You are currently viewing Η αναθεώρηση του Ποινικού  Κώδικα  απασχόλησε την  ΔΙΣ

Η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα απασχόλησε την ΔΙΣ

  • Reading time:1 mins read

Το καίριο ζήτημα της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα, απασχόλησε μεταξύ άλλων τη δεύτερη ημέρα συνεδρίασης την  Διαρκή  Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, όπως αναφέρεται στην σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Ειδικότερα η ΔΙΣ ενημερώθηκε επί του εγγράφου «του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι’ ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».

Η ανακοίνωση της ΔΙΣ έχει ως εξής:

Συ­νήλ­θε, την Τε­τάρ­τη 22 και την Πέμ­πτη 23 Μα­ΐ­ου 2019, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 162ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου για τον μή­να Μά­ι­ο, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.
Προ της ε­νάρ­ξε­ως των ερ­γα­σι­ών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Δι­α­βε­βαί­ω­ση του νέ­ου Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως Αυ­τής Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Φι­λο­θέ­ου Θε­ο­χά­ρη, στον ο­ποί­ο ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και τα Μέ­λη της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ευ­χή­θη­καν κα­λή και καρ­πο­φό­ρο δι­α­κο­νί­α.
Κα­τά τις Συ­νε­δρί­ες η Δ.Ι.Σ.:
Συ­νήλ­θε σε κοι­νή σύ­σκε­ψη με την Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου και με την Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή και τις Συγ­γρα­φι­κές Ο­μά­δες του έρ­γου «Α­να­βάθ­μι­ση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως» του Ιν­στι­τού­του Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής (ΙΕΠ), με την πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, προς αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α και ε­νη­μέ­ρω­ση για την πρό­ο­δο του ως ά­νω έρ­γου, που α­φο­ρά στην δι­α­μόρ­φω­ση νέ­ων Ω­ρο­λο­γί­ων Προ­γραμ­μά­των και στην συγ­γρα­φή αν­τι­στοί­χως νέ­ων βι­βλί­ων για τα ει­δι­κά – θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως.
Ε­νέ­κρι­νε την συμ­με­το­χή της Εκ­κλη­σί­ας η­μών εν Canterbury Αγ­γλί­ας, α­πό 27ης έ­ως 28ης μη­νός Ι­ου­νί­ου 2019, στην Συ­νε­δρί­α της Συν­τα­κτι­κής Ε­πι­τρο­πής της Δι­ε­θνούς Ε­πι­τρο­πής για τον Θε­ο­λο­γι­κό Δι­ά­λο­γο με­τα­ξύ Ορ­θο­δό­ξων και Αγ­γλι­κα­νών.
Δι­ό­ρι­σε τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Τε­γέ­ας κ. Θε­ό­κλη­το Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας.
Δι­ό­ρι­σε τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη κ. Νι­κό­λα­ο Γιαν­νου­σά Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­στο­ρί­ας.
Ε­νέ­κρι­νε την πα­ρου­σί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, ως και των Με­λών Αυ­τής, στις ε­όρ­τι­ες εκ­δη­λώ­σεις για την συμ­πλή­ρω­ση ε­κα­τό ε­τών α­πό της α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως της Ξάν­θης εκ του βουλ­γα­ρι­κού ζυ­γού.
Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί του εγ­γρά­φου του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι’ ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».
Ε­πι­χο­ρή­γη­σε με το πο­σό των ε­βδο­μήν­τα χι­λιά­δων (70.000) ευ­ρώ την Ε­στί­α Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, για τη σί­τι­ση των μα­θη­τών και την κά­λυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δα­πα­νών των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Ε­στι­ών.
Α­πο­φά­σι­σε την α­πο­στο­λή Εγ­κυ­κλί­ου Συ­νο­δι­κού Ση­μει­ώ­μα­τος προς την Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, το ο­ποί­ο θα κοι­νο­ποι­η­θεί και στις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με το ο­ποί­ο θα ε­νη­με­ρώ­νον­ται, ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά την ο­ποί­α κά­ποι­ος Δή­μος αξι­ώ­νει την εν γέ­νει δι­οί­κη­ση των Ι­ε­ρών Κοι­μη­τη­ρια­κών Να­ών, οι Εξό­δι­ες Α­κο­λου­θί­ες και τα ι­ε­ρά Μνη­μό­συ­να θα τε­λούν­ται στους Ενο­ρια­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς.
Τέ­λος, ε­νέ­κρι­νε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θη­κε με θέ­μα­τα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων και τρέ­χον­τα υ­πη­ρε­σια­κά ζη­τή­μα­τα.