You are currently viewing Το χρονικό της Πατριαρχικής επισκέψεως σε Βουδαπέστη και Μπολόνια

Το χρονικό της Πατριαρχικής επισκέψεως σε Βουδαπέστη και Μπολόνια

  • Reading time:2 mins read

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης εἰς Βουδαπέστην καί Βολωνίαν (10-15 Σεπτεμβρίου 2021)

Εἰς Βουδαπέστην

Ὡς ἠγγέλθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Σεπτεμβρίου 2021, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησε διά Βουδαπέστην, προκειμένου νά παραστῇ τιμητικῶς καί ὁμιλήσῃ εἰς τάς καταληκτηρίους ἐργασίας τοῦ διεξαχθέντος 52ου Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, καί ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Βολωνίαν, διά νά συμμετάσχῃ καί ὁμιλήσῃ εἰς τάς διεξαχθείσας ἐργασίας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῶν G20.

Ἀφιχθείς ὁ Παναγιώτατος ἐν τῷ ἀερολιμένι “Ferenc Liszt” τῆς Βουδαπέστης, ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Zsolt Semjén, Ἀναπλ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, τοῦ Θεοφιλ. Βοηθοῦ Ἐπισκόπου Ἔστεργκομ-Βουδαπέστης κ. Ferenc Cserháti, τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐθυμίου Παντζοπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βουδαπέστῃ, τῆς Εὐγεν. κ. Meltem Güney, Συμβούλου Α΄ τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας ἐν Βουδαπέστῃ, ἐν δέ τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων ὑπεδέχθησαν Αὐτόν, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, μεθ᾽ ὁμίλου Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Κατόπιν συντόμου δηλώσεως εἰς τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως, ὁ Πατριάρχης μετέβη καί κατέλυσεν εἰς τοπικόν ξενοδοχεῖον τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Βουδαπέστης.

Tήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Zsolt Semjén, Ἀναπλ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας, ἐν τῷ Πρωθυπουργικῷ Μεγάρῳ (Κármelita). Ἠ συζήτησις περιεστράφη εἰς διάφορα θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, ἐν οἷς καί περί τῆς πορείας τῶν ἔργων ἀνακαινίσεως τοῦ πρό ἐτῶν δωρηθέντος τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ κτιριακοῦ συγκροτήματος ἐν Βουδαπέστῃ. Ἐπηκολούθησε συνέντευξις Τύπου, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, καθ᾽ ὅ, ἀπαντητικῶς πρός τάς προπόσεις τοῦ Ἐξοχωτάτου, ἀντεφώνησε καταλλήλως, εὐχαριστήσας διά τήν οἰκογενειακήν φιλοξενίαν.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη, ὁμοῦ μετά τῶν μελῶν τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν ἐν Βουδαπέστῃ Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς φιλοφρόνως ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ahmet Akif Oktay. Ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Péter Erdő, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, μεθ᾽ οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἀργότερον, ὁ Παναγιώτατος, μετέβη εἰς τοπικόν ξενοδοχεῖον καί ἐτιμήθη ὑπό τοῦ «Συμβουλίου διά τήν Ἀνθρωπίνην Ἀξιοπρέπειαν» διά τοῦ ὁμωνύμου βραβείου, εἶτα δέ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῇ συμμετοχῇ Κληρικῶν τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, τοπικῶν παραγόντων καί ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Σαββάτου, 11ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον (Sándor Palota), ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτός καί ἔσχε βαρυσήμαντον συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. János Áder, Προέδρου τῆς Οὑγγρικῆς Δημοκρατίας. Ἠ συζήτησις ἐπεκεντρώθη εἰς τάς πρωτοβουλίας καί δράσεις ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπεσκέφθη τό ἀνακαινιζόμενον ἱστορικόν συγκρότημα τῆς οἰκογενείας Karolyi, δωρηθέν ὑπό τῆς ἐντίμου Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως, πρός στέγασιν τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, εἰς τό αἴθριον τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν τὴν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἐκεῖ ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Zsolt Semjén, Ἀναπλ. Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας, ὅστις παρέστη τιμητικῶς εἰς τήν τελετήν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, ἡ Εὐγεν. κ. Mária Szilágyi, Διαχειρίστρια τοῦ Ἔργου, καί ὁ Παναγιώτατος, τῇ παρουσίᾳ Διπλωματῶν, κοινοτικῶν παραγόντων καί πλήθους κόσμου, ἐνῷ ἐπηκολούθησε παραδοσιακή Οὑγγρική μουσικοχορευτική ἐκδήλωσις.

Tήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Οὑγγρικόν Κοινοβούλιον (Országház) καί παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. László Kövér, Προέδρου τῆς Οὑγγρικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Péter Erdő, τοῦ Ἐξοχ. κ. Zsolt Semjén, ὑψηλοβάθμων Ρωμαιοκαθολικῶν Κληρικῶν-μελῶν τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει τοῦ γεύματος ἀγγλιστί. Κατόπιν λήψεως τῆς σχετικῆς ἀναμνηστικῆς φωτογραφίας τῶν συνδαιτυμόνων, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐξεναγήθησαν εἰς τούς χώρους τοῦ δαιδαλώδους καί ἐπιβλητικοῦ Οὑγγρικοῦ Κοινοβουλίου. Ἀκολούθως, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σούμπερκ κ. Ἡσαΐαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας.

Τό ἑσπέρας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ἐνώπιον πλήθους κόσμου, Ρωμαιοκαθολικῶν Κληρικῶν καί ἁπάντων τῶν συνέδρων τοῦ 52ου Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐξεφώνησεν ἀγγλιστί τήν καταληκτήριον ὁμιλίαν, πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἔμπροσθεν τοῦ Οὑγγρικοῦ Κοινοβουλίου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Péter Erdő, ὅστις ἐκήρυξεν καί τόν θεῖον λόγον.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν εἰς τοπικόν ξενοδοχεῖον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐθυμίου Παντζοπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βουδαπέστῃ, τῇ συμμετοχῇ Διπλωματῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἀνταλλαγεισῶν θερμῶν προπόσεων ἑκατέρωθεν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν, ἐν τῷ εὐγενῶς παραχωρηθέντι Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἡμῶν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱερατείου καί πλήθους Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐκ Βουδαπέστης, ἐνῷ πρό τοῦ πέρατος αὐτῆς ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Παναγιωτάτου.

Tήν μεσημβρίαν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Πλατείᾳ τῶν Ἠρώων (Hősök Τere) τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾽ ἥν προέστῃ ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, κηρύξας τόν θεῖον λόγον, τῇ συμμετοχῇ Καρδιναλίων, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Κληρικῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἁπάσης τῆς Πολιτικῆς καί Στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς Οὑγγαρίας, Διπλωματῶν, ὡς καί χιλιάδων πιστῶν. Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πάπας προσελθών ἠσπάσθη τόν Παναγιώτατον, Ὅστις εὑρίσκετο δεξιόθεν τῆς ἡτοιμασμένης Ἁγίας Τραπέζης, ὡσαύτως δέ καί ἐν τῷ τέλει, ἀναφερθείς κατά τό κήρυγμά του διά θερμῶν λόγων εἰς τήν ἐκεῖσε παρουσίαν Του. Κατά τήν Λειτουργίαν, ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κληθείς ἀντήλλαξε τόν ἀσπασμόν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μετά τοῦ Πάπα.

Οὕτως ὡλοκληρώθη τό πρόγραμμα τῆς εἰς Βουδαπέστην ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὁστις τό ἀπόγευμα τῆς 12ης Σεπτεμβρίου προεπέμφθη εἰς τόν ἀερολιμένα “Ferenc Liszt” τῆς Βουδαπέστης, ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου, Ἐξοχ. κ. Zsolt Semjén, Ἀναπλ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Οὑγγαρίας, Ἐξοχ. κ. Soltész Miklós, Ὑπουργοῦ Ἐκκλησιαστικῶν, Μειονοτικῶν καί Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, Ἐξοχ. κ. Εὐθυμίου Παντζοπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐντιμ. κ. A. Noyan Özkaya, Συμβούλου τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας ἐν Βουδαπέστῃ, ἀναχωρήσας μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ δι᾽ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Βολωνίαν.

