You are currently viewing Βαρθολομαίος: Θα παραμείνουμε αμετακίνητοι – 47 χρόνια από την εκλογή και χειροτονία του εις Επίσκοπον

Βαρθολομαίος: Θα παραμείνουμε αμετακίνητοι – 47 χρόνια από την εκλογή και χειροτονία του εις Επίσκοπον

  • Reading time:4 mins read

Την διαβεβαίωση προς το ποίμνιό της Μητρός Εκκλησίας στην Πόλη, αλλά και σε κάθε γωνιά της Οικουμένης, ότι όσο ο Θεός το επιτρέπει θα συνεχίσει την διακονική προσφορά του, δίχως να αμελήσει το χρέος του έναντι του μέλλοντος του Οικουμενικού Θρόνου, και χωρίς να απεμπολήσει την ιερά παρακαταθήκη και την καθαγιασμένη κληρονομία των πατέρων μας, έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος σήμερα εορτάζει την 47ην επέτειο από την εκλογή του σε Επίσκοπο (Μητροπολίτη Φιλαδελφείας).

Στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, με την ευκαιρία της σημερινής εορτής του Αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού, στον ιστορικό Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε με συγκίνηση σε αυτόν τον σταθμό της προσωπικής πορείας του στην Εκκλησία.

 

“Δοξολογούμε το όνομα του Θεού των Πατέρων μας, του καιρούς και χρόνους εν τη ιδία Αυτού εξουσία θεμένου, ο οποίος αξιώνει την ημετέραν Μετριότητα να εορτάση και εφέτος εν λειτουργική συνάξει, παρά τας δυσκολίας λόγω της ενσκηψάσης πανδημίας του κορωνοιού, την 47ην επέτειον από της εις επίσκοπον εκλογής μας. Καθ᾽ όλα τα 47 αυτά έτη, εκρατήσαμεν ζωντανούς εις την μνήμη και την καρδιά μας τους λόγους του αοιδίμου Προκατόχου μας, Πατριάρχου Δημητρίου του πραέος, κατά την αναγγελίαν της εκλογής μας, και κατεβάλομεν προσπάθειαν να δικαιώσουμε την πατρικήν προβολήν και την βαθείαν πεποίθησίν του ότι «θα τιμήσωμεν εν παντί την τιμήσασαν ημάς Εκκλησίαν και ότι μετά μείζονος υπευθυνότητος, ζήλου και εργατικότητος, θα διακονήσωμεν τη Μητρί Εκκλησία, εν ταπεινώσει πάντοτε και πιστότητι και υπακοή προς αυτήν, τα της δόξης αυτής λογιζόμενοι, εις δόξαν Θεού».

Αναπέμπουμε ύμνον ευχαριστίας προς τον δωρεοδότην Θεόν δι᾽ όσα πλουσιοπάροχα εχάρισεν εις το ταπεινόν μας πρόσωπον, χωρίς να το αξίζουμε. Και σήμερα, από τον ιστορικόν αυτόν Ιερόν Ναόν, αφιερωμένον εις τον πάτρωνα του κατά κόσμον ονόματός μας, Άγιον Δημήτριον, τον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτην, δίδομεν την υπόσχεσιν ότι και δι᾽ όσα ακόμα έτη θα μας αξιώση η χάρις του Κυρίου να συνεχίσουμε την διακονικήν προσφοράν μας, δεν θα αμελήσουμε το χρέος μας έναντι του μέλλοντος του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, ούτε θα λησμονήσουμε την μακραίωνα ιστορία μας, ούτε δε και θα απεμπολήσουμε την ιερά παρακαταθήκη και την καθαγιασμένη κληρονομία των πατέρων μας, αλλά θα παραμείνουμε «εδραίοι και αμετακίνητοι», όπως συνιστά ο Απόστολος των Εθνών (Α´ Κορ. ιε´, 58), «αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός» (Λουκ. β´, 8), όπως οι ποιμένες εις την Βηθλεέμ, και «γρηγορούντες και προσευχόμενοι» (πρβλ. Ματθ. κστ´, 41), όπως ο ίδιος ο Κύριος εις τον κήπον της Γεσθημανή. Αυτό είναι το χρέος μας. Τα περαιτέρω ευρίσκονται στα χέρια του Θεού, ο οποίος και γράφει την ιστορίαν δι᾽ ημών των ανθρώπων, και ο οποίος δεν θα μας αφήση να πειρασθούμε πέραν από όσον αντέχομεν”.

Ο Πατριάρχης υπενθύμισε ότι στο Ναό αυτό υπήρχε κατά τα βυζαντινά χρόνια Αγίασμα αφιερωμένο στον Άγιο Σεβαστιανό, το οποίο εξαφανισθέν, με θαυματουργικό τρόπο αποκαλύφθηκε πάλι τον 19ο αιώνα και έκτοτε οι πιστοί συρρέουν, ιδιαιτέρως αυτή την ημέρα, για να προσκυνήσουν και να πάρουν από το αναβλύζων ευλογημένο ύδωρ.

