You are currently viewing Το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Του Μητροπολίτη Αργολίδος

Το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Του Μητροπολίτη Αργολίδος

  • Reading time:1 mins read

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«ὁ Θεός εἶναι ἀνάμεσά μας». Αὐτό σημαίνει τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε ὁ Προφήτης Ἠσαΐας στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ, ὁ Ὁποῖος γεννᾶται ἐκ Παρθένου. «Ἰδοὺ, ἡ Παρθένος θὰ μείνει ἔγκυος καὶ θὰ γεννήσει Υἱό, ποὺ θὰ τὸν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ, ὄνομα, ποὺ σημαίνει, ὁ Θεὸς μαζί μας».

Ἀνάμεσα στὰ ὀνόματα, ποὺ ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποδίδει στὸν Κύριο, κανένα ἄλλο, ἴσως, δὲν εἶναι πιὸ γλυκό, πιὸ παρηγορητικό, πιὸ ἐνθαρρυντικὸ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, ἀπ’ τὸ ὄνομα Ἐμμανουήλ· δηλαδή, ὁ Θεὸς ἀνάμεσά μας.

Ποιοὶ θὰ Τὸν ὀνομάσουν ἔτσι; Ἂν ὁ Ἰωσὴφ πῆρε ἀπ’ τὸν Ἄγγελο τὴν προσταγὴ νὰ Τὸν ὀνομάσει Ἰησοῦν, τὸ ἄλλο Του θεσπέσιο ὄνομα, τὸ Ἐμμανουήλ, αὐτὸ ποὺ προανήγγειλε ὁ Ἠσαΐας, Τοῦ τὸ δίνουμε ὅλοι ὅσοι Τὸν πιστεύουμε, ὅλοι ὅσοι σωθήκαμε ἀπ’ Αὐτόν. Διότι, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ γνωρίζουμε καὶ ἔχουμε βαθειὰ πείρα, χάρη στὸν Ἰησοῦ, χάρη στὸν Ἐμμανουήλ, ὅτι πραγματικὰ εἶν’ ὁ Θεὸς μαζί μας.

«Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο – γράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης – καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ κατεσκήνωσε σ’ αὐτήν. Ἔγινε ἕνα μ’ ἐμᾶς, σηκώνοντας τὴν πεσμένη φύση μας στὸν οὐρανό, θεώνοντας τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐμμανουήλ, εἶναι ἀληθινὰ ἀνάμεσά μας. Αὐτὸς εἶν’ ἡ σαρκωμένη, ἡ ἐνανθρωπήσασα Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦλθε καὶ μᾶς βρῆκε ἐκεῖ, ποὺ εἴχαμε πέσει κι ἔγινε ἕνα μαζί μας, ἐπαναφέροντάς μας στὸν Παράδεισο.

Ὁ Ἰησοῦς, ποὺ γεννιέται στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ὡς ταπεινὸ βρέφος, εἶν’ ὁ Θεὸς, ποὺ ἔγειρε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβηκε ἀνάμεσα μας κι ἔγινε ἕνα μ’ ἐμᾶς· γιὰ νὰ μᾶς ξαναδώσει τὸ ἀρχαῖο κάλλος, γιὰ νὰ μᾶς ὑψώσει ἐκεῖ, ἀπ’ ὅπου γκρεμιστήκαμε. Ὁ «Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν», ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ Προφῆτες, ὁ αἰώνιος Θεός, γίνεται γιὰ ἐμᾶς νήπιο. Φορᾶ τὴ σάρκα μας, ἀναλαμβάνει τὴ φύση μας, κρύβει τὴ θεότητά Του μέσ’ στὴν ἀδυναμία μας καὶ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἔνδοξη καὶ ὑπέρκαλλη στὸν Οὐρανὸ.

«Μεθ’ ἠμῶν ὁ Θεός». Αὐτὴν τὴν εὐφρόσυνη, τὴ στηρικτικὴ ἀναγγελία, σημαίνει τὸ ὄνομα Ἐμμανουήλ. «Ὁ Χριστὸς κατεβαίνει ἀπ’ τοὺς οὐρανοὺς σήμερα – ἐξαγγέλλει ὁ Θεολόγος Γρηγόριος· βγεῖτε νὰ Τὸν συναντήσετε. Ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴ γῆ· ὑψωθεῖτε»!

Εἶναι μαζί μας τόσο πολύ, ὥστε δὲν ξεχωρίζει πιὰ ἀπό ἐμᾶς. Ἔχει σκηνώσει μέσ’ στὴ σάρκα μας· εἶναι ἕνα μ’ ἐμᾶς. Εἶναι Θεός· ναί. Ἀλλὰ ὁ Θεός, ποὺ καθὼς λέγει ὁ Παῦλος «ἄδειασε τὸν ἑαυτὸ Του παίρνοντας μορφὴ δούλου». Ταπεινώθηκε, γιὰ νὰ μᾶς δοξάσει. Ἔπαθε, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάθε κακό.

«Νὰ τὸ μάθετε τὰ ἔθνη καὶ νὰ νικηθῆτε· ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας». Αὐτὴ ἡ κραυγὴ ἂς βγεῖ, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἀπὸ κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ πρὸς τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ τῶν ἁμαρτημάτων, ποὺ τὴν περιβάλλουν καὶ τὴν πολιορκοῦν. Μαζί μας, μέσα μας εἶν’ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος μας, μὲ τὸ ὄνομα Ἐμμανουὴλ στὰ χείλη καὶ στὴν καρδιά, ἂς κάνουμε πιὸ θερμὴ τὴ βεβαιότητα, ποὺ ἔχουμε ὡς χριστιανοί, ὅτι θὰ νικήσουμε τὰ φθοροποιὰ πάθη καὶ θὰ εἰσέλθουμε στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Τὸ ὄνομα αὐτὸ τοῦ Ἰησοῦ, σημαίνει, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θέλει, νὰ βρίσκεται πουθενὰ ἀλλοῦ, παρὰ μαζὶ μὲ τὸν καθένα μας. Ἄς τοῦ ἑτοιμάσουμε, τόπο στὴν ψυχή μας, προκειμένου, νά γεννηθεῖ.

 

 

Μετ᾿ εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

 

 

 

† ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος