You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  31ης  Ιανουαρίου – 2ας Φεβρουαρίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 31ης Ιανουαρίου – 2ας Φεβρουαρίου 2020

  • Reading time:1 mins read

Τήν Παρασκευήν, 31ην λήξαντος μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχι-μανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Fasiolo, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτάς τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ παρακειμένου ἐπισκευασθέντος Ἁγιάσματος τῆς Παναγίας.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν διαχρονικήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη ὑπ’ Αῦτοῦ καί ἐπ’ ἐσχάτων, κατά τό προσφάτως συγκληθέν ἐν Davos τῆς Ἑλβετίας Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ, συγχαρείς ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν ἀνύστακτον μέριμνάν του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ καί τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου εἰς τήν εἰρημένην Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Φεβρουαρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, χορο-στατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς Δρ. Jan – Klod Kayuka, θεράποντα Αὐτοῦ Ἰατρόν ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Συμεωνίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηνα-γόραν Fasiolo, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Stacy Gallin, Συμπροέδρου τῆς ἐν Χάιφᾳ Ἕδρας Βιοθικῆς τῆς UNESCO καί Προέδρου τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Μαϊμονιδείου Ἰνστιτούτου τοῦ Ὁλοκαυτώματος, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Εὐαγγέλου Πρωτοπαπαδάκη, Προέδρου τοῦ Ἰνστι-τούτου Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Tόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Ταλιαδοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.

Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κεκιλίαν, Κασσιανήν καί Μακρίναν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀργολίδος.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικη-γόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Ἄγγελον Συρῖγον, Καθηγητήν Πανεπιστη-μίου, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Michael Suhr, ὑπεύθυνον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Δανίας ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευ-όμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jonas Yazo Srouzi, Στελέχους τῆς Πρεσβείας τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Julien Thöni, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐν τῇ Πόλει.

Τόν Ἐλλογ. Δρα Jeff Kloha, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Μουσείου τῆς Βίβλου, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος Andy Niggemann, συνεργάτου αὐτοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Tufts.

Τόν Ἐντιμ. κ. Daniel Paul Dima, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «St. Michael Print», ἐκ Φιλλανδίας.

Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Demirci, Κοινωνιολόγον, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Momcilo Pavlovic, ἐκ Σκοπίων.

Τάς Εὐγεν. κυρίας Özlem Yılmaz, Oya Köşeoğlu Kuş καί Ayşe Önder Okşar, Παραγωγούς Ταινιῶν, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρί-ου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ

Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Κυριακήν, 2αν Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιο-βασιλόπιττας καί τήν Ἑορτήν τῶν Γραμμάτων τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό Λεύκωμα, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου – ἐκεί πού τά καντήλια δέν ἔσβησαν ποτέ», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.

Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανου-πόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, καί τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπο-γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Γαβριήλ καί Ἐλισσαίου, Καθηγουμένων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Παντοκράτορος καί Σίμωνος Πέτρας, ἀντιστοίχως, κατά τάς ἐν Κιέβῳ διοργανουμένας μεταξύ 1ης καί 3ης Φεβρουαρίου ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ α’ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ἐπιφανίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργα-νωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τμήματος 601 AHEPA – Κωνσταντινουπόλεως «Βόσπο-ρος» φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ξενοδοχείῳ «The Met», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beylikdüzü ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «97. yılında Mübadele», ἐν τῷ ἐκεῖσε Μουσείῳ Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν, τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος τελετήν βραβεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert Haddeciyan, Συγγραφέως, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Vartanants», τήν Κυριακήν, 2αν τ.μ..