You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου 18ης Δεκεμβρίου 2017

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου 18ης Δεκεμβρίου 2017

  • Reading time:1 mins read

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ προώρως ἐκλιπόντος Yavuz Yılmaz, ἐκ τοῦ ἐν Χρυσουπόλει τεμένους «Marmara İlahiyat», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, καί τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Χώρας, συλλυπηθείς τόν πατέρα τοῦ θανόντος Ἐξοχ. κ. Mesut Yılmaz, πρῴην Πρωθυπουργόν αὐτῆς, καί τούς οἰκείους αὐτοῦ.

* * *

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Ataşehir Νοσοκομείῳ «Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi» νοσηλευόμενον καί ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐντιμ. κ. Παντελεή-μονα Μπελεφάντην, ἐξ Ἑλλάδος, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ταῖς πρεσβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καί τοῦ οὐρανίου προστάτου αὐτοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ἰαματι-κοῦ.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευ-όμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yosef Levi-Sfari, Γεν. Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεῖπνον, ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς προσφάτου ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις διακεκριμένου Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου, ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Προξενικῇ κατοικίᾳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ Μανδάλτση, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Γαλάνη, Ἐπιχειρη-ματίου.

Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντόν, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό προσφάτως ἐκδοθέν πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ψαρῶν».

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Παπαβέργον, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου.

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Κορίνας.

Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Τυροβόλην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιάνας, ἐξ Ἴμβρου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Φιλιππίδου, Πνευμονολόγου, ἐκ Θάσου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Κυρατζοπούλου, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον αὐτοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους 2018.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαι-ριστῶν τῆς Π.Α.Ε. «Π.Α.Ο.Κ.», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλιώτα Πέλλιου, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Φυλακτάκη, Γεν. Ἀρχιε-ρατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου «Μοχάμετ Ἄλι» (ΜΟΗΑ) ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Garth Fowden,

Καθηγητοῦ Ἀβρααμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀβραάμ καί Ἀριστοτέλης, Θεολογικοί καί Φιλοσοφικοί Διάλογοι Ἑβραίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων», ἐν Ἰμαρέτ Καβάλας, τήν Δευτέραν, 18ην Δεκεμβρίου.