You are currently viewing Εγκαίνια αθλητικής ακαδημίας από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Εγκαίνια αθλητικής ακαδημίας από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Reading time:1 mins read

Τα εγκαίνια αθλητικής ακαδημίας στην πόλη Κάρακ της Ιορδανίας τέλεσε το Σάββατο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση εκ του Πατριαρχείου:

Την μεσημβρίαν του Σαββάτου, 2ας/ 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ενεκαινίασε την έναρξιν Αθλητικής Ακαδημίας εις την περιοχήν της πόλεως Κάρακ – αρχαίας Κυριακουπόλεως της Νοτίου Ιορδανίας.

Η Ακαδημία αύτη ιδρύθη εις το πλαίσιον της «Πρωτοβουλίας» του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, προτάσει του Μακαριωτάτου, επιβλέψει της Διευθυντρίας του γραφείου του Πατριαρχείου κ. Ουαφάα Κσούς και εις έκτασιν πέντε στρεμμάτων, την οποίαν εδώρησεν ο Υπουργός Δημοσίων Έργων της Ιορδανίας κ. Λάιθ Χάλασα.

Εις την έκτασιν ταύτην έχουν ανεγερθή ήδη αι πρώται κτιριακαί εγκαταστάσεις και θα διαμορφωθούν καταλλήλως οι χώροι δι᾽ αθλητικάς δραστηριότητας νέων του ποιμνίου ημών, αλλά και των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και του θρησκεύματος του Ισλάμ.

Εις την εναρκτήριον τελετήν ταύτην ο Μακαριώτατος ετίμησε διά την συμβολήν αυτού εις το έργον τούτο τον Υπουργόν κ. Χάλασα, επιδίδοντα ζωγραφικόν πίνακα επί υάλου, επαρασημοφόρησε δε τον πρώην βουλευτήν κ. Φάρες Ιμβραήμ διά την συμβολήν αυτού και απένειμε εικόνας της Θεοτόκου εις τους ιδιαιτέρως συμβαλόντας διά την προώθησιν του έργου τούτου.

Επίσης επέδωσεν ανάγλυφον του Χάραμ Σαρίφ εις τους αρχιτέκτονας ανήκοντας εις το θρήσκευμα του Ισλάμ και εικόνα της Θεοτόκου εις την κα Ουαφάα Κσούς και εις τους χορηγούς του έργου εκ Μονάχου της Γερμανίας κ. Σβεν και την συζύγου αυτού κ. Νίναν.

Μετά την εναρκτήριον εκδήλωσιν ταύτην παρετέθη γεύμα εις ξενοδοχείον της πόλεως.

Διαρκούντος του γεύματος ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων είπεν εις την προσφώνησιν Αυτού:

«Συνεκεντρωθήκαμεν σήμερον επί τη ευκαιρία των εγκαινίων της Νέας Αθλητικής Ακαδημίας του Κάρακ, και θα ηθέλαμε να ευχαριστήσωμεν πάντας ημάς διά την παρουσίαν σας εδώ.

Εορτάζομεν την υλοποίησιν ενός μοναδικού έργου, ενός αθλητικού κέντρου, το οποίον θα εξυπηρετή τόσο τον απλόν λαόν όσον και τους αθλητάς και το οποίον στοχεύει 1. εις το να ενθαρρύνη τους νέους να παραμείνουν εις τας εστίας αυτών διά της αναπτύξεως νέων ευκαιριών και προοπτικών διά το μέλλον. Και 2, να εξυπηρετήση από κοινού τας χριστιανικάς και μουσουλμανικάς κοινότητας, αι οποίαι ζούν επί πολλά έτη ως μίαν οικογένειαν υπό την κυριαρχίαν του Χασημιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

Ο αθλητισμός είναι μία παγκόσμιος γλώσσα, η οποία δεν κάμει διακρίσεις. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους, εξομαλύνει κάθε κοινωνικόν, θρησκευτικόν, πολιτικόν και οικονομικόν χάσμα και διαμορφώνει κοινόν έδαφος διά νέας φιλίας και νέα επιτεύγματα.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, η Μήτηρ πασών των Εκκλησιών και η πολιτιστική μήτηρ της γης ταύτης, είναι ευγνώμων προς τον Παντοδύναμον Θεόν, ο Οποίος επέτρεψε και ηυλόγησε την ίδρυσιν του αθλητικού κέντρου τούτου, το οποίον αποτελεί ευλογίαν διά την φιλτάτην Ημίν Ιορδανίαν και τον λαόν αυτής, και αφορμήν και ισχυρόν κίνητρον διά την μελλοντικήν υλοποίησιν παρομοίων τοιούτων έργων, τα οποία θα ωφελήσουν πολύ την περιοχήν και θα διαφυλάξουν τον πολυπολιτισμικόν, πολυεθνικόν, πολυθρησκευτικόν χαρακτήρα αυτής.

Πληρούμεθα δι’ αισθημάτων βαθυτάτης ευγνωμοσύνης προς την Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν κ. Λάιθ Χάλασα, ο οποίος παρεχώρησεν αυτήν την γην εις το Πατριαρχείον, χάριν του κοινωνικού οφέλους των κατοίκων της περιοχής του Κάρακ, και διά το όραμα το οποίον είχε. Είμαστε επίσης βαθύτατα ευγνώμονες προς τους συμβαλόντας γερμανούς χορηγούς της LandsAid, οι οποίοι συνεργάσθηκαν μεθ’ ημών και παρηκολούθησαν την υλοποίησίν του.

Μολονότι το έργον τούτο αναπτύσσει μεγάλας φιλοδοξίας, πιστεύομεν σθεναρώς ότι θα καλύψη πρακτικώ τω τρόπω τας κοινωνικοοικονομικάς ανάγκας της περιοχής. Είμεθα πεπεισμένοι ότι το έργον τούτο θα καλύψη τας ανάγκας του τοπικού πληθυσμού, ιδιαιτέρως των νέων, οι οποίοι προσδοκούν να έχουν αληθινάς ευκαιρίας μαθήσεως και την ελπίδα διά προσωπικήν ανάπτυξιν και προκοπήν εις την πατρίδα αυτών. Μοναδική πρόθεσίς μας ως Πατριαρχείον πρέπει να είναι να εξυπηρετήσωμεν το κοινόν καλόν αυτής της κοινότητος.

Θα ηθέλαμε ιδιαιτέρως να υποβάλωμεν τον σεβασμόν και τας ευχαριστίας Ημών προς την Α. Υψηλότητα τον Βασιλέα Abdullah II, του Οποίου η αφοσίωσις εις την ευημερίαν όλων των κατοίκων του Χασημιτικού βασιλείου της Ιορδανίας είναι γνωστή και εμπνέει όλους. Αναγνωρίζομεν επίσης την υποστήριξιν της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος του Πρίγκιπος Γκάζη, δίχως την αδιάκοπον προσοχήν και φροντίδα του Οποίου το έργον τούτο δεν θα είχε έλθη εις πέρας.

Είθε ο Θεός να ευλογήση το έργον τούτο και πάντας τους εμπλεκομένους εις αυτό, και να ευλογή τον λαόν της φιλτάτης Ημών Ιορδανίας».