You are currently viewing Η προσφώνηση του Ρεθύμνης Ευγενίου προς τον εορτάζοντα Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
?????????????????????????????????????????????????????????

Η προσφώνηση του Ρεθύμνης Ευγενίου προς τον εορτάζοντα Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

  • Reading time:0 mins read

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἐν χαρᾷ βαθείᾳ, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προσήλθομεν «ἀγαλλομένῳ ποδί» ὁμοῦ μετά τῶν τιμίων μελῶν Αὐτῆς, Σεβασμιωτάτων Ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου ὡς καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως Αὐτῆς Ἀρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, διά νά ὑποβάλωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Σεπτῇ Κορυφῇ, ἐπ’ ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς, τά υἱϊκά σεβάσματα, τήν ἀπροσμέτρητον ἀγάπην καί τήν ὁλοτελῆ ἀφοσίωσιν τῆς τε Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς, φιλογενοῦς καί φιλοπάτορος Κρητικοῦ λαοῦ.

Δοξάζομεν καί εὐλογοῦμεν τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὅτι δωρεῖται εἰς τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, καί δή τήν Πρωτόθρονον Μητέρα Ἐκκλησίαν, τοιοῦτον Οἰακοστρόφον, ἔμπειρον, σοφόν, συνετόν, συγχωρητικόν, δυνατόν, προπάντων δέ ἀγαπητικόν πρός πάντας. Ἡ λαμπρά ἄχρι τοῦδε καί λίαν τετιμημένη καί καλλίκαρπος Πατριαρχία Ὑμῶν ἔχει ἀναβιβάσει τόν ἱερώτατον Θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἔχει καταστήσει τήν ἐκ Φαναρίου φωνήν, ὡς φωνήν συνειδήσεως καί εὐθύνης, διά τήν προστασίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Αἱ πρωτοβουλίαι τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ὁδοποιοῦν, προβάλλουν λύσεις εἰς τά ἀδιέξοδα τῆς ἀνθρωπότητος καί ἐμπνέουν συνειδήσεις ἐντός καί ἐκτός τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας.

Παναγιώτατε,

Ἡ ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἔχουσα τήνκανονικὴν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καυχᾶται ἐν Κυρίῳ διά τήν κανονικήν ἀναφοράν αὐτήν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί εὑρίσκεται διαρκῶς προσανατολισμένη εἰς τάς ἀκτῖναςτοῦ τηλαυγοῦς φωτός τοῦ ἀσβέστου Φαναρίου, τό ὁποῖον φωτίζει αὐτήν, ὡς ἄλλωστε καί ἅπασαν τήν Οἰκουμένην! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκφράζει, διά μίαν εἰσέτι φοράν, εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν διεξαγωγήν ἐν Κρήτῃ, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί ἐν ταὐτῷ δηλώνει τήν γλυκεῖαν προσμονήν διά τήν εὐλογητήν ἔλευσιν τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, κατά τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον, διά τούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν τῆς μαρτυρίας καί προσφορᾶς τοῦ εὐφήμως γνωστοῦ Πνευματικοῦ Καθιδρύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἐπίσης, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας ἡμῶν ἐνταῦθα, θερμάς ὑποβάλλομεν εὐχαριστίας διά τήν, κατόπιν τῆς Ὑμετέρας σοφῆς προκρίσεως καί προβολῆς, πρόσφατον ἐκλογήν εἰς Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας τοῦ ἄχρι πρότινος Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Ἀρχιμ. Μύρωνος Κτιστάκη. Διάτήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης περιποιεῖ τιμήν καί χαράν νά ἀποτελῇ διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἐφαλτήριον ἀναδείξεως καταλλήλων προσώπων διά τάς ἀνάγκας τῆς διαποιμάνσεως τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ, πέραν τοπικῶν ὁρίων καί ἐν ἐπιγνώσει τῆς διακονίας τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Παναγιώτατε, εὐχαριστοῦντες πάντοτε καί ὑπέρ πάντων διά τάς εὐεργεσίας καί τήν πατρικήν στοργήν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, δεόμεθα τοῦ Κυρίου διά τήν ἐνίσχυσιν Αὐτῆς, πρός πολυετῆ συνέχισιν τῆς φωτεινῆς Πατριαρχίας Αὐτῆς, εἰς ἔπαινον τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, εὔκλειαν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καί χαράν πάντων ἡμῶν, τῶν ἀφοσιωμένων τέκνων τοῦ φιλτάτου Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν.

Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, πλεῖστα ὅσα καί εὐφρόσυνα!