You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις 6-7 Μαρτίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις 6-7 Μαρτίου 2020

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πι-στοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ διά κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεο-δώρου τοῦ Τήρωνος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ Ἁ-γίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουρ-γίαν τοῦ Σαββάτου, 7ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱε-ρᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου τῆς Κοινότητος καί οἱ νεαροί βλαστοί τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου Κοντοσκαλίου παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν δι-εύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊστα-μένου τῆς Κοινότητος.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ Μα-καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ παρατεθέν ὑπό τῆς πανηγυριζούσης Κοινότη-τος γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Radisson», καθ᾿ ὅ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑ-

ψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκ-κλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Θεοδωρίδου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περι-φερείᾳ διακονίας του καί συνεχάρη τούς ὡς ἄνω συνεργάτας αὐτοῦ, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Γένους καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τήν Α. Μακαριότητα μετά τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας, μνησθείς τῆς διαχρονικῆς ἀγαστῆς συμπορεύσεως τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Κύπρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον.

Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἱερώνυμον Σωτηρέλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιε-πισκοπῆς Ἀμερικῆς, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ Ἁγγλικῷ Γραφείῳ τῶν Πατριαρχείων.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀντώνιον Τάκην, Ἐπιχειρηματίαν, τέως Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις.

Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov Mareshky, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμαν-δρίτου κ. Χαραλάμπους Νίτσεφ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης.

Τήν Ἐξοχ. κ. Τζούλιαν Λυμπεροπούλου, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Abraam Segovia, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτῶν.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ari Mäki, νέον Πρέσβυν τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύ-ρᾳ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Μητσόπουλον, Στέλεχος τῆς Ἑλληνικῆς Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐ-γεν. κ. Εὐτυχίας Ξυδιᾶ καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ὀρφέως – Δημητρίου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσε-ων, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Mιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγου-μένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μο-νῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν παρουσί-ασιν τοῦ βιβλίου τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου περί τῆς Ἴμβρου, τό Σάββατον, 7ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Necip Sayman, ἐκ τοῦ ἐν Harbiye ΡΚα-θολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.