You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 31ης Αυγούστου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 31ης Αυγούστου 2019⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 31ην Αὐγούστου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τούς γάμους τοῦς ζεύγους Ἰωάννου Ραπτάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, καί Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, τελεσθέντας ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανου-πόλεως κ. Γερμανοῦ. Τό ἑσπέρας δέ τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν γαμήλιον δεξίωσιν τοῦ ζεύγους ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ «Four Seasons».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ κ. Σωτήριον, συνοδευ-όμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξάνδρου Σαλμᾶ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς κ. Μαξίμου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπα-λαίας κ. Παΐσιον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέ-ρου κ. Νικολάου Νικηφόρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Καλαϊτζάκη, Ἐκδότου τῆς ἐφημερίδος «Κρητική Ἐπιθεώρησις», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλι-ανοῦ, Φοιτητοῦ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.

Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ναθαναήλ, ἐπί κε-φαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζη-τήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Ἀλέ-ξανδρον.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Τσολίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα εὐγνώ-μονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἀπονομῇ αὐτῷ τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κοτρώτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ὀδυσσέα Κυρόσιμον, Κλη-ρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυ-τέρας αὐτοῦ Γεωργίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσόγκαν, ἐξ Ἀμφιλοχίας.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα κ. Παναγιώτην Ἐμμανουήλ Ταβανιώτην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐπί τῇ βαπτίσει τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ Αἰκατερίνης – Ἐμμανουέλας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαχρήστου, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἰωάννην Ζέππον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαλι-κούρτην, Στέλεχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστιάνας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.

Τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐφροσύνην Στεφάνου Haag, Γεν. Διευθύντριαν τοῦ Κολλεγίου Ἁγίου Σπυρίδωνος Kingsford, ἐκ

Σύδνεϋ Αὐστραλίας, καί Λουκίαν Ρουσούνη, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Λεμεσοῦ.

Ὅμιλον ἐκ τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου Ἀβύθου «Ἀχαιοί», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Παλαιολογοπούλου, Προ-έδρου, ἐξ Αἰγιαλείας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Anton, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας San Antonio Τέξας, τήν Πέμπτην, 22αν Αὐγούστου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρε-ταννίας κ. Νικήτα, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Πέτρου, νέου Ἡγουμένου τῆς ἐν Essex Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρό-μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Καθολικῷ αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 26ην ἰδίου. Τόν νέον Ἡγούμενον ἐχειρο-θέτησεν ἡ Α. Σεβασμιότης εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἀναθέσει.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κυροῦ Ἱεροθέου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μύρινας, τήν Τετάρτην, 28ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου:

α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton Bomonti», τήν Παρασκευήν, 30ήν ἰδίου, καί

β) κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Πέτρου Ταβανιώτου καί Χρυσούλας Πανεθυμιτάκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 31ην λήγοντος μηνός.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Χαγιάλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Παρασκευήν, 23ην ἰδίου.