You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 13ης Δεκεμβρίου 2018

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 13ης Δεκεμβρίου 2018

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κουκοδήμου, Βουλευτοῦ Πιερίας, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Ρωσσοφώνους πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπαραδέκτου ἀποφάσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας περί τῆς διακοπῆς τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μετά τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Κάτσιναν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐκ Ρώμης.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.

Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Κουκοδῆμον, Κοσμήτορα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς Μακρίδου, καί Γεώργιον Πετμεζάκην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α’, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Κοροβέση καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας – Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλύμπιον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Μονακό.

Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Διευθυντῶν καί Καθηγητῶν τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας κατά τό τρέχον ἐκπαιδευτικόν ἔτος.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Περαντάκον καί Κωνσταντῖνον Γιοφτσίδην, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Hellenic Granite Company», ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Χρήστον Κεχαγιᾶν, Ἀστυνόμον, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχι-κοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 745ῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin-i Rumi, τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμ-βρίου.