You are currently viewing Το χρονικό της επίσκεψης του Πατριάρχη στην  Ιωνία

Το χρονικό της επίσκεψης του Πατριάρχη στην Ιωνία

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἐπεσκέφθη τήν Ἰωνικήν πρωτεύουσαν κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 7ης καί 10ης Μαΐου 2016, ἐντός τῆς χαρμοσύνου ἀτμοσφαίρας τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, διά τήν ἀνταλλαγήν τοῦ ἀναστασίμου χαιρετισμοῦ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» μετά τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, καθώς καί διά τήν ἐτησίαν πανήγυριν ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τῷ χώρῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ φερωνύμου Βασιλικῆς.
Εἰς τό Ἀεροδρόμιον ὁ Πατριάρχης ὑπηντήθη εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Σμύρνης, τῆς Εὐγεν. κας Ἀργυροῦς Παπούλια, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, συσσώμου τοῦ ὑπό τήν Εὐγεν. κυρίαν Θεοδώραν Χατζούδη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐκπροσώπου τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης, ἐκπροσώπων Δημάρχων τῆς περιοχῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου τοῦ ἀρτισυστάτου, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ΣΥ.Ρ.Κ.Ι., Ρωμαίηκου Πνευματικοῦ και Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης (İzmır Rum Kültür ve Düşünçe Derneği), καί ἐγκατεστάθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton. Ἀργότερον, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Alsancak συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Δήμων Konak καί Μυτιλήνης Ἑλληνο-Τουρκικήν Συναυλίαν Φιλίας καί Εἰρήνης, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς Χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ὁσία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», τήν ὁποίαν συναυλίαν ἐχαιρέτισεν ὁ Πατριάρχης διά καταλλήλου ὁμιλίας εἰς ἀμφοτέρας τάς γλώσσας.
Τήν ἑπομένην, 8ην ἰδίου, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ (Ἀντίπασχα), ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἀρχαίαν Ἔφεσον καί ἐτέλεσεν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, προσελθόντος ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ τῆς Ἰωνικῆς γῆς, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, πρῴην Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἡ Εὐγεν. κα Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Δήμαρχος Selçuk, Δήμαρχοι ἐκ τῆς περιοχῆς τῆς Θεσσαλονίκης καί πολλοί προσκυνηταί ἐκ Πόλεως, Βρυξελλῶν, Μυτιλήνης, Χίου καί Σάμου. Κατά τήν ὁμιλίαν Του ὁ Πατριάρχης προέβη τόσον εἰς παρουσίασιν τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅσον καί εἰς θεολογικήν ἀνάλυσιν τῆς ἀπιστίας τοῦ Ἁποστόλου Θωμᾶ. Μετά τό τέλος τῆς Λειτουργίας, καθ’ἥν ἀνεγνώσθησαν τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή εἰς τέσσαρας γλώσσας (ἑλληνικήν, τουρκικήν, σλαβονικήν καί γεωργιανήν) καί τήν διανομήν τῶν Πασχαλινῶν ᾠῶν εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον μετέλαβε τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστυρίων, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκμετρήσαντος τό ζῆν τήν προτεραίαν ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰγνατίου Peckstadt, κατά σάρκα πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Selçuk κ. Ayhan Boyacı καί τόν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῶν ἀνωτέρω διαληφθέντων ἐπισήμων.
Ἀργότερον, διεπεραιώθη εἰς τό πολυπληθές Κιρκιντζέ, ἔνθα ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ προσφάτως ἀνακαινισθέντος ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί τοῦ τοπικοῦ Δήμου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐκεῖθεν δέ ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς Ἐφέσου, ἔνθα ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν μετ’ἀρτοκλασίας τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Προφήτου Ἠσαΐου καί μάρτυρος Χριστοφόρου ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἀρχαίας βασιλικῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθα συνεκλήθη τό ἔτος 431 ἡ Ἁγία Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος. Ἐπιστρέψας εἰς Σμύρνην ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ὑπό τῆς ἐν Σμύρνῃ κ. Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτημόνων.
Τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ ἐν Μενεμένῃ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος. Ὁ ἅγιος Νεαπόλεως προσεφώνησε διά λίαν συγκινητικῶν λόγων τόν Παναγιώτατον, ἐδώρησε πρός τήν Κοινότητα Σμύρνης ἱεράν εἰκόνα βυζαντινῆς τεχνοτροπίας τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς καί καλαίσθητον κεντητόν λάβαρον εἰκονίζον τόν διάλογον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ μετά τῆς Σαμαρείτιδος, τῆς μετά τό βάπτισμα ὀνομασθείσης Φωτεινῆς, προσήνεγκε δέ εἰς τόν Πατριάρχην πρός καθαγιασμόν καί ὑπογραφήν τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν ἐφέστιον εἰκόνα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Μενεμένης, ἱερά κειμήλια, τά ὁποῖα μετέφεραν ὡς πολυτιμότατα τιμαλφῆ εἰς τήν νέαν πατρίδα των οἱ ἐκριζωθέντες ἐν ἔτει 1923 κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Ὡμίλησαν, ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Σμυρναίων, ὁ π. Κύριλλος Συκῆς καί ὁ Πατριάρχης, ἑλληνιστί πρός τούς πολυαρίθμους ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί, ἀκολούθως, Τουρκιστί, εὐχαριστῶν τάς τοπικάς Ἀρχάς διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις καί διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν. Ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ, πρό τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν οἱ Δήμαρχοι Ἀμπελοκήπων-Νέας Μενεμένης Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου καί Μενεμένης Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin, ὅστις καλωσώρισε διά θερμῶν λόγων τόν Πατριάρχην καί τούς πιστούς εἰς τόν Δῆμον του, ἐξάρας τήν ἀνάγκην φιλίας καί εἰρήνης μεταξύ τῶν λαῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας καί παραθέσας, ἐν συνεχείᾳ, γεῦμα πρός τόν Πατριάρχην καί ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, ἔνθα ἐτέλεσεν ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, Προέδρου αὐτοῦ, τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῶν πινάκων τῆς Εὐγεν. κας Ἕλλης Φιλίδου καί ὡμίλησε καί πάλιν εἰς ἀμφοτέρας τάς γλώσσας. Κατόπιν προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Φωτεινῆς, ἔνθα ἐχαιρέτισεν ἀναστασίμως τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ἡ ὁποία παρέθεσεν εἰς τόν αὔλειον χῶρον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.
Τήν ἐπαύριον, Τρίτην, 10ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέθεσε πρόγευμα ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ ξενοδοχείου Hilton πρός τάς Ἀρχάς τῆς Σμύρνης, τάς ὑποδεχθείσας καί ἐφέτος τιμητικῶς Αὐτόν, οἱ ἐκπρόσωποι δέ αὐτῶν ἐξέφρασαν τήν χαράν των διά τήν παρουσίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἅπαξ ἔτι μεταξύ των εἰς τήν φιλόξενον, σύγχρονον καί ἐρατεινήν πόλιν τῆς Σμύρνης.
Τοιουτοτρόπως, ὡλοκληρώθη ἡ ἱεραποδημία αὕτη τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας.