You are currently viewing Η θερινή πανήγυρη και τα θυρανοίξια της Σκήτης του Αγίου Σπυρίδωνος Χάλκης

Η θερινή πανήγυρη και τα θυρανοίξια της Σκήτης του Αγίου Σπυρίδωνος Χάλκης

  • Reading time:4 mins read

Το θαύμα της ομματώσεως του τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα εορτάστηκε σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στην φερώνυμη Ιερά Πατριαρχική Σκήτη της Χάλκης, της οποίας η φροντίδα έχει ανατεθεί στην Θεολογική Σχολή, με την τέλεση πανηγυρικού Όρθρου και Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού, ο οποίος τέλεσε επίσης τα θυρανοίξια του ανακανισμένου ναού της Σκήτης.

Συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος κατά την ομιλία του, εξέφρασε την χαρά του για την ανακαίνιση της Σκήτης και την ευγνωμοσύνη του προς τους δωρητές:

“Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Ανθηδώνος κ. Νεκτάριε, Επίτροπε του Παναγίου Τάφου ενταύθα
Σεβαστοί πατέρες
αδελφοί εν Κυρίω αγαπητοί,

Κατά την λαμπράν ταύτην ημέραν, κατά την οποίαν η Εκκλησία τιμά την ανάμνησιν του γενομένου υπό του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος θαύματος της ομματώσεως του Τυφλού, η Ιερά ημών αύτη Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνος άγει εορτήν χαρμόσυνον και συγκαλείται πάντας ημάς εις την παρούσαν πανηγυρικήν λατρευτικήν σύναξιν.

Η ανάμνησις εκάστου θαύματος, όπως και του σήμερον τιμωμένου, αποτελεί υπόμνησιν των ευεργεσιών του Θεού, διά των πρεσβειών των Αγίων, εις την ζωήν του ανθρώπου, συνεχή υπενθύμισιν της πανσθενουργού δυνάμεως του Σωτήρος Χριστού, του κατευθύνοντος τα ανθρώπινα πράγματα κατά τας ανεξιχνιάστους βουλάς αυτού, προκείμενου «πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν».

Πλην όμως, κατά την σημερινήν ημέραν, η καθ΄ ημάς Ιερά αύτη Πατριαρχική Σκήτη εορτάζει «θαύμα εν θαύματι διπλούν». Διότι τω όντι περί θαύματος πρόκειται, ενεργουμένου θεία Χάριτι και δυνάμει, ότι κατ΄ αυτούς τους δυσχειμέρους καιρούς επετεύχθη και εντός ολίγων μόνον μηνών απεπερατώθη η εκ βάθρων ανακαίνισις της πρότερον ετοιμορρόπου ταύτης Σκήτης. Δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν εν πρώτοις εις τον εν Τριάδι προσκυνητόν Θεόν ημών, τον καταξιώσαντα ημάς αναλαβείν και περατώσαι το παρόν έργον εις δόξαν του αγίου ονόματος Αυτού.

Αίνον όμως χαριστήριον πλέκομεν και προς τον πάτρωνα και Έφορον του ιερού τούτου σκηνώματος, τον θαυματουργόν Άγιον Σπυρίδωνα, διά των πρεσβειών του οποίου ήχθη εις αίσιον πέρας το μετά πολλών δυσκολιών και αμφιβολιών αρξάμενον τούτο έργον. Δόξα τω αγίω Θεώ, τω ενδοξαζομένω εν τοις Αγίοις αυτού!

Και μετά Θεόν, λόγον οφειλετικής ευχαριστίας εκφράζομεν προς τους αρωγούς και παραστάτας ημών κατά την εξέλιξιν του παρόντος ανακαινιστικού έργου. Και κατά χρέος ο λόγος πρώτον βαίνει προς ευγνώμονα έκφρασιν σεβασμού και ευχαριστιών προς τον προστάτην και κηδεμόνα του ιερού τόπου τούτου, την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, διά των ευχών και της αδιαλείπτου πατρικής μερίμνης του Οποίου ήρχισε και επερατώθη το ιερόν τούτο έργον.

Χάριτας οφείλομεν και εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολον, Πρόεδρον της Οικονομικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά την αγαστήν και κατά πάντα ομαλήν συνεργασίαν.

