You are currently viewing  «Η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου απεικονίζει την πορεία της Ομογενείας κατά τον πολυτάραχο 20όν αιώνα»

 «Η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου απεικονίζει την πορεία της Ομογενείας κατά τον πολυτάραχο 20όν αιώνα»

  • Reading time:2 mins read

Ομιλία του Παναγιωτάτου κατά την παρουσίαση του Λευκώματος «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου»

“Τα μνημεία της Ομογενείας, εις τα οποία ανήκει και το μνημειώδες αρχιτεκτονικόν αριστούργημα του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, συγκροτούν την ιστορίαν του Γένους, την αυθεντικήν έκφρασιν της ταυτότητος και του πολιτισμού του, και ακολου-θούν τας ιστορικάς περιπετείας του”, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-λομαίος, στην ομιλία που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, το από-γευμα, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αστική Σχολή Γαλατά, για την παρουσίαση του Λευκώματος «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου», το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια της περυσινής Εκθέσεως τοῦ «Ι-δρύματος Τέχνης καί Πολιτισμού» της Πόλεως.

“Η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου απεικονίζει την πορείαν της Ομογενείας κατά τον πολυτάραχον 20ον αιώνα, την ακμήν και τα «πέτρινα χρόνια», τας ελπίδας, την κακουχίαν και την εξουθενωτικήν συρρίκνωσίν της”, σημείωσε ο Πα-ναγιώτατος και συνέχισε: “Αδιαφορία διά το ιστορικόν αυτό κτήριον, διά την προστα-σίαν και την συντήρησίν του και διά την ανάδειξιν των ιδανικών τα οποία ενσαρκώνει και εκφράζει, σημαίνει εγκατάλειψιν του αγώνος διά το μέλλον της Ρωμιοσύνης εις την φυσικήν και ιστορικήν κοιτίδα της, σημαίνει επίσης αδιαφορίαν διά την διατήρησιν των αξιών, αι οποίαι διέσωσαν το Γένος καθ᾿ όλην την ιστορικήν του διαδρομήν και συγκροτούν την ιδιοπροσωπίαν του. Είναι δε βέβαιον, ότι η ωραία Έκθεσις «Σιωπή

206 δωματίων», αι πολλαί και υψηλού επιπέδου παράλληλοι δράσεις και η παρου-σιαζομένη απόψε καλαίσθητος έκδοσις, συνέβαλον και συμβάλλουν εις τον εμπλου-τισμόν της ιστορικής μνήμης, εις την συνειδητοποίησιν της αξίας της δικαιοσύνης, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ειρηνικής συνυπάρξεως, η ο-ποία είναι «το άριστον, το ήδιστον και το κάλλιστον» διά τον άνθρωπον. Όλοι γνωρί-ζομεν ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητον αποτέλεσμα της προόδου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, ούτε βεβαίως της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και της καταναλώσεως. Πάντοτε οφείλομεν να αγωνιζώμεθα διά την ειρήνην, πρωτί-στως, βεβαίως, και εις το επίπεδον της παιδείας και της εκπαιδεύσεως διά την ειρή-νην, αφού, ως ορθώς υποστηρίζεται, ο πόλεμος και η ειρήνη αρχίζουν πρώτον μέσα εις τον νούν του ανθρώπου. Εν τω πνεύματι τούτω, θεωρούμεν σπουδαίαν την συμ-βολήν της Εκθέσεως «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες για το Ορφανοτροφείο της Πρι-γκήπου» και της παρούσης εκδόσεως, εις την προώθησιν του ενδιαφέροντος κάθε ανθρώπου καλής θελήσεως διά την ειρήνην και την προστασίαν της πολιτισμικής κληρονομίας. Χαίρομεν, διότι η Έκθεσις και η έκδοσις συμπορεύονται και με κινητο-ποίησιν διαφόρων σημαντικών φορέων, όπως η Europa Nostra, διά την τύχην του Ορφανοτροφείου μας”.

Αναφερόμενος στην περυσινή Έκθεση, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τόνισε ότι σκο-πός της ήταν “η ευαισθητοποίησις παραγόντων, προσώπων και θεσμών, δυναμέ-νων να έλθουν αρωγοί εις την επισκευήν και αποκατάστασιν του μεγαλοπρεπούς ιστορικού κτηρίου του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου, ενός εξέχοντος μνημείου αρχι-τεκτονικής εις παγκόσμιον κλίμακα, προς διάσωσιν αυτού από του κινδύνου καταρ-ρεύσεως και προς δημιουργικήν αξιοποίησίν του, μετά τας φθοράς, τας οποίας υπέ-στη υπό του πανδαμότορος χρόνου και της επιβληθείσης εγκαταλείψεως, συνεπεία της άνωθεν διακοπής λειτουργίας και αυθημερόν εκκενώσεώς του το έτος 1964 «λόγω κινδύνου πυρκαιάς», της αμφισβητήσεως της κυριότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επ᾿ αυτού, της ανακηρύξεώς του τον Ιανουάριον του 1997 εις Mazbut και της παραδόσεώς του εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Βακουφίων, των πολυετών δικα-στικών αγώνων της Μητρός Εκκλησίας διά την ακύρωσιν της αυθαιρέτου αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την επιστροφήν και κατοχύρωσιν της κυριότητος εις τον νόμιμον ιδιοκτήτην του ακινήτου, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον (2010). Κατ᾿

ουσίαν, από το έτος 1964 έως το 2010, ήτοι επί 46 ολόκληρα χρόνια, το κλειστόν και σιωπηλόν Ορφανοτροφείον της Πριγκήπου ήτο έρμαιον των καιρικών συνθηκών και ποικίλων άλλων επιβουλών”.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκεια της Μητρός Εκκλησίας και συνεχάρη την δραστήρια κυρία Μαίρη Κομοροσάνο, Πρόεδρο της Εφορείας της Αστικής Σχολής Γαλατά, και τα μέλη αυτής, την επιμελήτρια της Εκθέσεως, τους καλλιτέχνες και τους χορηγούς, τους ομιλητές, καθώς και τους συγγραφείς των κειμένων του Λευκώματος και όλους τους συντελεστές της τρίγλωσσης εκδόσεως για την συμβολή τους στην ανάδειξη του ζητήματος του Ορφανοτροφείου και της ανάγκης διασώσεώς του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Ιεράρχες του Θρόνου, ο Δήμαρχος Beyoglou (Πέραν) κ.Haydar Ali Yildiz, Πανεπιστημιακοί, Αρχιτέκτονες και μεγάλο ακροατήριο

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο