You are currently viewing Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος εόρτασε τα ονομαστήριά του

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος εόρτασε τα ονομαστήριά του

  • Reading time:4 mins read

Τό Σάββατον, 11ην / 24ην Μαρτίου 2018, ἑωρτάσθη ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου μαρτυρησάντων, ὧν εἷς ὁ Ἅγιος μάρτυς Θεόφιλος, ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Α´ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ:

Ἀφ´ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἀνεγνώσθη ἡ Θ´ Ὥρα εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί καθεστωτικήν τοιαύτην ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μετεχόντων ἐν προσευχῇ τῶν Ἀρχιερέων καί ἐν συνιερουργίᾳ τῶν Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης, ψαλλόντων ἱεροψαλτῶν ὑπό τόν καθηγητήν κ. Δημήτριον Μπαλογιῶργον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ πολλῶν προσκυνητῶν.

Β’ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ:

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου 11ης / 24ης Μαρτίου Μαρτίου 2018, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, καί τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρνου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Μπαλογιῶργου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συμμετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ διαφόροων χωρῶν. Μετά τήν θείαν Λειτουργγίαν ἠκολούθησε Δοξολογία. Μετά τήν Δοξολογίαν ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ἡ προσφώνησις πρός τήν Α.Θ.Μ. πρῶτον τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας τοῦ Πόντου τόν Χριστόν εὐθαρσῶς ὁμολογησάντων καί καλῶς ἀθλησάντων καί στεφανωθέντων, ἀποτελεῖ στερεόν σταθμόν πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πρός ὑποδοχήν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Μιᾶς Ἁγίας καί Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἑορτάζει καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν μετ’ ἰδιαιτέρας ἐμφάσεως καί λαμπρότητος ὡς ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, ὁ σεπτός Προκαθήμενος αὐτῆς, φέρει τό ὄνομα τοῦ θεοφιλοῦς ἁγίου Θεοφίλου, ἑνός τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τούτων.

Διά τόν λόγον τοῦτον προσηνέχθη σήμερον ἡ ἀναίμακτος θυσία καί μετ’ αὐτήν ἀνεπέμφθη εὐχαριστήριος Δοξολογία τῷ Θεῷ εἰς τό Καθολικόν τοῦ πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, «τοῦ ἁγίου τούτου σκηνώματος τῆς δόξης τοῦ Κυρίου,» τῇ ὁμοφώνῳ καί πανηγυρικῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καί τοῦ λαοῦ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ἐξ ὅλης τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τάς τρεῖς Παλαιστίνας, σήμερον Ἰορδανίαν, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακόν κράτος.

Προσαγαγόντες ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ τάς δεήσεις ἡμῶν ὑπέρ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί ἀνελθόντες νῦν ἐν τῇ ἱστορικῇ ταύτῃ αἰθούσῃ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Ὀσπιτίου, ἀπονέμομεν Αὐτῇ τόν δίκαιον ἔπαινον δι’ ὅσα Αὕτη εὔφημα καί τίμια ὑπέρ τοῦ παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου ἐπιμόχθως ἐργάζεται.

Μνημονευτέον ἐν πρώτοις ὅτι ἀναμφισβήτητον τυχγάνει τό γεγονός ὅτι καί μετά τήν πρό ἔτους αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἱστορικοῦ ἔργου τῆς συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ὀφειλομένης εἰς καθοριστικόν βαθμόν εἰς τήν ἔμπνευσιν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τήν ὑπ’ Αὐτῆς ἐξασφάλισιν τῶν ἰσορροπιῶν συνεργασίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἀνυποχωρήτως εἰργάσθη διά τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ γένους ἡμῶν, ὁσάκις ταῦτα, ἰδίᾳ κατά τό τρέχον ἔτος, ἐπεβουλεύθησαν καί πάλιν, ὡς μή ὤφελε, ἐκ παραβάσεων τοῦ Προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος ὑπό τῶν Ἀρμενίων, εἰς τό Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί τό παρεκκλήσιον τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἄοκνοι ὑπῆρξαν ἐπίσης αἱ προσπάθειαι καί ἐνέργειαι τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος διά τήν ἐπίτευξιν λύσεως εἰς τό δημιουργηθέν πρόβλημα εἰς τό παρά τήν πύλην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον τῶν Αἰθιόπων, κλειστόν παραμένον εἰσέτι, λόγῳ τῆς ἀσυνεργασίας αὐτῶν.

