You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  7ης-8ης Οκτωβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 7ης-8ης Οκτωβρίου 2019

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 7ην Ὀκτωβρί-ου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, διεπε-ραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καλωσώρισεν ὅμιλον Γεν. Προξένων καί Ἐπιτίμων Προξένων διαφόρων Χωρῶν, ὑπηρετούντων ἐν τῇ Πόλει, παρουσίᾳ καί ἐκπροσώπου τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐξεναγήθησαν εἰς τούς διαφόρους χώρους τῆς Μονῆς καί δή εἰς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην αὐτῆς, ἤκουσαν δέ μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου ἐκτεθέντα αὐτοῖς περί τῆς Μονῆς – Σχολῆς καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης ἰδίου, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πέραν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου δι-οργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης «Δημήτριος Φραγκόπουλος».

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.

Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν

Οὐκρανίᾳ καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐσέβιον Σπανόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους Μπαμπούνη, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ζαφειροπούλου, Δικηγόρου, ἐκ Πατρῶν.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian M. Rutishauser, Σύμβουλον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Βατικανοῦ περί τῶν σχέσεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν καί Προτεσταντῶν προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλβετίας.

Tόν Ἐντιμ. κ. Serge Dickschen, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Yıldız Asan, συνεργάτιδος αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶν, Δήμαρχον τῆς Νέας Προ-ποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν – προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς.

Τήν Ἐλλογ. κ. Νικολέταν Τσιτσανούδη – Μαλλίδου, Ἀν. Καθηγήτριαν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἀκαδημ. Διευθύντριαν τοῦ Διεθνοῦς Θερινοῦ Πανεπιστημίου «Ἑλληνική Γλῶσσα, Πολιτισμός καί ΜΜΕ», μετά συνεργατῶν αὐτῆς.

Tούς Ἐλλογ. κ.κ. André Binggeli καί Matthieu Cassin, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Marie Cronier, Ἐρευνητάς ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτῳ Ἱστορίας καί Ἐρεύνης Χειρογράφων.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φουσκολαγουδάκην, μετά τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ Βασιλείου – Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, εὐχαριστήσασαν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῆς εὐλαβ. Πρεσβυτέρας Ἄννης.

Τήν Εὐγεν. κ. Güzel Öztürk, Νοσηλεύτριαν, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Εὐθυμιάδου, Φοιτήτριαν Τουρκολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Πετρούλας, ἐντεῦθεν.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου καί Ἐφόρου αὐτῆς, Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, μεταξύ 6ης καί 7ης Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος, τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τῶν Ἐκδόσεων «Ὠκεανίδα» παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδου, ὑπό τόν τίτλον «Ἐγώ καί ἡ βαλίτσα μου. Σελίδες αὐτοβιογραφίας», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ «Βασιλικῷ Θεάτρῳ», τήν Δευτέραν, 7ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ὀργανισμοῦ «Anadolu Kültür», συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀρμενίου τήν καταγωγήν Ἀρχι-μανδρίτου Gomidas, διακεκριμένου καλλιτέχνου, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τό παρατεθέν πρός τιμήν τῶν μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ

«YPO International Charter» ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει (Üsküdar) θερέτρῳ «Kıbrıslı Yalısı», αὐθημερόν.