You are currently viewing Ζητούνται Αρχιερείς….Όπως ο Μακαριστός Ιωαννίνων  Θεόκλητος Σετάκης

Ζητούνται Αρχιερείς….Όπως ο Μακαριστός Ιωαννίνων Θεόκλητος Σετάκης

  • Reading time:1 mins read

Ἐν Σίφνω, Μεγάλη Τετάρτη τῆ 20η Ἀπριλίου 2022

 

Μέ ἀφορμή τό ἂρθρο τοῦ Σωτήρη Τζούμα «Ζητοῦνται Ἀρχιερεῖς» {08/04/2022} καί τήν ὀγδόη(8η ) ἐπέτειο τῆς μεταστάσεως εἰς Κύριον τοῦ πατρός καί ἀδελφοῦ ἡμῶν κυροῦ Θεοκλήτου Σετάκη {Μεγάλη Τετάρτη,13-04-2014}, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων καί Ἐξάρχου πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας, θά ἢθελα νά ἀποτίσω φόρο τιμῆς καί ἀγάπης γιά ἓνα ἀκόμη ἒτος (ἂλλωστε τό πράττω κάθε ἒτος κατά τήν ἐπέτειο ἐκδημίας του) πρός τόν Ἀρχιερέαν ἀλλά καί πολύτιμον φίλον.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι ἀπέφυγα νά γράψω κατά τήν ἡμερομηνία τῆς ἐπετείου ἐκδημίας του(13-04-2014), ἀλλά τό ἒπραξα σκοπίμως. Ἀνέμενα νά διαπιστώσω ἐάν ἐπιτέλους ὀκτώ ἒτη ἀπό τήν ἐκδημία του, θά τολμοῦσε κάποιο ἀπό τά εὐεργετηθέντα πνευματικά του τέκνα νά ψελλίση δύο ἒστω λόγια γιά τόν πνευματικό του Πατέρα.

Εἰς μάτην ὃμως…. Ἀπορία ψάλτου, βήξ. Καί πόσους δέν εὐεργέτησε ὁ μακαριστός Θεόκλητος ; Πόσα πνευματικά του τέκνα δέν εὐεργετήθηκαν ἀπό αὐτόν; Μόνον καί μόνον οἱ ἀετίσιες φτεροῦγες του κάτω ἀπό τίς ὁποῖες σκεπάζονταν ἢ κρύβονταν(ὃπως θέλει ὁ καθείς τό ἑρμηνεύει) ἀρκοῦσε γιά νά τόν μακαρίζουν τουλάχιστον τρεῖς φορές ἐτησίως . Μά θά ἀντιτείνη κάποιος ὃτι τόν μνημονεύουν στήν Ἁγία Τράπεζα. Μπορεῖ καί νά τό πράττουν(;;;), ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὃμως. Ὁ Θεόκλητος ἦταν ἀετός καί ἢθελε «ντομπροσύνη» καί «λεβεντιά» ἀπό τούς γύρω του. Δυστυχῶς, ζητοῦσε πολλά ἀπό ὀλίγιστους.

Τήν ἀγάπη του, τήν ντομπροσύνη του καί την λεβεντιά του την ἂφησε παρακαταθήκη γι’ αὐτούς πού τόν καταλάβαιναν καί δυστυχῶς αὐτοί εἶναι μετρημένοι στά δάκτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ. Αὐτοί ὃμως εἶναι σάν τόν κόκκο τοῦ σινάπεως (Ματθ. 13, 31-32), εἰσέρχονται στήν γῆ καί βλάστάνουν καί γίνονται δένδρα καί παράγουν καυστικούς σπόρους οἱ ὁποῖοι κατακαῖνε τό σκότος καί τό ἒρεβος στό ὁποῖο ἒχει περιέλθη ἡ κοινωνία μας.

Ὁ μακαριστός Θεόκλητος μᾶς ἂφησε κι ἂλλες παρακαταθὴκες. Μᾶς τόνιζε στίς πολύωρες συναντήσεις μας ότι ἐκεῖνος δέν ἦλθε σάν κριτής ἀλλά ὡς σωτῆρας (Ἰωαν. 8,15) καί ἐάν μποροῦσε νά μεταδώση αὐτό τό ἐπισκοπικό μήνυμα στούς πιστούς καί στούς γύρω του, θά ἦταν ἀπολύτως ἱκανοποιημένος. Γι’ αὐτό καί δέν τον ἂκουγες ποτέ ν΄ ἀναφέρεται σέ σκάνδαλα συνεπισκόπων του καί μάλιστα ἡ δυσαρέσκεια του ἦταν ἒντονη ἐάν τόλμαγε κάποιος νά θίξη ρόζ σκάνδαλα τῆς Ἐκκλησίας. Θεωροῦσε καί τόνιζε μάλιστα πρός πᾶσα κατεύθνση, ὃτι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ἦταν,εἶναι καί θά εἶναι ἀνυπέρβλητη καί ἐπειδή κανείς δέν μπορεῖ νά προσβάλη τίς διδαχές Της, οἱ

ἂπιστοι κτυποῦν τίς ἀδυναμίες τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ὃπως ἒλεγε δέν παύουν νά εἶναι «ἂνθρωποι μέ ἀδυναμίες».

Πολλά θά μποροῦσα νά γράψω καί σήμερα γιά τόν φίλο μου Θεόκλητο. Τό ἒχω πράξει ὃμως πολλάκις καί ὃποιος θελήσει μπορεῖ ν’ ἀνατρέξη στίς φιλόξενες στῆλες τοῦ «ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ» κάθε 13 Ἀπριλίου ἑκάστου ἒτους. Εἶναι τό ἐλαχιστότατο τό ὁποῖο μπορῶ νά προσφέρω στην μνήμη ἑνός Μεγάλου Ἀνθρώπου καί Ἀρχιερέως τόν ὁποῖον ἒζησα ἒντονα γιά μία μίαν ἐξαετίαν ἡ ὁποία ὃμως ἦταν ἀρκετή γιά νά θεωρῶ ὃτι τόν ἐγνώριζα γιά μίαν πεντηκονταετίαν. Πολλές φορές αὐτήν τήν ὀκταετία ἀπουσίας του, ἀναπολῶ το «στιβαρό χέρι» τῆς Ἐκκλησίας τό ὁποῖο ὁδηγοῦσε τό «κοπᾶδι» σέ γόνιμα καί εὒφορα ἐδάφη πέραν ἀπό «λύκους», κακοτοπιές καί παγῖδες.

Ἰδιαιτέρως, τά τελευταῖα ἒτη ὃπου ἀντιπαλεύω σχεδόν μόνος τήν κακία καί το μῖσος φθονερῶν καί βδελυρῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὡς στόχο τόν προσωπικό τους πλουτισμό καί τό κακό τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀνάμνηση τοῦ δυναμικοῦ καί χαλκέντερου Ἀρχιερέα Θεοκλήτου Σετάκη μέ συντροφεύει καί μέ ἐνδυναμώνει διότι ὃπως ἒλεγε ἀναφορά γιά τίς πρᾶξεις μας θά δώσουμε στόν Μεγᾶλο μας καί Φοβερό Κριτή, τόν μοναδικό Ἀρχηγό καί Πηδαλιοῦχο μας Ἰησοῦ Χριστό. Καί τότε θά δοῦμε ὃπως μοῦ ἒλεγε λίγες ἡμέρες πρίν ἀποδημήση, τί καταφέραμε στόν ἐπίγειο βῖο μας.

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Οἰκονομολόγος, τ. Γενικός Διευθυντής τῶν Οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος {2008-2011}