Ἐπίσης ἰδιαιτέρα προσοχή ἐδόθη εἰς τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἐκτυπώσεως καί δωρεάν διανομῆς καταλλήλων κατηχητικῶν βιβλίων, ἐν οἷς τό Λειτουργικόν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν πρός χρῆσιν τῶν ἱερέων. Σημαντικῶς ὡσαύτως ἐνισχύθησαν οἰκονομικῶς τά ἔργα τοῦ ποιμνίου εἰς συντηρήσεις καί ἀνακαινίσεις ναῶν εἰς Ἰορδανίαν καί Ἰσραήλ, ὡς ἐπί παραδείγματι τοῦ μικροῦ ἀλλά καί τοῦ μεγάλου, ὁλοκληρουμένου ὅσον οὔπω, ναοῦ τῆς Κοινότητος Κούφρ Σμέα. Ἰδιαιτέρως ἐπεμελήθη τό Πατριαρχεῖον τοῦ ρωσοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ, ἰδίως εἰς Μπέρ –Σέβα καί τά περίχωρα αὐτοῦ.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ὑποστήριξιν καί διεκδίκησιν τῶν περιουσιακῶν ἡμῶν δικαιωμάτων, αὕτη ἐσυνεχίσθη διά τῆς προσφυγῆς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου τῇ ἐντολῇ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τό Ἰσραηλινόν Ἐφετεῖον μετά τήν ἄδικον ἀπόφασιν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδοῦσαν νομικόν κῦρος εἰς τάς παρανόμους καί διεφθαρμένας συμφωνίας πολυετοῦς ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ εἰς τάς ἑταιρείας τῶν ἀκραίων οἰκιστῶν τῆς ὀργανώσεως » Ἀτέρετ Κοχανίμ.»

Τό ἀμείωτον ὅμως καί ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀποφασιστικότης τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος κατεδείχθη προσφάτως, ὅτε ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ ἐπέβαλε εἰς ἐκκλησιαστικάς περιουσίας παρανόμους δυσβαστάκτους φόρους, καταλύοντας τά ἀνέκαθεν δικαιώματα φορολογικῆς ἀτελείας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί τό διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας κατωχυρωμένον καθεστώς τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπάγωσε τραπεζικούς λογαριασμούς αὐτῶν καί ὅτε διενεργεῖτο ἡ προώθησις πρός τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον τοῦ προταθέντος νόμου τῆς βουλευτοῦ κ. Ραχήλ Ἀζάρια, ἀπειλήσαντος τήν κατάλυσιν τοῦ δικαιώματος τῶν Ἐκκλησιῶν νά διαχειρίζωνται ἐλευθέρως τάς περιουσίας αὐτῶν. Τότε, μή ὑπαρχούσης ἄλλης λύσεως, ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν τῆς συνεργασίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων καί τήν ἀπόφασιν τοῦ κλεισίματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν ἐν αὐτῷ θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12/25ης Φεβρουαρίου 2018, ὡς πράξεως διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν μέτρων τούτων. Ὁ καθ’ ἡμέραν ὑπό χιλιάδων προσκυνητῶν κατακλυζόμενος πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως παρέμεινεν ἀπρόσβατος ὑπ’ αὐτῶν ἄχρι ἐπεμβάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου διά δηλώσεως αὐτοῦ, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἀναστέλλονται πάντα τά ὑπό τῆς Δημαρχίας ἐπιβληθέντα μέτρα καί ἡ προώθησις τοῦ νόμου τῆς κ. Ραχήλ Ἀζάρια καί διορίζεται Ἐπιτροπή εἰδημόνων ὑπό τόν ὑπουργόν κ.Τζάχη Χανέκμπη διά τήν συνεργασίαν μετ’ ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν ὑπέρβασιν τῆς παρούσης κρίσεως. Κατόπιν τούτου, αἱ Τρεῖς Μείζονες Κοινότητες, συνεργασθεῖσαι, ἀπεφάσισαν τό ἄνοιγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τήν πρωϊαν τῆς Τετάρτης, 14/27ης Φεβρουαρίου 2018.

