You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  10ης Μαρτίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 10ης Μαρτίου 2019⁩

  • Reading time:1 mins read

Συλλυπητήριον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´

Ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´, νοσηλευ-θέντος ἐπί μακρόν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç», ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπη-τήριον Γράμμα τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικῷ Ἐπιτρόπῳ, τήν δέ Κυριακήν, 10ην Μαρτίου, μεταβάς αὐτοπροσώπως εἰς τήν ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου συνελυπήθη τῇ Α. Σεβασμιότητι καί τοῖς σύν αὐτῇ, ἰδιαιτέρως δέ τῇ μητρί τοῦ ἐκλιπόντος Εὐγεν. κ. Μαρίᾳ Μουταφιάν.

* * *

Tό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 8ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Krochak, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην, ἔνθα εἰργάσθη ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐπιστρέψας τήν ἑπομένην εἰς τήν Πόλιν.

* * *

Τό Σάββατον, 9ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί Ἀλεξανδρου-πόλεως, β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 10ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσό-στομος, Ζάμπιας καί Μαλάουι κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Καβάλας, ἐκ Ρόδου καί ἐξ Ἀθηνῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν, καί

γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησι-ασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόα-σιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζάμπιας καί Μαλάουι κ. Ἰω-άννην, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγού-μενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομο-νάχων κ.κ. Νικήτα καί Ἐπιφανίου Παντοκρατορινῶν, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν

Θεοδοσίου, Μαξίμου, Μακαρίου καί Ἀνθίμου τῶν Ξενοφωντι-νῶν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡ-συχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῶν δοκίμων μοναζουσῶν Μαρίας καί Μαρίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριά-δην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινου-πόλεως, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερα-τικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλο-κιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μανδάνη, Δημοσιογράφου – Ἐκδότου, καί Ἀδάμ Ἀδα-μίδου, Γεωλόγου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Χαραλάμπους, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, καί τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Λαζαρίδην, Βουλευ-τήν Β’ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ,Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιον διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, παρα-καθήσαντα καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τόν Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελον Μεϊμαράκην, Βουλευτήν Β’ Ἀθη-νῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης, Ἰδ. Ὑπαλ-λήλου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Λιονῆν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Σιγάλα, Ἀρχι-τέκτονος, Φοῖβον Παπαγιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Λιάπη, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Σαββίδου, Ἰδ. Ὑπάλ-ληλον, ἐκ Λεμεσοῦ.

Τόν Ἑντιμολ. κ. Χριστόδουλον Στεφανάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ὁμότιμον Καθηγητήν Καρδιολογίας τοῦ Πανεπι-στημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου καί

τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀλεξάνδρας – Ἀγγελικῆς Πειρουνάκη, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰσίδωρον Ντογιάκον, Ἀντεισαγγελέα Ἀρείου Πάγου, Γεώργιον Παπανικολάου, Δήμαρχον Γλυφάδας, Σπυρίδωνα Σαγιᾶν, Δικηγόρον, καί Δημήτριον Τσιαχρῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπο-μνηματογράφον, Καρδιολόγον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαδάρον, Τραπεζικόν Ὑπάλληλον, ἐκ Χαλκίδος.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσα-νάκην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης Φουντουλάκη, Δικηγόρου.

Tόν Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχον Sarıyer, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Coşkun, Tezcan Çayoğlu καί Barış Demir καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Talin Ergüneş, Meltem Gürsoy καί Gülşah Göyük, συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολο-γίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδα-ζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανε-πιστημίου Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σκριάπαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς, μετά συναδέλφων αὐτοῦ.

Τόν Ἐλλογ. Δρα Φιλοσοφίας Ἰωάννην Παπαχρήστου, Ἱστορικόν – Ἐρευνητήν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τό ἔργον αὐτοῦ «Τό Μαρμαρένιο Νησί – Περιηγήσεις στόν Μαρμαρᾶ τῆς Προ-ποντίδας».

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρανάκην, Ἀν. Ἐκπρό-σωπον Τύπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, Φοιτητήν τῆς Θεο-λογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας.

Μέλη τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Καλαντζῆ, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοι-κητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.

Πολυμελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Λυκείου Κιλκίς.

Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ὁμο-σπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτσιάνα, Προέδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεοδόσιον Κυριακίδην καί Κυριακόν Στ. Χατζηκυριακίδην, Συγγραφεῖς – Ἐρευνητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Γεωργίου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐπί κε-φαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Λευκωσίας.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Ρεμπελάκον, Ἱδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἀρβανιτίδου, Δικηγόρου, ἐκ Βεροίας, οὕς ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Χατζηδημητρίου, Δικαστήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τσεβδοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἀρτέμιδος, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βελιτζανίδην, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθη-νῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγιάννην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Τσαγκανίκα, Συμβολαιογράφου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀθηνᾶς, Θεοδώρου καί Στυλιανῆς, ἐκ Κασσάνδρας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμμα-τέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰσιδώρου Στεφανάδη καί Ἀλεξάνδρας – Ἀγγελικῆς Πειρουνάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάβ-βατον, 9ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλά-δος ἐν τῇ Πόλει ἐκδήλωσιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 7ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν

κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀλβιόνης Ἀσλάνογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Κυρι-ακήν, 10ην τ.μ..