Βαθεία ευγνωμοσύνη πληροί επίσης την καρδίαν ημών διά το πρόσωπον του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, επί τη γενομένη ευγενεί αυτού δωρεά προς ενίσχυσιν του έργου. Ο άγιος Αμερικής ηγάπησε την Ιεράν Σκήτην ταύτην από των ετών της ενταύθα διακονίας του εν τη Ιερά Θεολογική Σχολή, και νυν εκ του περισσεύματος της αγάπης του ταύτης, μαθών περί της ανακαινίσεως του ιερού τούτου χώρους, προσέδραμε αρωγός της ταπεινής ημών προσπαθείας. Κύριος ο Θεός ενισχύοι την Αρχιερατικήν αυτού πορείαν και διακονίαν εν παντί.

Ευχαριστίαι εκφράζονται επίσης προς τον Δήμαρχον Πυλαίας-Χορτιάτη Αξιότιμον κύριον Ιγνάτιον Καιτεζίδην διά την κατόπιν δικών του προφρόνων ενεργειών γενναίαν δωρεάν της υπ΄ αυτόν Αρχής προς ενίσχυσιν του έργου της ανακαινίσεως της Σκήτης ημών. Ημείς προσωπικώς, η Ιερά Θεολογική Σχολή, αλλά και ο ιερός ούτος τόπος δεν θα λησμονήσωσι την πολύτιμον βοήθειαν ταύτην, είμεθα δε βέβαιοι ότι διά των πρεσβειών του Αγίου Σπυρίδωνος πάσα αγαθοδωρία θα συνοδεύει την ζωήν και την πορείαν αυτού.

Παρόμοιαν προθυμίαν να ενισχύσωσι το έργον τούτο διά σημαντικής επίσης δωρεάς επέδειξεν ο εκλεκτός γόνος της Χάλκης, Εντιμ. κ. Περικλής Πασχαλίδης, Πρόεδρος του Συλλόγων του εν Αθήναις Χαλκινών, μετά της συζύγου Σμαράγδας, προς τους οποίους εκφράζομεν κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν τας ολοθύμους ευχαριστίας ημών, επικαλούμενοι επ΄ αυτού την χάριν και την προστασίαν του Αγίου Σπυρίδωνος.

Τέλος, ο λόγος οφειλετικώς σπεύδει και προς ευχαριστίαν ενός ακόμη μεγατίμου ευεργέτου της Ιεράς ταύτης Σκήτης. Πρόκειται δι΄ ένα νεοφώτιστον μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Εντιμ. κ. Μαρριέτα-Χενζά Atasayan, διά της προθυμίας της οποίας πρώτη απ΄ όλους να βοηθήση προς ανακαίνισιν του ιερού τούτου σεβάσματος, ήρχισε η όλη προσπάθεια, η οποία ωδήγησε εις την λαμπράν ταύτην ημέραν, των θυρανοιξίων της άλλοτε εν δεινή καταστάσει ούσης Σκήτης.

Παράλειψις θα ήτο επίσης να μη μνημονεύσωμεν εν τω σημείω τούτω του Εργολάβου του παρόντος έργου Εντιμ. κ. Βασιλείου Πορίδου, ο οποίος μετά του περί αυτόν τεχνικού συνεργείου ειργάσθη μετά περισσού ζήλου και αφοσιώσεως διά τήναρτίαν και έγκαιρον παράδοσιν του έργου, ενώ αντιμετώπισε πάντα τα ανακύψαντα κατά την διάρκειαν αυτού προβλήματα, ως έμπειρος γνώστης τοιούτων θεμάτων.

Η χάρις και οι πρεσβείες του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος, του θαυματουργού, να σκέπουν τους ευσεβείς τούτους δωρητάς, όλους όσοι προσήλθον αρωγοί ημών εις την ιεράν ταύτην προσπάθειαν, αλλά και πάντας τους προσελθόντας ίνα τιμήσωσι την ιεράν ταύτην ημέραν, να εκζητήσουν την μεσιτεία και την Χάρι του Αγίου, την οποία επικαλούμεθα εφ΄ ένα έκαστον υμών, πάσας τας ημέρας της ζωής υμών. Αμήν”.

Εκκλησίαστηκε μεγάλος αριθμός πιστών από τα Πριγκηπόννησα και την Πόλη καθώς και προσκυνητές από την Ελλάδα. Ακολούθησε δεξίωση στον αύλειο χώρο της Σκήτης.