Τά μνημονευθέντα ταῦτα ἔργα, ὡς χαρακτηριστικά ἐκ τῶν πολλῶν συλλεγέντα, ἐμπνέουν θάρρος εἰς ἡμᾶς τούς Ἁγιοταφίτας, ἵνα συνεχίσωμεν νά ἐργαζώμεθα καί συνεργαζώμεθα ἐν πνεύματι ἀδελφοσύνης μεταξύ ἡμῶν καί ἐν πνεύματι ὑπακοῆς μετά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὥστε νά διαφυλάξωμεν ἀκέραια ὅσα παρελάβομεν παρά τῶν πατέρων καί νά παραδώσωμεν ταῦτα ἐπηυξημένα εἰς τούς διαδόχους ἡμῶν πρός ἔπαινον τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Προπίνων ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ὅλης, εὔχομαι Ὑμῖν, Μακαριώτατε, πολλά τά ἔτη Ὑμῶν ἐν ἀπολαύσει ὑγιείας, εἰρήνης, εὐσταθείας, ποιμαντικῆς καρποφορίας καί δαψιλείας οὐρανίων δωρεῶν. Γένοιτο.  

Tοῦ Γενικοῦ Προξένου ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες και κύριοι

Η σημερινή εορτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς η Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το ευλαβές Εκκλησίασμα, οι προσκυνητές και η Ορθόδοξη Κοινότητα, τιμούν με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια τα ονομαστήρια του προκαθήμενου της Σιωνίτιδας Εκκλησίας, της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου Γ’.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να παρευρίσκομαι στον εορτασμό αυτό και θα ήθελα Μακαριώτατε, να Σας απευθύνω τις εγκάρδιες ευχές μας για υγιεία, μακροημέρευση και δύναμη, προκειμένου να συνεχίσετε την υψηλή αποστολή Σας, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα και σημασία, τη δύσκολη αυτή εποχή.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω, την απαρέγκλιτη υποστήριξη και συμπαράστασή μας προς το ιερό Καθίδρυμα, το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο, μέσα στους αιώνες, έχει διαδραματίσει έναν εξόχως σημαντικό ιστορικό ρόλο και, ως κέντρο της Ορθοδοξίας στους Αγίους Τόπους, εξακολουθεί να είναι μια αστείρευτη πηγή ελπίδας, προβάλλοντας, προς πάσα κατεύθυνση, από την Αγια Πόλη, τις αξίες του Χριστιανισμού και το μήνυμα της σωτηρίας του Ανθρώπου.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι, βεβαίως, σταθερό σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, και συμβολίζει τη μακραίωνη παρουσία του Ελληνισμού στους Αγίους Τόπους, ενώ δεν μπορεί παρά να αποτελεί άρρηκτο δεσμό φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς, όπως άλλωστε να είναι και εκφραστής των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής, διαφυλάττοντας πολύτιμες παραδόσεις και μεταδίδοντας, προς πάσα κατεύθυνση, το οικουμενικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Για όλους εμάς, το Ιερό Καθίδρυμα είναι, βεβαίως, και ο θεματοφύλακας των πλέον σημαντικών Ιερών Προσκυνημάτων του Χριστιανισμού, τα οποία με αφοσίωση και αυταπάρνηση υπερασπίζονται καθημερινά οι Αγιοταφίτες Πατέρες και που πάντοτε εμπνέουν και ενισχύουν την πίστη και την ευλάβεια των απανταχού πιστών, καθώς και τους δεσμούς με τη Σιωνίτιδα Εκκλησία.

 Μακαριώτατε,

Η ειλικρινής διάθεση συνεννόησης και συμφιλίωσης που επιδεικνύετε και συστηματικά καλλιεργείτε, τόσο στις σχέσεις με τα άλλα δόγματα και τις άλλες θρησκείες, όσο και για την ευρύτερη προσπάθεια συμφιλίωσης και ειρήνευσης στη πολύπαθη αυτή περιοχή, προσδίδει ηθικό ανάστημα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στο πλαίσιο και της προάσπισης της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, προάγοντας το ρόλο του, ως παράγοντα μετριοπάθειας και σταθερότητας σε μια εποχή αστάθειας και ανακατατάξεων που φαίνεται να τροφοδοτούν τη μισαλλοδοξία και την αντιπαλότητα.