“Αι σκέψεις αυταί γεννώνται εις ημάς και λόγω του γεγονότος ότι ευρισκόμεθα ποιμαντορικώς εις ένα ναόν της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής, αρρήκτως συνδεδεμένον με την ιστορίαν μας και με τους πνευματικούς θησαυρούς των πατέρων μας, καθώς η μνήμη του σήμερον εορταζομένου Αγίου ενδόξου μάρτυρος Σεβαστιανού, του «αστράψαντος ως άστρον φαεινόν», ετιμάτο με λαμπρότητα και κατά τους προ της Αλώσεως αιώνας, εις το ενταύθα πανηγυρίζον θαυματουργόν αγίασμά του, πλησίον της πύλης της Αδριανουπόλεως, όπου πλήθος λαού εύρισκε «λύσιν» των ψυχικών και σωματικών τους αρρωστημάτων. Και ημπορεί, λόγω των ποικίλων περιπετειών της Πόλεως, το αγίασμα να αφανίσθηκε, όμως ο Άγιος Σεβαστιανός, κατά τας αρχάς του 19ου αιώνος, ενεφανίσθη εν οράματι εις μίαν γυναίκα και της εφανέρωσε την ύπαρξιν και τον ακριβή τόπον του αγιάσματος.

Έκτοτε, η κρήνη του αγιάσματος του Αγίου Σεβαστιανού, αλλά και της ευσεβείας των κατοίκων της Πόλεως, δεν έπαυσε να αναβλύζη «τα της χάριτος ρείθρα». Το αγίασμα του Μάρτυρος αντλείται από πηγάδι και, εν αντιθέσει με το νερό της υδρεύσεως που είναι ακατάλληλον προς πόσιν, είναι ύδωρ υγιεινόν και θαυματουργόν. Τα αγιάσματα, γενικώτερον, της Βασιλευούσης και η ευλάβεια και αφοσίωσις των ενταύθα προσφιλεστάτων Χριστιανών εις την Εκκλησίαν, ουδέποτε θα στερεύσουν, όσον ολίγοι και αν απομείνουμε. Απόδειξιν της πηγαίας αυτής θεοσεβείας, αποτελεί η σημερινή προσέλευσίς σας, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, εις τον πανηγυρίζοντα τούτον Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου.

Σας ευχαριστούμε θερμώς διά την ευλαβή υποδοχήν, της οποίας ετύχομεν, καθώς και διά την αγάπην σας προς την Εκκλησίαν και την προσήλωσί σας εις τα πάτρια, και σας διαβεβαιώνουμε ότι μεγάλως στηριζόμεθα και εμπνεόμεθα από τας ανεκτιμήτους αυτάς αρετάς σας εν τη προσφορά της ταπεινής μας διακονίας ως Αρχιεπισκόπου της Πόλεως ταύτης και πνευματικού σας πατρός”.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική του ευαρέσκεια και τις συγχαρητήριες ευχές του προς τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Αλικαρνασσού κ. Αδριανό, Επόπτη της Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου και τον εξυπηρετούντα ιερατικώς την Κοινότητα π. Αθανάσιο Μαμάση, για τη διακονία και πολύτιμο έργο τους, καθώς και προς τον απουσιάζοντα, για λόγους υγείας, Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Μουσικολογιώτατο κ. Αντώνιο Παριζιάνο, Άρχοντα Λαμπαδάριο της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, στον οποίο ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, και τα μέλη αυτής, για όλα όσα προσφέρουν στην  Κοινότητα Σαρμασικίου. Επίσης, ευχαρίστησε και την Εφοροεπιτροπή  της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος και τον Πρόεδρό της, Εντιμ. κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, για την φροντίδα και χορηγία των ανακαινιστικών έργων στον αύλειο χώρο του Ι. Ναού.

Στο τέλος της ομιλίας του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στον απουσιάζοντα λάτρη της Πόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμ. Δοσίθεο Κανέλλο, Ηγούμενο της Ι. Μονής Τατάρνης Ευρυτανίας, ο οποίος, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, επισκεπτόταν πάντοτε την Πόλη.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο π. Δοσίθεος, ο οποίος επιμελούνταν το ετήσιο εγκόλπιο ημερολόγιο του Πατριαρχείου, να έχει καλή υγεία και μακρά διακονία, και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την πρόσφατη έκδοση ογκώδους τόμου με κείμενα του λίαν αγαπητού Ηγουμένου, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στα ετήσια ημερολόγια.

Προηγουμένως, τον Πατριάρχη προσφώνησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού και ο Εντιμολ. κ. Μάριος Ηλιάδης, Άρχων Ευταξίας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας.