You are currently viewing H Χειροτονία του Επισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν στο Φανάρι

H Χειροτονία του Επισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν στο Φανάρι

  • Reading time:2 mins read

Φανάρι: Στον Πατριαρχικό Ναό τελέστηκε σήμερα η Χειροτονία του Επισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν παρουσία πολλών Ιεραρχών μεταξύ αυτών και από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Εν χαρμοσύνω ατμοσφαίρα και εν πληθούση Εκκλησία, την Κυριακήν, 3ην Νοεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, καθ̉ ην ετέλεσε την εις Αρχιερέα χειροτονίαν του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Επισκόπου Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Μ. Εκκλησιάρχου μέχρι τούδε της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου και Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου.

Κατ’ αυτήν, ο Παναγιώτατος ετέλεσε και την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Αετίου Νικηφόρου, ον και μετά την απόλυσιν εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Μ. Εκκλησιάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Πειρστάσεως κ. Ειρηναίος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Αλικαρνασσού κ. Αδριανός και Αραβισσού κ. Κασσιανός, Κληρικοί της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η Ευγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, συγγενείς των νέων Ιεράρχου και Πρεσβυτέρου και προσκυνηταί εκ Θεσσαλονίκης, εξ Αργολίδος και αλλαχόθεν.

Προ της Χειροτονίας προσεφώνησε διά νουθετηρίων και παραινετικών λόγων τον Θεοφιλ. Εψηφισμένον ο Παναγιώτατος, εξάρας την αφωσιωμένην τριακονταετή σχεδόν διακονίαν αυτού εις την Πατριαρχικήν Αυλήν, υπογραμμίσας δ’ όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ούτος καθίσταται Ιεράρχης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία είναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων και αξιών και φρουρός της πνευματικής παρακαταθήκης του Γένους.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος ανελθών εις την τρίτην βαθμίδα του Θρόνου, ετέλεσε την Απόλυσιν και διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον, δεχθείς, ομού μετά του νέου Μ. Εκκλησιάρχου, τας ευχάς και τα συγχαρητήρια των συγγενών και φίλων αυτών, ως και των προσελθόντων πολυαρίθμων πιστών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τοις Πατριαρχείοις, αντεφώνησε καταλλήλως ο χειροτονηθείς Αρχιερεύς, εκφράσας τα διακατέχοντα αυτόν αισθήματα ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς το σεπτόν πρόσωπον του Πατριάρχου και των Σεβασμιωτάτων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, καθώς και συγκινήσεως και συνοχής διά την νέαν εν τη Εκκλησία υψηλήν θέσιν αφ᾽ ης καλείται πλέον να συνεχίση την διακονίαν αυτού, μη παραλείψας να αναφερθή εις τους βιωματικούς δεσμούς του μετά του Φαναρίου και να μνημονεύση μετ’ ευλαβείας του ονόματος του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, επί της πατριαρχείας του οποίου εισήλθεν ούτος εις την Πατριαρχικήν Αυλήν, ως και των χειροτονησάντων αυτών εις τον α’ και β’ βαθμόν της ιερωσύνης Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικομηδείας κ. Ιωακείμ και Ικονίου κ. Θεολήπτου, αντιστοίχως.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος απευθυνθείς διά πατρικών λόγων και προς τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον, ηυχήθη αυτώ πιστήν και εύορκον διακονίαν εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας και εξήρε τα περικοσμούντα αυτόν χαρίσματα, το ήθος, την παιδείαν, την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του, ως και την αφοσίωσίν του εις το καθήκον και εις τον Πατριάρχην του.

Τέλος, ο νεοχειροθετηθείς Μ. Εκκλησιάρχης εξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιάς τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και υιικής αφοσιώσεως προς τον Παναγιώτατον και εξεζήτησε τας Πατριαρχικάς ευχάς και ευλογίας επί τη εισόδω του εις τον ιερατικόν στίβον, ευχαριστήσας ιδιαιτέρως τους τμηματάρχας και τους συνοδοιπόρους αυτού αδελφούς εις την Πατριαρχικήν Αυλήν διά τον επιστηριγμόν και την συναντίληψιν.

Ακολούθως, παρετέθη υπό των νέων Επισκόπου και Μ. Εκκλησιάρχου επίσημον γεύμα εν τω Εστιατορίω «Borsa», το οποίον ηυλόγησεν η Α. Θ. Παναγιότης.

Το βίντεο της χειροτονίας του Επισκόπου Τράλλεων στο Φανάρι Δείτε το εδώ