Εἰς Βολωνίαν

Ἀφιχθείς ὁ Παναγιώτατος ἐν τῷ ἀερολιμένι “G. Marconi” τῆς Βολωνίας, ὑπηντήθη ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου καί Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπαβασιλείου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Βολωνίας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Βατικανῷ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Lütfullah Göktaş, Πρέσβεως τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Özgür Uludüz, Γενικοῦ Προξένου τῆς Τουρκίας ἐν Μιλάνῳ. Ἀκολούθως μετέβη καί κατέλυσεν εἰς τοπικόν ξενοδοχεῖον τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Βολωνίας, ἐνῷ εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν προσετέθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας καί Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Πολύκαρπος.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 13ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, παρακληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Matteo Maria Zuppi, Ἀρχιεπισκόπου Βολωνίας, ὡμίλησεν ἰταλιστί εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δομηνίκου.

Tήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος, ἀπηύθυνε πρός τήν Ὁλομέλειαν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῶν G20, βαρυσήμαντον ὁμιλίανἀγγλιστί, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν, ἐν τῷ Παλατίῳ “Re Enzo”, ὑπό τό θέμα “Open Letter to COP 26: Ascetisism, Justice and Energy”, ἥτις ἔσχεν ἰσχυράν ἀπήχησιν εἰς τό πολυπληθές ἀκροατήριον καί ἀπέσπασεν ἐνθουσιώδη καί παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐν τῷ Παλατίῳ “Gnudi”, ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Alberto Melloni, Ἀκαδημαϊκοῦ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Θρησκευτικῶν Ἐπιστημῶν (fscire), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Romano Prodi, τ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας καί τ. Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων θρησκευτικῶν ἡγετῶν καί ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων ἐκ τοῦ πολιτικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς, τόν Ἐξοχ. κ. Mohamed Abdelsalam, Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀνωτάτης Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνης Ἀδελφοσύνης καί Ἐκπρόσωπον τοῦ Σοφολογιωτάτου Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Al-Azhar, εἶτα δέ τόν Ἐξοχ. κ. Lütfullah Göktaş, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ. Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Faisal bin Muaammar, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διεθνοῦς Διαλογικοῦ Κέντρου KAICIID, τῇ συμμετοχῇ ὑψηλοβάθμων θρησκευτικῶν καί θύραθεν ἡγετῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 14ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν ἐν Βολωνίᾳ Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Βατικανῷ, ὡς καί πολλῶν πιστῶν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰταλίας κυροῦ Γενναδίου, καί ἀκολούθως ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Παναγιωτάτου.

Tήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Matteo Maria Zuppi καί Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί ἐν συνεχείᾳ ἔσχε συνάντησιν μετά τοῦ Σοφολ. κ. Haji Allahshükür Hummat Pashazade, Σεϊχουλισλάμη καί Μεγάλου Μουφτῆ τοῦ Καυκάσου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης παρηκολούθησε τάς ἐν τῷ Παλατίῳ “Re Enzo” διεξαχθείσας καταληκτηρίους ἐργασίας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Φόρουμ τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῶν G20, καί εἰδικώτερον τάς εἰσηγήσεις τῶν Ἐξοχ. κ. Romano Prodi, Σεβ. Καρδιναλίου κ. Matteo Maria Zuppi καί Ἐξοχ. κ. Mario Draghi, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰταλίας, μεθ᾽ οὗ ἔσχε καί ἰδιαιτέραν συνάντησιν.

Ἀργότερον, ὁ Παναγιώτατος, ὁμοῦ μετά τῶν μελῶν τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν εἰς τοπικόν ἐστιατόριον, ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Βολωνίας.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 15ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν ἐκ Βολωνίας, διά τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παϊσίου.