You are currently viewing Διάβημα του ιερού κλήρου των Κυθήρων προς την Ιερά Σύνοδο και τον Πρωθυπουργό

Διάβημα του ιερού κλήρου των Κυθήρων προς την Ιερά Σύνοδο και τον Πρωθυπουργό

  • Reading time:2 mins read

Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί καί Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συναχθέντες σήμερον τήν 18ην Μαρτίου 2020, ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 11ην π.μ., εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας – Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, εἰς τήν καθιερωμένην κατά μῆνα Ἱερατικήν ἡμῶν Σύναξιν, καί ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν :

α) Τήν ὑπ’ ἀριθ. 3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μέ θέμα : «Ἐνημέρωσις τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19)» τήν ὁποίαν καί ἀνεγνώσαμεν τήν προλαβοῦσαν Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας,
β) Τό ἀπό 16ης Μαρτίου 2020 Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἐκτάκτως συγκληθείσης, μέ θέμα : «Ἀνοιχτές οἱ Ἐκκλησίες γιά κατ’ ἰδίαν προσευχή καί λιτή τέλεση Θείας Λειτουργίας»
γ) Τό ὑπ’ ἀριθ. 1371/619/17-3-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μέ θέμα : «Ἀποστολή ΦΕΚ Β’ 872/16-3-2020»,
καί
δ) Τό ὑπ’ ἀριθ.130/28-2-2020 ἔγγραφον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σχετικῶς μέ τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος τοῦ κορωνοϊοῦ, καί κατόπιν τῆς γενομένης διεξοδικῆς συζητήσεως ἐπί τοῦ ὡς ἄνω λίαν σοβαροῦ καί φλέγοντος ζητήματος,

Ἀποφασίζομεν

1. Νά ἐντείνωμεν τάς λατρευτικάς καί κατ’ ἰδίαν εὐχάς καί προσευχάς ἡμῶν πρός τόν Παντοδύναμον Κύριον καί Θεόν ἡμῶν «τόν μόνον δυνάμενον σῴζειν ἡμᾶς» ἀπό τῆς ἐνεστώσης δεινῆς δοκιμασίας καί νά ὁμολογήσωμεν τό «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν Σου, οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν…».
2. Νά ἐκφράσωμεν τήν συμπαράστασίν μας πρός τάς πληγείσας οἰκογενείας, νά εὐχηθῶμεν ὑπέρ τῆς ταχείας ἀναρρώσεως τῶν προσβληθέντων ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀδελφῶν ἡμῶν καί ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἐκ τῆς νόσου ταύτης ἐκδημησάντων πρός Κύριον συνανθρώπων μας.
3. Νά λάβωμεν τά ὑπό τῶν εἰδημόνων ὑποδεικνυόμενα μέτρα αὐτοπροστασίας, ἀλλά καί προφυλάξεως τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ ποιμνίου μας.
4. Θεωροῦμεν ὡς αὐστηρά τά μονομερῶς, ἄνευ συναινέσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ὑπό τῆς Πολιτείας ληφθέντα μέτρα ἀπαγορεύσεως τῆς τελέσεως Θείας Λειτουργίας κατά τάς Κυριακάς, καί δή κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί κατά τήν μεγάλην Θεομητορικήν καί Ἐθνικήν ἑορτήν τῆς 25ης Μαρτίου, διό καί ἀπευθυνόμενοι εἰς τήν Ἀνωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας κ.Κυριᾶκον Μητσοτάκην καί τούς συναρμοδίους Ὑπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων καί Ὑγείας παρακαλοῦμεν νά λήξῃ τό συντομώτερον τό δρᾶμα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος ἀπό τήν Θείαν Λατρείαν καί δή τήν Θείαν Λειτουργίαν, προκειμένης μάλιστα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀφήνοντες ἐλευθέραν τήν Ἱεράν ἡμῶν Σύνοδον νά χειρισθῆ ἁρμοδίως, ὑπευθύνως, ἐμφρόνως καί θεοφωτίστως τό μέγα καί κορυφαῖο αὐτό ζήτημα τῆς Θείας Λατρείας, καί
5. Φρονοῦμεν ὅτι ἡ Παράδοσις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε ἐγνώρισε παρόμοιόν τι προηγούμενον. Τοὐναντίον εἰς τοιαύτας περιπτώσεις λοιμωδῶν νόσων ἐπύκνωνε τάς Ἱεράς Ἀγρυπνίας καί τάς Ἱεράς Λιτανείας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (ὅρα καί τήν ἑορτήν τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Βασιλεύουσαν Πόλιν καί τήν Λιτάνευσιν τοῦ Τιμίου Ξύλου καθ’ ὅλην τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἀπό Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς Ἱερόν Ναόν) καί τῶν Ἁγίων καί θαυματουργῶν Εἰκόνων τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων μας. Καί ἱερά Σαρανταλείτουργα ἀκόμη ἐτελοῦντο.
Εὐχόμενοι, ὅθεν, ἀπό καρδίας τήν ὡς τάχιον ἀπαλλαγήν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, ἀλλά καί τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀπό τῆς ἐπελθούσης δεινῆς συμφορᾶς καί δοκιμασίας, καί τήν ἐν μετανοίᾳ καί δάκρυσιν ἐπιστροφήν τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τήν ἀληθῆ λατρείαν τοῦ Εὐλογητοῦ Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, διατελοῦμεν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων
Σεραφείμ

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος – Ἰατρός
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Ἱερεύς Παῦλος Καλλίκας
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης
Διάκονος Παναγιώτης Σκλάβος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 31ῃ Μαρτίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 215

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,
Εὐλογεῖτε·
Καλήν περαίωσιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
καί εὐλογημένον καί εἰρηνικόν τό Ἅγιον Πάσχα.

