You are currently viewing Έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας ζητά και ο Μητροπολίτης Πειραιώς

Έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας ζητά και ο Μητροπολίτης Πειραιώς

  • Reading time:1 mins read

Ένας ακόμη Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο με επιστολή του, προς την  Ιερά Σύνοδο ζητά την σύγκληση της Ιεράρχιας για το περιβόητο “Σύμφωνο Συμβίωσης” που πρόκειται να ψηφιστεί στην Βουλή.

Ακολουθεί η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ με την οποία ζητά την σύγκληση της Ιεραρχίας:

᾿Αριθμ. Πρωτ. 696 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2015
Πρός Τήν
Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑΙ

Μακαριώτατε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τό ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 Ὑμέτερον ἔγγραφον πρός τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλον, τό ὁποῖον τυγχάνει περισπούδαστον οὐσιωδέστατον, περιεκτικότατον καί καταδεικνύει σαφέστατα τήν σαθρότητα τῶν δῆθεν νομικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Δικαιοσύνης διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου διά τό λεγόμενον σύμφωνον συμβιώσεως, διά τοῦ ὁποίου πέραν τῶν ἄλλων, θεσμοθετεῖται καί ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας, ἀπενοχοποιεῖται ἡ παράχρησις τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί καταδολιεύεται ἡ θεοτίμητος ἀξία τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας του.

Ὅθεν, ταπεινῶς συγχαίρω Ὑμᾶς Μακαριώτατε Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι διά τήν πεπαρρησιασμένην καί εὔγλωττον ἀπάντησι Ὑμῶν πρός τήν ἀνερυθρίαστον ἀναλήθειαν τῶν δῆθεν προοδευτικῶν θεραπόντων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιχειροῦν νά ἐπαναφέρουν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον εἰς τά ἐρέβη τῆς σαπρῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς καί τῆς τραγικῆς χωματοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ συμπνιγμοῦ του εἰς τήν ἀφόρητον χοϊκότητα.

Ἐπειδή ὅμως, δι’ ὅλων αὐτῶν τῶν κινήσεων καί τῶν τραγικῶν «παρελάσεων» ἔχει ἀμβλυνθεῖ δυστυχῶς ἡ συνείδησις τῶν πολλῶν καί μάλιστα ἄνευ συστολῆς ἀβασίμως καί ἀνεπερείστως ἐκτοξεύουν μύδρους κατά τῶν διακόνων τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς δῆθεν συγκυλινδουμένων εἰς τά αἴσχιστα καταγγελόμενα πάθη, εἶναι ἀδήριτος καί ἱστορική ἡ ἀνάγκη ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά νά διατυπωθῆ ὁμοφώνως καί οὐσιωδῶς ἡ διαχρονική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐπί τοῦ πολυσημάντου τούτου θέματος, τοῦ ὁποίου χαρισματικῶς ἐπισημειώσατε τάς τραγικάς συνεπείας καί τό ὁποῖον τυχόν θεσμοθετηθέν θά ἀνατρέψη πλήρως τόν νομικόν πολιτισμόν τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἐπί τοῦ θέματος τῆς οἰκογενείας καί τῶν κοινωνικῶν καί διαπροσωπικῶν σχέσεων.

Κατά ταῦτα προσυπογράφω τήν ὑπ’ ἀριθμ. 290/15.6.2015 αἴτησι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως κατά τήν προσεχῆ σύγκλησι τῆς ΔΙΣ ἀποφασισθῆ ἡ ἔκτακτος σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Κατασπαζόμενος τάς Ὑμετέρας Σεπτάς Δεξιάς διατελῶ,

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