Μακαριώτατε,

Το φορτίο που έχετε επωμισθεί είναι μεγάλο και ο αγώνας που αυτό συνεπάγεται είναι μακρύς και επίπονος. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με επίγνωση της κρισιμότητας των περιστάσεων και της αναγκαιότητας υπεράσπισης του υφιστάμενου καθεστώτος στους Αγ. Τόπους, το οποίο έχει διαφυλάξει για αιώνες την ειρηνική, εδώ, συνύπαρξη όλων των θρησκειών. Είναι βαθειά μου πεποίθηση ότι, με τη βοήθεια του Θεού και την ενεργό συμπαράσταση όλων μας, θα συνεχίσετε το έργο σας και θα φέρετε εις πέρας την αποστολή σας.

Τόσο εγώ, όσο και όλοι οι εργαζόμενοι στο Γενικό Προξενείο, προσευχόμαστε να έχετε υγεία, δύναμη και μακροημέρευση για το καλό του Πατριαρχείου, της Αδελφότητας, του Ελληνορθόδοξου Ποιμνίου Σας, της Ορθοδοξίας και της ειρήνης στους Αγίους Τόπους.

Χρόνια Πολλά.

καί ἄλλων ὡς ἐμφαίνεται εἰς τήν εὐχαριστήριον ἀντιφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς ἕπεται:

«Πᾶσαν στρατιάν τοῦ κόσμου καταλιπόντες, τῶν ἐν οὐρανοῖς Δεσπότῃ προσεκολλήθητε, Ἀθλοφόροι Κυρίου Τεσσαράκοντα· διά πυρός γάρ καί ὕδατος, διελθόντες μακάριοι, ἐπαξίως ἐκομίσασθε, δόξαν ἐκ τῶν οὐρανῶν, καί στεφάνων πληθύν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καί δή ἡ τῶν Ἱεροσολύμων τιμῶσα καί γεραίρουσα τήν ἱεράν μνήμην τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, ἰδιαιτέρως δέ τήν τοῦ συμμάρτυρος αὐτῶν Θεοφίλου, οὗτινος τῆς ἐπωνυμίας κοινωνός ἐγένετο καί ἡ Μετριότης Ἡμῶν, κατήλθομεν σήμερον ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως μετά τῶν τιμίων μελῶν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, ἔνθα πανηγυρικῶς ἐτελέσαμεν τήν θείαν καί ἀναίμακτον λατρείαν ἀφ’ ἑνός, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν, «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ ἡμῶν» (Α΄ Τιμ. 1, 17).

«Ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων μαρτύρων, πᾶσα ἡ κτίσις ἑορτάζει, οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται σύν τoῖς Ἀγγέλοις, καί γῆ εὐφραίνεται σύν τοῖς ἀνθρώποις», λέγει ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης.

Τῆς ἑορτίου ταύτης ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης συμμέτοχος τυγχάνει ἡ Πατριαρχική ἡμῶν Μετριότης μετά πάντων τῶν μελῶν τῆς τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων χορείας, ὡς καί τῶν εὐσεβῶν μελῶν τοῦ Χριστεπωνύμου ἡμῶν ποιμνίου. Καί τοῦτο, διότι τά σεπτά Ἡμῶν Ὀνομαστήρια δέν ἀφοροῦν εἰς τήν ταπεινότητα Ἡμῶν μόνον, ἀλλά κυρίως εἰς τήν θεσμικήν ἰδιότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς οὔσης τό ἐν τῷ κόσμῳ μυστικόν Σῶμα τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Τιμῶντες τήν μνήμην τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ καί πάντων τῶν ἁγίων, ὧν τήν ἐπωνυμίαν φέρομεν, τιμῶμεν κατ’ οὐσίαν τήν ἐν Χριστῷ καί τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι σωτήριον ἡμῶν παλιγγενεσίαν, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλά κατά τόν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινίσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν» (Τίτ. 3, 5-6).

