You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 21ης Ιανουαρίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 21ης Ιανουαρίου 2018

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ, ὅστις θά διακονήσῃ ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως ταύτης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφι-σμένον ὁ Ποιμενάρχης αὐτοῦ, ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος. Ἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ, τοῦ Ποιμενάρχου του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν

νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὁ Παναγιώτατος, ὁμιλήσας καταλλήλως, ἀφοῦ ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ ἀποτελεῖ ἀφορμήν χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί σύνολον τήν Ρωμηοσύνην, συνεχάρη πατρικῶς τόν προαχθέντα, εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν κατά τήν νέαν, ἔτι πλέον εὐθυνοφόρον, ἀρχιερατικήν διακονίαν του εἰς τούς κόλπους τῆς κατά Χαλκηδόνα τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου παρατεθέν ἐν τῷ συγκροτή-ματι τῆς ἐν Μοδίῳ Γαλλικῆς Σχολῆς «Saint Joseph» ἐπίσημον ἄριστον.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἀρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμι-άδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου «Γαλατᾶ» Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντι-νουπολιτῶν, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱππο-κράτης», ἐν τῇ Ἑστίᾳ αὐτῆς, αὐθημερόν.