You are currently viewing Η εορτή του Αγίου Ανθίμου στην Ι. Μονή Παναγίας Βοήθειας Χίου

Η εορτή του Αγίου Ανθίμου στην Ι. Μονή Παναγίας Βοήθειας Χίου

  • Reading time:1 mins read

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Βοηθείας Χίου ἑωρτάσθη μὲ κατάνυξη καὶ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἡ πανσεβάσμιος μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνθίμου τοῦ Γέροντος, κτίτορος, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου αὐτῆς. Τόσον τὴν παραμονὴ τῆς ἐορτῆς ὅσον καὶ ἀνήμερα πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλο τὸ νησὶ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς πατρίδος μας κατέκλυσαν τὸ Καθολικὸ καὶ τὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν καὶ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο.

Στὸν Ἑσπερινὸ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Χίου, π. Δημήτριος Γεόμελος, ὀ ὁποιος ἐγκωμίασε τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τοῦ Ὁσίου Πατρός.

Ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, πλαισιούμενος ὑπὸ πλειάδος ἱερέων τῆς νήσου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀπόστόλου Λάρδα. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν π. Μελχισεδέκ μετὰ τῆς συνοδίας του, ἐπικεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ἀρκαδίας. Έψαλαν ἀδελφὲς τῆς Μονῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς κ. Σοφίας Κοροξενοῦ, θεολόγου, πρωτοψάλτριας καὶ διδασκάλου βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ τῆς κ. Ἀναστασίας Γκουντίνα, δικηγόρου καὶ διδασκάλου παραδοσιακῆς μουσικῆς. Οἱ ἱεροψάλτριες ἔψαλαν σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆςἘκκλησίας τὰ μαθήματα τῶν μεγάλων διδασκάλων, (αργὴ δοξολογία Ἰακώβου εἰς ἦχο α΄, τὰ τυπικὰ, λειτουργικὰ σὲ φρύγιο ἦχο Χατζηαθανασίου)

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε ἐμπνευσμένα τὸν θεῖο λόγο, ἀφορμὴν λαβὼν ἀπὸ τὰ τροπάρια τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς, καὶ συγκεκριμένα τὴν φράση «ἄνθρωπε ἐπουράνιε, ἐπίγειε ἄγγελε…», ἡ ὁποία ἀπευθύνεται στὸν Ἅγιο.. Ἐτόνισε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ γίνει «θεὸς κατὰ χάριν» καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸν μεταφυσικὸ προσανατολισμό του ποὺ καθορίζει τὴν σχέση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μέσα στὸν χρόνο. Αὐτὸν τὸν ἀγῶνα διεξάγει κάθε Χριστιανός – καὶ δὴ ὁ μοναχός. Αὐτὸ ἐπέτυχε ὁ μακάριος κτίτωρ, ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος ἐξαγιασθεὶς κατέλιπε τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ τὸ σκήνωμα του πλουτισμὸν καὶ θησαυρὸν ἀνεκτίμητον εἰς τὴν Ἱεράν μας Μητρόπολιν.

Τέλος ὁ Σεβ. Εὐχαρίστησε τὴν καθηγουμένη καὶ Μητέρα τοῦ Ἱ. Κοινοβίου Δοσιθέα μοναχὴ καὶ τὴν περὶ αὐτὴν σεβασμίαν ἀδελφότητα διὰ τὴν παρουσίαν τους εἰς τὰ πνευματικὰ πράγματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ Παρθενῶνος.Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. λειτουργίας ἡ Ἱερὰ Μονὴ παρέθεσε παραδοσιακὸ κέρασμα.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐψάλη ὁ μεθέορτος ἑσπερινὀς μετὰ τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὸν Ἅγιον Ἄνθιμον καὶ τὴν ἑπομένην, 16ην Φεβρουαρίου, ἐτελέσθη εὐχαριστιακὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τὸν θαυματουργὸν Ὅσιον μετὰ τοῦ κτιτορικοῦ μνημοσύνου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν γονέων, τῶν ἀδελφῶν καὶ ἀνεψιῶν τοῦ Ἁγίου καὶ τῶν μοναζουσῶν τῶν ἐγκαταβιωσασῶν εἰς τὴνἹερὰν ταύτην Μονήν.