡ ἀνακάλυψις ὑπό ἁρμοδίων ἐπιστημόνων τοῦ ἰατρικοῦ χώρου ἐμβολίων διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀπό τόν κ.Πρωθυπουργόν καί τό περί αὐτόν ἐπιστημονικόν – ἰατρικόν ἐπιτελεῖον προβάλλονται ὡς σωτήρια ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα τά ἐμβόλια αὐτά. Ἄλλοι σπουδαῖοι ἐπιστήμονες τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης προβάλλουν σοβαράς ἐπιφυλάξεις διά τά ἐμβόλια αὐτά, τά ὁποῖα τόσον συντόμως ἀνεκαλύφθησαν καί λίαν προσεχῶς θά τεθοῦν εἰς χρῆσιν, χωρίς νά μεσολαβήσῃ ἐπαρκής χρόνος δοκιμῆς τῶν ἐμβολίων αὐτῶν. Διατυποῦται ἡ ἐπιφύλαξις ὅτι ὑπάρχει φόβος τά ἐμβόλια αὐτά νά ἐπιδράσουν δυσμενῶς εἰς τήν μνήμην τοῦ ἀνθρώπου, νά μεταβάλουν τό DNA του, νά ἐπιφέρουν στείρωσιν εἰς τόν γυναικεῖον κόσμον, νά παίξουν ρόλον οἱονεί «χαράγματος» κ.λπ.

Ὅλα αὐτά καί τά τῆς προηγουμένης ὑπ’ ἀριθ. 6 παραγράφου ἐμβάλλουν φόβους καί ὑποψίας εἰς μίαν ὄχι εὐκαταφρόνητον μερίδα ἀνθρώπων (τό 50% τῶν ἐρωτηθέντων δέν τό θέλουν ἤ ἔχουν σοβαράς ἐπιφυλάξεις διά νά δεχθοῦν τό ἐμβόλιον).
Διά τοῦτο, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ὑποβάλλω τήν πρότασιν εἰς τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον ὅπως, ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι ἐπισπεύδεται ἡ εἰσαγωγή εἰς τήν Χώραν μας καί ἡ χρῆσις τῶν ἑτοίμων ἤδη ἐμβολίων, καί ἐπειδή πολλοί πιστοί ἐκ τοῦ ποιμνίου μας ἀνησυχοῦν διά τό τί δέον γενέσθαι, καλέσῃ, ἐάν τό κρίνῃ φρόνιμον καί λυσιτελές, τούς Κληρικούς – Ἰατρούς τῆς Ἐκκλησίας μας διά νά συσκεφθοῦν, καί ὁμοῦ μετά συναδέλφων Ἰατρῶν – εἰδικῶν ἐπιστημόνων, φίλα προσκειμένων εἰς τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν, νά γνωματεύσουν περί τῶν προτεινομένων ἐμβολίων καί περί τοῦ ποῖον ἐξ αὐτῶν εἶναι προτιμητέον καί ἐγγυημένον, ἐάν ὑπάρχῃ βεβαίως τοιοῦτον. Καί ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει νά ἐρευνήσουν καί τά ὑποδεικνυόμενα ὡς ἀξιόπιστα φάρμακα, τά ὁποῖα θεωροῦνται ὡς ἀποτελεσματικά, παρ’ ὅτι οἱ ἐπαΐοντες δέν συνευδοκοῦν διά τήν χρῆσιν των, διά τούς ἰδικούς των λόγους.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Αἰτοῦμαι τήν κατανόησίν Σας διά τήν παρέμβασίν μου αὐτήν καί τήν ἀφαίρεσιν πολυτίμου χρόνου Σας. Τά ὡς ἄνω κατεπείγοντα θέματα δέν ἐπιδέχονται ἀναβολῆς καί ἔχουν ῥαγδαίας ἐξελίξεις.

Παρακαλῶ θερμῶς, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ θείῳ φωτισμῷ τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, νά προσεγγίσητε αὐτά καί ἐπιτυχῶς νά τά ἀντιμετωπίσετε εἰς δόξαν καί αἶνον τοῦ εὐλογητοῦ ἡμῶν Θεοῦ, τοῦ τῶν πάντων Ποιητοῦ, καί σωτηρίαν ὅλων ἡμῶν καί τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.

