You are currently viewing Οικουμενικός Πατριάρχης: Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης

Οικουμενικός Πατριάρχης: Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης

  • Reading time:1 mins read

Επισήμανε στην ομιλία του μετά την Θεία Λειτουργία και το Ι.Μνημόσυνο που τελέστηκε με αφορμή την 86η επέτειο των τραγικών γεγονότων του “Χολομοντόρ” στην Ουκρανία

Οικουμενικός Πατριάρχης: Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της α-γάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ε-νότης

Το στοργικό ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για όλα τα τέκνα της, ανεξαρτήτως καταγωγής, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-θολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, στον Ι.Ναό Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, όπου, παρουσία της Διπλωματικής Αντιπροσω-πείας της Ουκρανιας στην Τουρκία και της Ουκρανικής Παροικίας της Πόλεως και της Προύσας, τελέστηκε Ι.Μνημόσυνο, με αφορμή την 86η επέτειο του “Χολοντομόρ”, της προκληθείσας επισιτιστικής κρίσεως στην Ουκρανία, από την οποία χιλιάδες άνθρω-ποι έχασαν την ζωή τους από την πείνα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τρα-γωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, και ιδιαιτέρως προς τα μέλη της Ουκρανικής Κοινότητας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου του Σταυρού και της μαρτυρίας της Αναστάσεως, εν τη αδιασπάστω αυτών ενότητι. Συγκλο-νιστική είναι η περιγραφή, την οποίαν δίδει διά τον σταυροαναστάσιμον χαρα-κτήρα της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος και πνευματικός ημών Πατήρ Μελίτων: «Γνώριμοι είναι εις την ε-σταυρωμένην Εκκλησίαν οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι μάστιγες, τα ραπί-σματα και ο ακάνθινος στέφανος και η χολή μετά όξους και η λόγχη … Ο Σταυ-ρός είναι δικός της. Της Μεγάλης Εκκλησίας. Το πρώτον και το ύστατον, το μέγιστον προνόμιόν της. Θεού δύναμις και Θεού σοφία.

Εις την όλην αυτήν συμφωνίαν της Σταυρώσεως και συσταρώσεως, μία μόνον παραφωνία υψούται από της εσταυρωμένης Εκκλησίας: ῾Ου τετέλε-σται᾿… Διότι εδώ ουδέποτε επιστεύσαμεν εις την ισχύν του θανάτου, αλλά πά-ντοτε εις την αλήθειαν της Αναστάσεως. Εν τη Μεγάλη Εκκλησία, ο Επιτάφιος δεν είναι θρήνος, αλλά προεόρτια της Αναστάσεως»

Αι συγκυρίαι και αι ιστορικαί περιπέτειαι ωδήγησαν υμάς, προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, εις την Πόλιν ημών, ή αλλαχού εις την Τουρκίαν. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενδιαφέρεται και φροντίζει διά την πνευματικήν και λειτουργικήν σας ζωήν και διά την κατά Χριστόν διαποίμανσίν σας”.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ι.Ναός του Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, με μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας, έχει παραχωρηθή για την εξυπηρέτηση της Ουκρανικής Παροικίας της Πόλεως. Για τον λόγο αυτό, ο Παναγιώτατος, εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, Επί-σκοπο Αλικαρνασσού κ. Αδριανό, ο οποίος έχει στην εποπτεία του τον Ι.Ναό αυτό, και στον π. Χαραλάμπη Νίτσεφ, ιερατικώς υπεύθυνο για την Ουκρανική Κοινότητα, για την αγάπη και το πνευματικό ενδιαφέρον που δείχνουν προς αυτήν.

Σε άλλο σημείο της ομιλία του ο Πατριάρχης ανέφερε:

“Τιμώμεν σήμερον την 86ην επέτειον του Χολοντομόρ, και τελούμεν ευλαβώς το μνημόσυνον των τραγικών θυμάτων της απανθρώπου ταύτης γενοκτονικής πράξεως του σταλινικού καθεστώτος κατά του λαού της Ουκρανίας. Ασύλλη-πτος αριθμός Ουκρανών πολιτών, παιδίων, ανδρών και γυναικών, απεβίωσαν από πείναν και εξάντλησιν, αμέτρητοι εξετελέσθησαν, επειδή ηγωνίζοντο διά την διάσωσιν της ταυτότητός των ως έθνους, διά την γλώσσαν των και τον πολιτισμόν των.

Δυστυχώς, το κακόν συνεχίζει την ζοφεράν και κασταστροφικήν αυτού δράσιν εις τον κόσμον. Χρέος όλων ημών είναι να αγωνιζώμεθα εναντίον του κακού και διά την επικράτησιν του αγαθού, με κραταιάν την πεποίθησιν και βεβαίαν την πίστιν ότι την ιστορίαν δεν κατευθύνουν οι Ηρώδαι και οι δυνάσται, αλλά ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης”.

Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπακούοντας στα θεία προστάγματα, αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την προστασίαν του κατ᾿ εικόνα και καθ᾿ ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου.

“Δεν διαχωρίζει η Μεγάλη Εκκλησία και η αγάπη της, μεταξύ ημετέρων και ξέ-νων, δεν αγνοεί, εν ονόματι της λειτουργικής και πνευματικής αποστολής της, την εντολήν της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον πάσχοντα, τον πεινώντα,

τον εν φυλακή, τον γυμνόν, τον περιπεσόντα εις τους ποικιλωνύμους ληστάς, πολλοί εκ των οποίων σήμερον λυμαίνονται τας ψυχάς των ανθρώπων, δεν αντιπαρέρχεται, όπως ο ιερεύς και ο Λευίτης της παραβολής, τον εν ανάγκαις, αλλά επιχέει «έλαιον και οίνον» επί τας πληγάς[…]

Εν τω πνεύματι τούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απεφάσισε να χορηγήση Αυτοκεφαλίαν εις τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού, ώστε ούτος να οργανώνη τα κατ᾿ αυτόν επί τη βάσει των κανόνων της Εκκλησίας και των παραδόσεών του, με σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν και εν κοινωνία μετ᾿ αυτής και με τας λοιπάς ορθοδόξους Εκκλησίας. Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδο-ξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης, ώστε να δίδωμεν άπαντες εν ενί στόματι και μια καρδία την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, εις ένα κόσμον, ο οποίος τυρβάζεται περί πολλά και αγνοεί το «εν, ου εστι χρεία»”.

Αμέσως μετά μίλησε ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κ.Andrii Sybiha, ο ο-ποίος, αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο για την ε-πιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε για τα θύματα του “Χολοντομόρ”, αναφέρθηκε στα δραματικά ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης.

Εκκλησιάστηκαν, από το Ι.Βήμα, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας και ο Επί-σκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός. Παρέστησαν, εκτός από τον προαναφερθέντα Πρέσβη της Ουκρανίας στην Άγκυρα, ο Γενικός Πρόξενος της ίδιας χώρας στην Πόλη κ.Oleksandr Gaman, καθώς και οι Γενικοί Πρόξενοι του Καναδά Brahim Achtoutal, της Μολδαβίας Alexandru Prigorschi, και της Πολωνίας Joanna Pilecka, αλλά και πλήθος πιστών από την Ουκρανική Παροικία και την Ομογένεια της Πόλεως

 

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο