You are currently viewing Επίσημη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Επίσημη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Reading time:1 mins read

Τήν Τρίτην, 16ην /29ην Ἀπριλίου 2014, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα, συνῳδά προδιαγεγραμμένῃ συνεννοήσει καί ἀποφάσει διά τήν ἐπίσημον αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέων μετά συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τριῶν κληρικῶν, μιᾶς μοναχῆς καί ἑνός ὑποδιακόνου.

Ἐνωρίτατα, τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας παρέλαβον τόν Ἀρχιεπίσκοπον Φιλλανδίας ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου BenGurion εἰς Τελ Ἀβίβ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος καί ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε.

Τήν 6.00 μ.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας Τρίτης, 16ης /29ης Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φιλλανδίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ τῇ ἐκπροσωπήσει τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός Ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, τοῦ ἐκπροσώπου Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, κ. Σεζάρ Μαρζῆε, τῆς Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Λεένα Κάϊζα Μίκκολα και πολλοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.

Ἡ πομπή τῆς ὑποδοχῆς κατηυθύνθη πρός τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ἀνέμενεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἔνθεν, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἔλαβε χώραν ἡ κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί ἡ εὐλόγησις τοῦ θυμιάματος ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φιλλανδίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο ἡ προσκύνησις εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἡ ἀνάγνωσις τοῦ ἀναστασίμου Εὐαγγελίου εἰς τήν Φιλλανδικήν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φιλλανδίας.

Ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου ἔλαβε χώραν ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν καί ἀνεπέμφθη ἐν αὐτῷ Δοξολογία.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἠκολούθησε ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἔχουσα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέον,

Ὁ πανάγαθος Θεός ἡμῶν ἠξίωσε τήν Σιωνίτιδα Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν νά πραγματοποιήσῃ τήν Εἰρηνικήν Αὐτῆς ἐπίσκεψιν εἰς τήν θεοφιλῶς ποιμαινομένην ὑπό τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Σεβασμιότητος Ὀρθόδοξον ἀδελφήν αὐτόνομον Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας, νῦν δέ ἐν τῇ σοφῇ οἰκονομίᾳ Αὐτοῦ ἀξιοῖ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας, ὅπως ἀνταποδίδῃ τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτῆς καί ἀπολαμβάνῃ τάς πρεπούσας Αὐτῇ τιμάς εἰς τό πλαίσιον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ τούτου.

Ἐπί τῷ ἱστορικῷ ἐκκλησιαστικῷ γεγονότι τούτῳ ἐγένετο ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ τῇ ἀθρόᾳ τιμητικῇ συμμετοχῇ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἡμῶν λαοῦ, τῶν ἐπιτοπίων Ἀρχῶν, τῶν ἐκπροσώπων τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, νῦν δέ λαμβάνει χώραν ἡ προσκύνησις εἰς τό σέμνωμα τοῦτο τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἡμῶν, τόν Πανίερον δηλονότι Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τόπον τῆς λυτρωτικῆς ὑπέρ ἡμῶν σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τόν Πανάγιον Τάφον, ἐν ᾧ ὁ θάνατος διά τοῦ θανάτου κατεπατήθη καί ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι σύν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ συνανέστημεν.

Ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστοῦμεν καί δοξολογοῦμεν Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν, τόν ἰκανώσαντα Ἡμᾶς νά πραγματοποιῶμεν τήν συνάντησιν ταύτην καί παρακαλοῦμεν Αὐτόν, ὅπως ἀποστείλῃ Ἡμῖν τήν ἄνωθεν κραταιάν ἐνίσχυσιν Αὐτοῦ εἰς τό ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν ἔργον τῶν Ἐκκλησιῶν Ἡμῶν καί τήν εἰρήνην Αὐτοῦ, τήν εἰρήνην ἥν δίδωσι Ἐκεῖνος καί οὐχί ὁ κόσμος. Παρακαλοῦμεν, ὅπως τήν εἰρήνην Αὐτοῦ ἀποστείλῃ καί εἰς τόν κόσμον ὅλον, τόν μαστιζόμενον ὑπό τῶν φαινομένων τῆς βίας καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί εἰς τήν ἀνειρήνευτον εἰσέτι περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί κατ’ ἐξοχήν εἰς τήν αἱματοκυλιομένην καθημερινῶς χώραν τῆς Συρίας καί εἰς τήν ὅμορον Ἡμῶν ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἀντιοχείας.

Ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς πληροφορίαν περί τῶν ποικίλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν ἡμῶν καί φέροντες καί νῦν μεθ’ ἡμῶν τήν δύναμιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς προσκυνήσεως εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τήν χαράν καί ἀγαλλίασιν τῆς ἐνδόξου ἀναστάσεως ἐκ τῆς προσκυνήσεως εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, δεῦτε καί συνανέλθωμεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἵνα ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἀπολαύσωμεν τῆς συναναστροφῆς μετά τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς Ἡμῖν Σεβασμιότητος, συνευφρανθῶμεν πνευματικῶς καί συνεργασθῶμεν πρός οἰκοδομήν καί περιποίησιν τῶν ἐμπεπιστευμένων Ἡμῖν ποιμνίων καί πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν»,

καί ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/29/6588

Τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις εἰ τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἐν τέλει ἡ ἄνοδος, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσεφώνησε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Φινλανδίας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέον,

Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησις Ἡμῶν ἐκ τῆς ἄρτι προσκυνήσεως εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου αὐξάνεται καί κλιμακοῦται νῦν καί ἐκ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητής Ἡμῖν Σεβασμιότητος καί εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην αἴθουσαν τοῦ ἡμετέρου παλαιφάτου Πατριαρχείου.

Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, ὑποδεχόμενοι τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα, τόν ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Ἡμῶν, ὡς τόν ἐκλεκτόν Προκαθήμενον καί διακεκριμένον ποιμενάρχην τῆς αὐτονόμου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἡ ὁποία δικαίως ἐπαινεῖται διά τό Ὀρθόδοξον φρόνημα Αὐτῆς, τήν ποιμαντικήν καί κοινωνικήν ὑποστήριξιν τῶν μελῶν Αὐτῆς, τήν καλήν ὀργάνωσιν, τήν καλλιέργειαν τοῦ εἰρηνικοῦ διαλόγου, τοῦ συντελοῦντος εἰς τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν Αὐτῆς μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς χώρας τῆς Φιλλανδίας καί μετά πάντων τῶν φιλησύχων καί εἰρηνικῶν πολιτῶν αὐτῆς. Τούς Φιλλανδούς βεβαίως πολίτας τούτους ἐκπροσωπεῖ ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης καί ὡς μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας Αὐτῆς.

Ὁ προκάτοχος Ἡμῶν, ἀείμνηστος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος ὠνόμαζε τήν γεραράν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα «ἱερόν ὀσπίτιον» τῶν Ἁγιοταφιτῶν. Εἰς τό «ὀσπίτιον» ἡμῶν τοῦτο χαιρόμεθα νά ὑποδεχώμεθα σήμερον μετά χαρᾶς μεγάλης τήν Ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν Ἡμῖν Σεβασμιότητα καί συμμεριζώμεθα αὐτό μετ’ Αὐτῆς, θεωροῦντες Αὐτήν οὐχί ὡς φιλοξενούμενον ἀλλά ὡς προσκυνητήν τῶν σκηνωμάτων Σιών τῆς Ἁγίας, ἔνοικον καί σύνοικον Ἡμῶν ἐν τῷ «ὀσπιτίῳ» Ἡμῶν.

Μετά τοιαύτης φιλαδέλφου καί φιλοξένου διαθέσεως ψυχῆς ἐπιφυλασσόμεθα, ὅπως συμπορευθῶμεν μετά τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος καί τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας, εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε διά τῆς συνοδευούσης Αὐτήν Ἀντιπροσωπείας Ἡμῶν, ἐν ταῖς εἰσόδοις καί ἐξόδοις Αὐτῆς κατά τάς ἡμέρας τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας Αὐτῆς, ἵνα ζήσωμεν ἀπό κοινοῦ ἐν τοῖς Ἁγίοις Τόποις τό ἐν αὐτοῖς φανερωθέν μυστήριον τῆς σωτηρίας ἡμῶν ἐν τῷ Θεανθρωπίνῳ προσώπῳ καί τῷ λυτρωτικῷ ἔργῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐνδυναμωθῶμεν εἰς τήν διακονίαν τῶν ἐμπεπιστευμένων Ἡμῖν ποιμνίων καί εἰς τήν ὑπηρεσίαν παντός ἀνθρώπου πρός ἔπαινον τῆς Ὀρθοδοξίας καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο,

καί ἀγγλιστί ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/29/6584

καί ἐτίμησεν αὐτόν ἀπονέμων αὐτῷ τό παράσημον τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν καί τήν ἐπικράτησιν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης καί ἐπέδωσεν αὐτῷ σέτ ἀρχιερατικῶν ἐγκολπίων, εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τό βιβλίον τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, εἰκόνας δέ Ἱεροσολυμιτικάς πρός ἕκαστον μέλος τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Εὐχαριστῶν διά τήν τιμήν τῆς παρασημοφορήσεως καί τῆς ὑποδοχῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἁγιογραφημένην θαυματουργικήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ μοναστηρίου Νέου Βάλαμου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, φερούσης τό ὄνομα «Ἱεροσολυμίτισσα».