Καί ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ καί ὑποσημειούμενος εὐσεβάστως, διατελῶ, Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

Ὁ Μητροπολίτης
†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ὑστερόγραφον 18 Δεκεμβρίου 2020

Ἐν τῷ μεσολαβήσαντι 10ημέρῳ διαστήματι ἐγνώσθησαν καί τά ἀκόλουθα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐπισημαίνομεν:

1. Ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τῶν ὑπ’ ἀριθ. 5048/2098/4-11-2020 καί 5389/2261/7-12-2020 ἐγγράφων πρός τόν Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας κ.Κυρ. Μητσοτάκην, μέ κοινοποίησιν εἰς τούς Ὑπουργούς Ὑγείας, καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καθώς καί εἰς τόν Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων, ἔθεσε ἐγκαίρως τό θέμα τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας ἀπό τήν Κυριακή 20 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί ἑξῆς (καί ἑπομένως ὅλο τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο: Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια).

Εἰς τό πρῶτο μάλιστα ἔγγραφο τῆς ΔΙΣ ἐζητεῖτο νά προστεθοῦν εἰς τούς ἕξ (6) Κωδικούς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν καί δύο ἀκόμη: α) ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «διά τήν ἐπιτέλεσιν τῶν συνταγματικῶς κατωχυρωμένων θρησκευτικῶν καθηκόντων των» καί β) ἡ μετακίνησις «συγγενῶν εἰς τά κοιμητήρια διά τήν προσευχήν καί φροντίδα τῶν μνημάτων τῶν κεκοιμημένων οἰκείων τους».
Πέραν τούτων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος κ.Ἱερώνυμος, πρίν καί μετά τήν πρόσφατη ἀσθένειά του, ἐπικοινώνησε διά ζώσης καί τηλεφωνικῶς μέ τόν κ.Πρωθυπουργό διά τό ἴδιο θέμα. Ἀλλά καί φωνές ἀγωνίας καί διαμαρτυρίας Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, τοῦ ΙΣΚΕ καί πολυαρίθμων Συλλόγων καί Σωματείων συνέβαλαν εἰς τήν διαφοροποίησιν τῶν σκληρῶν μέτρων ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἐν Ἐκκλησίαις Θεία Λατρεία.

Καί ἐνῶ, κατά τίς προαναγγελίες, ἐλέγετο ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί θά λειτουργήσουν Χριστούγεννα καί Θεοφάνεια μέ ἐννέα (9) πιστούς, μέ ἐξαίρεσι τούς Ἱ. Μητροπολιτικούς Ναούς, πού θά εἶχαν εἰκοσιπέντε (25) πιστούς, ἐν τούτοις, μετά τήν Συνεδρίαν τῆς 15ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. τῆς ΔΙΣ τά πράγματα ἐβελτιώθησαν ὡς ἑξῆς: Οἱ Ἱεροί Ναοί μας θά λειτουργήσουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια μέ εἰκοσιπέντε (25) Χριστιανούς, οἱ δέ Ἱ. Μητροπολιτικοί καί κεντρικοί Ναοί μέ πενήντα (50). Ὅπου εἶναι δυνατόν καί ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός Ἱερεῖς θά τελοῦνται περισσότερες τῆς μιᾶς Θ.Λειτουργίες καί οἱ Ἱεροί Ναοί θά εἶναι ἀνοικτοί διά τούς πιστούς (διά προσκύνησιν καί «ἀτομική προσευχή»).

Ὅμως διά τούς μικρούς σχετικά Ἱερούς Ναούς (τῶν 60-80 τ.μ.) ἡ αὔξησις αὐτή τῶν ἀριθμῶν τῶν πιστῶν εἶναι «δῶρον ἄδωρον». Διότι, δυστυχῶς, προβλέπεται διά τήν ἀποφυγήν συγχρωτισμοῦ νά εἶναι ἕνας μόνον πιστός σέ δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα!!! Μέ τήν «ἔξυπνη» αὐτή λογική εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας-Κυθήρων, ἐνῶ προβλέπεται ἡ συμμετοχή πενήντα (50) ἀτόμων, δέν πρέπει νά εἶναι οὔτε πέντε (5)!!!

Δυστυχῶς, ἡ ἄποψις λοιμωξιολόγων Ἰατρῶν -συμβούλων τῆς Κυβερνήσεως ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί καθίστανται ἑστίαι μολύνσεως ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπό τήν συνάθροισι τῶν πιστῶν καί διά τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας μέ τήν ἁγία Λαβῖδα (ὅπερ ἄτοπον καί βαρύτατα βλάσφημον), ἔγινε παραδεκτή ἀπό τούς συντάκτας τῶν Κ.Υ.Α καί ἀδικεῖ καταφώρως τούς χριστιανούς μας καί τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησία, διό καί θεωρεῖται ἀπαράδεκτη καί ἀνεφάρμοστη.

Ἡ πρόσφατη ἐμπειρία τῶν ἕξ (6) περίπου μηνῶν (τέλη Μαΐου ἕως τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2020), ὁπότε οἱ χριστιανοί προσήρχοντο εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί ἐκοινώνουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, χωρίς νά ἐφαρμόζεται τό μέτρον ἕνας πιστός ἀνά 5, 10 ἤ 15 τ.μ., χωρίς νά προκύψῃ οὐδέ ἕν πρόβλημα, εἶναι ἕνα ἠχηρόν καί ἰσχυρόν μέτρον συγκρίσεως. Ἐπί τέλους, μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ὁ κίνδυνος μολυσμοῦ ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ, καί δι’ αὐτό πρέπει νά λαμβάνωνται τά μέτρα τῶν 15 τ.μ. ἀνά ἄτομον, ἐνῶ σέ ὅλους τούς ἄλλους χώρους : μέσα συγκοινωνίας (ἀεροπλάνα, ἀστικά, τρόλεϋ, μετρό, ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο, ταξί), καταστήματα τροφίμων, φαρμακεῖα, σχολικές τάξεις μεθαύριο, καταστήματα αἰσθητικῆς κ.ἄ. δέν ὑφίσταται κανένα πρόβλημα;

Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, πού εἶναι ὁ ὑπέρτατος πολιτειακός νόμος, προστατεύει, μαζί μέ τά ἄλλα συναφῆ διά τήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μας ἄρθρα, τήν θρησκευτικήν συνείδησιν καί τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν (ἄρθρο 13, παρ. 1 καί 2).

Μέ τήν ἐπιμονή ὡρισμένων λοιμωξιολόγων ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τῆς μολύνσεως τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τήν ἁγία Λαβῖδα τῆς Θείας Κοινωνίας (κάποιος ἐξ αὐτῶν μάλιστα εἰσηγήθη, ὅτι πρέπει νά σταματήσῃ ἡ μετάδοσις τῆς Θείας Μεταλήψεως μέ τήν ἁγία Λαβῖδα μέχρις ὅτου ἐφευρεθῆ τό ἐμβόλιο!) προκλήθηκε σέ ἕνα μέρος τοῦ Λαοῦ ὁ ἀνύπαρκτος καί ἀδικαιολόγητος φόβος τῆς μολύνσεως ἀπό τόν ἰό.

Τοιουτοτρόπως, ἐπλήγη σέ ἕνα ποσοστό ἡ θρησκευτική συνείδησις τοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία, ὅμως, προστατεύεται, ὅπως προείπαμε, ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρο 13, παρ. 1). 

Ἡ δέ Θεία Λατρεία, ἡ ὁποία προστατεύεται ἀπό τό ἴδιο ἄρθρο (13, παρ. 2), ὅταν παρακωλύεται μέ τίς Κ.Υ.Α., εἴτε μέ τόν ἀποκλεισμό ὅλων τῶν πιστῶν χριστιανῶν ἀπό τόν ἐκκλησιασμό τους, εἴτε μέ τήν ἀπαγόρευσιν εἰς τόν Ἱερέα νά ἱερουργήσῃ μέ ἕνα ψάλτη καί χωρίς τόν Λαό (Μάρτιος 2020) ἤ νά κάμῃ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἤ τήν ρίψιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, συνιστᾶ πρᾶξιν ἀντισυνταγματικήν, ἀφοῦ κατά τό ἄρθρο 48 τοῦ Συντάγματος τό ἐν θέματι ἄρθρον δέν ἀναστέλλεται ποτέ, οὔτε ἐν καιρῷ πολιορκίας καί πολέμου καί

2. Χθεσινή δημοσκόπησις (17-12-2020), μεταδοθεῖσα διά τῶν Μ.Μ.Ε. καταδεικνύει τόν προβληματισμόν μιᾶς μεγάλης μερίδος τοῦ λαοῦ διά τά ἐμβόλια, τά ὁποῖα ταχέως ἐφευρέθησαν καί μέ ταχύ ρυθμό ἔρχονται καί εἰς τήν πατρίδα μας. (Τό 40% ὑπέρ, τό 40% κατά ἤ μέ ἐπιφύλαξιν καί τό 20% ἀναποφάσιστοι).

Δέν θά ἐπαναλάβω τά προλεχθέντα περί τοῦ ἐμβολίου. Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας μας διά τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς Κληρικῶν – Ἰατρῶν καί λοιπῶν εἰδικῶν Ἰατρῶν, ἐάν συσταθῇ, ἡ ὁποία νά ἀρθρώσῃ ἀντικειμενικόν κάι ἐμπεριστατωμένον λόγον διά τά προτεινόμεν ἐμβόλια, θά εἶναι καθοριστική καί θά καθησυχάσῃ τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα.

Ὁ ἴδιος †Κ.Σ.