Εὐσεβάστως προαγόμεθα νά ἐπισυνάψωμεν τῷ παρόντι τό ἀπό 18ης Μαρτίου ἐ.ἔ. ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ὅπερ ἐπικαιροποιηθέν μέσῳ Internet ἀποστέλλεται Ὑμῖν καί κοινοποιεῖται εἰς τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας καί τούς συναρμοδίους Ὑπουργούς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας.
Εὐελπιστοῦμεν, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ὅτι Ὑμεῖς καί ἡ περί Ὑμᾶς Ἱερά Σύνοδος θά ἀνεύρῃ τήν πλέον θεοφιλῆ καί θεάρεστον λύσιν, προκειμένης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἀξιώσατε παρακαλοῦμεν οἱ χριστιανοί μας νά τυγχάνουν τῆς ἴσης, τοὐλάχιστον, μεταχειρίσεως μέ τούς συμπολίτας των, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν τήν σειράν των εἰς τά super market, τά Φαρμακεῖα, τά καταστήματα τῶν Τραπεζῶν κ.ἄ. καί νά μή ἀποκλείωνται ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς καί τήν Θεία Λατρεία, καί διατελοῦμεν,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 31ῃ Μαρτίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 216

Ἐξοχώτατον
κ.Κυριᾶκον Μητσοτάκην
Πρωθυπουργόν
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ,

Προαγόμεθα νά σᾶς ὑποβάλωμεν τό ἀπό 18/3/2020 ἐπικαιροποιηθέν μέ τήν διά τοῦ Internet ἐπικοινωνίαν μας μέ τούς Ἱερεῖς μας ψήφισμα, ἀναφερόμενον εἰς τήν μεγάλην δοκιμασίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἀντιμετώπισίν της μέ αὐστηρά μέτρα περιορισμοῦ εἰς τάς οἰκίας μας, ἀλλά καί τοῦ ἐπαχθεστάτου μέτρου τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς μας, τήν Θεία Λατρεία καί μάλιστα τήν Θεία Λειτουργία.
Δέν ἀγνοοῦμεν, Ἐξοχώτατε, τήν κρισιμότητα τοῦ ἐνεστῶτος καιροῦ, τήν μεγάλην ἐπικινδυνότητα τοῦ μαστίζοντος ὅλον τόν κόσμο κορωνοϊοῦ καί τήν σοβαροτάτη εὐθύνη μας ἔναντι τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων μας, οὔτε ἀδρανοῦμεν.
Φρονοῦμεν ὅτι ἡ ἀγαστή συνεργασία καί συμπόρευσις (σχέσις συναλληλίας εἶναι ἡ σχέσις Ἐκκλησίας καί Κράτους) Πολιτείας καί Ἐκκλησίας θά ἀνεύρῃ τήν πλέον θεάρεστον λύσιν διά τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται καί καταπονοῦνται εἰς ἀφάνταστον βαθμόν ἀπό τήν στέρησιν τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς Θείας Λατρείας, ἀλλά καί διά τούς ὀπαδούς τῶν ἄλλων θρησκευμάτων. Τά super market εἶναι ἀνοικτά ὅλην τήν ἡμέραν καί οἱ συνάνθρωποί μας ἀναμένουν εἰς τήν σειράν, ὅπως καί εἰς τά Φαρμακεῖα, καταστήματα Τραπεζῶν, ἑστιατόρια κ.λπ. Μόνον οἱ Ἱεροί Ναοί κλείονται ὡς χῶροι ἐπικινδυνότητος! Καί διά τά κατοικίδια ζῶα ἔχει ληφθῆ μέριμνα. Καί καλῶς. Οἱ Χριστιανοί καί οἱ ὀπαδοί τῶν ἄλλων θρησκειῶν δέν ἔχουν δικαιώματα;
Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνεφώνει : «Ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Καί ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, λέγει: «οὐ τοῦ θέλοντος, οὐ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ» (Ρωμ. 9,16).
Εὐελπιστοῦντες ὅτι ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου θά πράξετε τό καλύτερο καί θεάρεστο διά τήν ἐπί θύραις Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, διατελοῦμεν

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

Κοινοποίησις :
1. Ἀξιότιμον κ.Νίκην Κεραμέως, Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
2. Ἀξιότιμον κ.Βασίλειον Κικίλιαν, Ὑπουργόν Ὑγείας