You are currently viewing Ξαφνικά…. έντονο ενδιαφέρον για τα Ιεροσόλυμα από Έλληνες Υπουργούς ή ο Πατριάρχης κρούει τον κώδωνα κινδύνου;

Ξαφνικά…. έντονο ενδιαφέρον για τα Ιεροσόλυμα από Έλληνες Υπουργούς ή ο Πατριάρχης κρούει τον κώδωνα κινδύνου;

  • Reading time:1 mins read

Σειρά επαφών με τον Πατριάρχη  Ιεροσολύμων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από πλευράς κυβερνητικών παραγόντων. Οι Έλληνες αξιωματούχοι σπεύδουν εκεί επειδή πηγαίνουν στο Ισραήλ ή ο Πατριάρχης άρχισε να κρούει ξαφνικά τον κώδωνα κινδύνου; Νωρίς το θυμήθηκε!

Αυτή τη φορά σειρά είχε ο ΥΕΘΑ!

Ο  Υπουργός Εθνικής Αμύνης επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όπου και είχε συνάντηση με την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ’. Στη συνέχεια μετέβη στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων όπου προσκύνησε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, στον οποίο βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 7ης /20ῆς Ἰανουαρίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις εἰς τό Πατριαρχεῖον τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος κ. Νικολάου ΠαναγιωτοπούλουὉἝλλην Ὑπουργός Ἀμύνης εὑρίσκεται εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ ὡς τοῦ κ. Ἀθανασίου Βάλαρη καί τοῦ κ. Ἐλευθερίου Ἀγγελοπούλου, ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Τόν κ. Ὑπουργόν Ἀμύνης ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων εἰς αὐτόν ὅτι: «ἡ ἐπίσκεψίς Σας συμπίπτει μέ μίαν περίοδον πολιτικῶν ἐντάσεων καί ἐξελίξεων, διά τοῦτο καί Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ πολλήν χαράν. Σᾶς ὑποδέχεται ἡ φρουρός τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Σᾶς ὑποδέχεται εἰς μίαν περιοχήν τῆς γῆς κυβερνωμένην ὑπό πολιτικῶν δυνάμεων, τά συμφέροντα τῶν ὁποίων εἶναι ἐν πολλοῖς ἀντικρουόμενα. Εἰς τόν πολιτικόν αὐτόν χῶρον καλεῖται τό Πατριαρχεῖον νά παίξῃ σημαντικόν συνδιαλλακτικόν ρόλον. Τοῦτο πράττει, ἐν ᾧ πιέζεται ὑπό ἀκραίων ριζοσπαστικῶν στοιχείων, ἐκ τῶν ὁποίων καλούμεθα νά ἀπελευθερώσωμεν τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν περιοχήν τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ. Διά τοῦτο ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν ἔχομεν ἀναλάβει ἐκστρατείαν ἀπελευθερώσεως αὐτῶν. Ἄν ὑπερισχύσουν τά στοιχεῖα ταῦτα, ἀλλάζει τό καθεστώς τῆς Παλαιᾶς Πόλεως. Στεροῦνται ὅλοι οἱ Χριστιανοί τήν ἀπ’ εἴσοδόν αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.Ἡ Ἑλλάς καλεῖται νά ἐκπληρώσῃ τό ἔργον αὐτῆς καί εἰς τό πρόβλημα τοῦτο, νά συνηγορήσῃ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἐνταῦθα ἕνα μεγάλον κεφάλαιον καί τοῦτο εἶναι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε διά τήν ὑποδοχήν καί διά τούς λόγους τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐπεσήμανεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον ὀφείλει νά ἐκπληρώνῃ τήν ἀποστολήν του, ἤτοι τόν ρόλον του νά παραμένῃ πορθμεῖον συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης, καί ἐζήτησε νά προσεύχηται ἡ Ἀδελφότης διά τήν Ἑλλάδα καί ὅτι ἐκ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀπεκόμισεν ὄχι μόνον τήν εὐλογίαν τῆς δυνάμεως, ἀλλά καί μίαν ἀλλην ἐντύπωσιν πτυχῶν τῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσειν εἰς τόν κ .Ὑπουργόν εἰκόνα τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὡς ἔχει μετά τήν ἀνακαίνισιν, εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ John Tleel ‘I am Jerusalem’ καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας ὡς καί εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν συνεργατῶν καί τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον πλακέταν τοῦ Ὑπουργίου Ἀμύνης, «ἀναμιμνήσκουσαν ὅτι τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης πάντοτε συμπαραστέκεται εἰς τό Πατριαρχεῖον».

Ο Άγιος Ιωσήφ Σαμάκος ο ΗγιασμένοςΜετά ταῦτα, ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας