You are currently viewing Το  Χρονικό του ταξιδίου του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου εις  Ιεροσόλυμα

Το Χρονικό του ταξιδίου του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου εις Ιεροσόλυμα

  • Reading time:1 mins read

Ὡς ἠγγέλθη, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 5ης τρ.μ. Δεκεμβρίου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Διακρούση, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησε διά Tel Aviv, προκειμένου νά ἀναγορευθῇ ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἱεροσολύμων, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμβολῆς Αὐτοῦ εἰς τήν προαγωγήν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὅπως καί διά νά παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς τάς διεξαχθείσας ἐργασίας τῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Διεθνοῦς Ἰουδαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακῶν Διασκέψεων (IJCIC), διοργανωθείσης δεκάτης συναντήσεως μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, μέ κεντρικόν θέμα «Ἡ σημασία τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τάς δύο θρησκευτικάς παραδόσεις», ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐπισήμου μεταξύ αὐτῶν ἀκαδημαϊκοῦ διαλόγου.

Ἀφιχθείς ὁ Παναγιώτατος τήν μεσημβρίαν ἐν τῷ ἀερολιμένι «Ben Gurion» τοῦ Tel Aviv, ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gilad Atlacevitz, ἐκ τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις συνώδευσε τόν Πατριάρχην καθ᾽ ὅλην τήν ἐκεῖσε παραμονήν Του. Ἐν συνεχείᾳ ἐχαιρέτισε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Ἐξοχ. κ. Mekin Mustafa Kemal Ökem, Πρέσβυς τῆς Τουρκίας ἐν Tel Aviv, ἐν δέ τῇ αἰθούσῃ τῶν Ἐπισήμων ὑπεδέχθησαν Αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀπουσιάζοντος εἰς Μόσχαν, καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, οἵτινες προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν. Ἀκολούθως μετέβη ὁδικῶς εἰς Ἱεροσόλυμα καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Dan Panorama Jerusalem».

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς τήν Πύλην τῆς Γιάφας, καί ἐν συνεχεία πεζῆ εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα ὑπηντήθη ὑπό τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, περιστοιχιζομένου ὑπό Ἱεραρχῶν καί Κληρικῶν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας. Οἱ δύο σεπτοί Προκαθήμενοι ὁμοῦ μετά τῶν συνοδειῶν των μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς

Ἀναστάσεως καί προσεκύνησαν εἰς τό σημεῖον τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, εἰς τόν βράχον τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί ἀκολούθως εἰς τό Σκευοφυλάκιον. Μετά ταῦτα, ἀνῆλθον εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἔνθα τόν Πατριάρχην ἡμῶν προσεφώνησεν ἐγκαρδίως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου, διά θερμῶν καί ἀδελφικῶν λόγων, παρουσιάσας τήν συνοδείαν Αὐτοῦ, ἐνῶ, ἀναφερθείς εἰς προσφάτους συζητήσεις, ἐπανέλαβε τήν γνωστήν θέσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅτι τοῦτο ὑποστηρίζει τήν διατήρησιν τοῦ status quo ἐν Ἱεροσολύμοις.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς τήν «Notre Dame Jerusalem», ἔνθα ἐδόθη δεξίωσις, καί ὡμίλησεν ἀγγλιστί κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς διασκέψεως, κατόπιν καταλλήλου χαιρετισμοῦ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Ὡσαύτως, χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Σοφολ. Ραββίνος κ. Daniel Polish, Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἰουδαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακῶν Διασκέψεων (IJCIC), ἡ Ἐντιμ. κ. Sharon Regev, Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνος Μπίκας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Tel Aviv, ἀναγνώσας μήνυμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Τετάρτης, 6ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, συμμετέσχεν εἰς τάς ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Dan Panorama Jerusalem» διεξαχθείσας ἐργασίας τῆς διασκέψεως, ἐγκαινιασθείσας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων διά σχετικῆς εἰσηγήσεώς του ὑπό τόν τίτλον «Ὁ ἱστορικός τόπος καί ρόλος τοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἰεροσολύμοις». Περί ὥραν δωδεκάτην μεσημβρινήν ἐγένετο ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ ἡ συνάντησις τοῦ Παναγιωτάτου μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Reuven (Ruvi) Rivlin, Προέδρου τοῦ Ἰσραήλ, ἐνημερωθέντος περί τῆς συμπληρώσεως τεσσαράκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐπισήμου ἀκαδημαϊκοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τῶν ἐργασιῶν τῆς δεκάτης ἐπετειακῆς διασκέψεως, καί τῆς ἀποφάσεως περί ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ διακεκριμένου Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου. Ὁ κ. Πρόεδρος ἀναγνωρίσας τήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης διά τῶν διεξαγομένων διμερῶν καί πολυμερῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων, ἐξέφρασε τά ἑαυτοῦ συγχαρητήρια καί ἐνημέρωσε τούς ἐπισκέπτας του περί τῆς ἐπικρατούσης εἰς τήν χώραν του θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Tήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν πρός τιμήν Του γεῦμα, ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὑπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον.

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, παρουσίᾳ τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων, ραββίνων, διπλωματῶν, ἀκαδημαϊκῶν, καί ἁπάντων τῶν συνέδρων τῆς διασκέψεως, ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἱεροσολύμων διά τῆς ἀναγορεύσεως Αὐτῆς εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Φιλοσοφίας, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Michael Federmann, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου. Κατά τήν τελετήν τῆς ἀναγορεύσεως ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Yossi Gal, Ἀντιπρόεδρος Προόδου καί Ἐξωτερικῶν Σχέσεων, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Asher Cohen, Πρόεδρος, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐλλογιμ. κ. Barak Medinah, Πρύτανις, ἀπένειμε τόν τιμητικόν τίτλον, ἐν μέσῳ χειροκροτημάτων. Τό σχετικόν διδακτορικόν Δίπλωμα ἦτο γεγραμμένον Ἑλληνιστί καί Ἑβραϊστί. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Ἐπηκολούθησε, τό παρατεθέν ὑπό τῆς Διεθνοῦς Ἰουδαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακῶν Διασκέψεων ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Touro» πρός τιμήν Αὐτοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Tzachi Hanegbi, Ὑπουργοῦ Περιφερειακῆς Συνεργασίας, ἀνταλλαγεισῶν θερμῶν προπόσεων ἑκατέρωθεν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, Πέμπτης, 7ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐκ Τέλ Ἀβίβ διά τήν Πόλιν προπεμφθείς ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Φάρρου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Umut Deniz, Συμβούλων τ ῶν Πρεσβειῶντῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας ἐν Tel Aviv, ἀντιστοίχως, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.