Καί ἡμεῖς μέν ἐνεκεντρίσθημεν ἐν τῇ καλλιελαίῳ, δηλονότι τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ τῆς παλιγγενεσίας λουτροῦ, τοὐτέστιν τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος· οἱ δέ ἅγιοι μάρτυρες γενικώτερον καί οἱ τῆς ἐν Σεβαστείᾳ Λίμνης σήμερον τιμώμενοι Τεσσαράκοντα εἰδικώτερον, διά τοῦ μαρτυρικοῦ αἵματος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ ὑπό τῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, τῶν Πατριαρχῶν καί Προφητῶν αὐτοῦ προκηρυχθεῖσα Ἐκκλησία τῆς «τοῦ ἀγγέλου Μεγάλης Βουλῆς» (Ἠσ. 9, 6) ἀνεγεννήθη καί ἀνεκαινίσθη διά τοῦ τιμίου αἵματος καί ὕδατος τοῦ ἐξελθόντος ἐκ τῆς νυγείσης πλευρᾶς τοῦ ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τήν μαρτυρίαν ταύτην μαρτυρεῖ ὁ ἅγ. Ἰωάννης Εὐαγγελιστής καί ἐπιβεβαιοῖ ὁ ἡγιασμένος τόπος τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ὁποίου τήν ἀληθινήν ταύτην μαρτυρίαν καταγγέλλει καί εὐαγγελίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ χορεία τῶν λειτουργῶν καί διακονητῶν γενομένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων μετά τοῦ Πατρός καί Ἡγουμένου αὐτῶν, τοῦ ἑκάστοτε διαδόχου ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, δηλονότι τοῦ Πατριάρχου τῆς ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Ἰδού λοιπόν σήμερον τιμῶμεν καί γεραίρομεν τήν μνήμην τοῦ ἐπωνύμου Ἡμῶν συμμάρτυρος τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων ἁγίου Θεοφίλου. Οὗτοι οἱ μακάριοι μάρτυρες διά πυρός καί ὕδατος διελθόντες ἐπαξίως ἐκόμισαν τήν θείαν δόξαν καί ἐθαυμαστώθησαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Οἱ ἅγιοι οὗτοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες μετά τοῦ συμμάρτυρος αὐτῶν ἁγίου Θεοφίλου, οἱ τήν γῆν οὐρανώσαντες, καί τά σύμπαντα φωτίσαντες, ἀλλά καί τῇ τρισυποστάτῳ Ἁγίᾳ Τριάδι παρεστῶτες πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν.

Τούς ἁγίους τούτους Τεσσαράκοντα μάρτυρας, ὧν τήν μνήμην τῆς ἐνδόξου ἀθλήσεως ἐπιτελοῦμεν, καί τήν ὑπερευλογημένην Θεοτόκον ἀειπάρθενον Μαρίαν καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν καταφυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἱκετεύσωμεν δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος καί ἐν εἰρήνῃ καταντῆσαι ἡμᾶς, εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας μεθ’ Ἡμῶν καί τούς τιμήσαντας τήν ἑορτήν ταύτην, δύναμιν τήν ἐξ ὕψους, τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπομονήν καί πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν, ἐκφράζοντες θερμάς εὐχαριστίας καί πρός τούς προσφωνήσαντας Ἡμᾶς, τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τόν Ἐκλαμπρότατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀλέξανδρον, ἀντιπρόσωπον τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Θεόφιλον, ἀντιπρόσωπον τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ναζαρέτ, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης   κ. Δαμασκηνόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ἰόππην, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ἐξ ὀνόματος τῆς νεοσυστάτου Κοινότητος Beersheba, τόν  Αἰδεσιμώτατον π. Φάραχ Μπαντούρ, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τόν Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Σχολῆς Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον, τήν διδασκάλισσαν τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐρίτιμον κ. Χρυσῆν Τριανταφυλλάκην καί ἅπαντας τούς μετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον.

Εἰς ὑγιείαν πάντων ὑμῶν!

Τήν μεσημβρίαν ἠκολούθησε ἑόρτιος νηστήσιμος μοναστηριακή Τράπεζα.