You are currently viewing Χειροτονία διακόνου στον Πανάγιο Τάφο

Χειροτονία διακόνου στον Πανάγιο Τάφο

  • Reading time:4 mins read

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης πρός Τετάρτην, 29ης πρός 30ήν Νοεμβρίου / 12ης πρός 13ην Δεκεμβρίου 2017, εἰς θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Ἁγιοταφίτου μοναχοῦ Πατρικίου, ἀποφοίτου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς προσεφώνησε τόν χειροτονοῦντα διά λόγων Πατρικῶν εἰς τήν κάτωθι προσφώνησιν αὐτοῦ ἑλληνιστί (συγχαίρων αὐτῷ καί διά τό ὅτι εἰς τό ἑξῆς θά εἶναι ὁ διάκονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως):

«Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Πατρίκιε,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ σήμερα τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἶναι ὁ ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν ἀδελφό του ἀποστολο Πέτρο δέχθηκαν πρῶτοι τήν πρόσκληση τοῦ Κυρίου: «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.» Δέν χρειάστηκε δεύτερος λόγος, διότι «οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτῷ».

Αὐτή τήν ἡμέρα ἐπέλεξε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης μας κ.κ. Θεόφιλος μαζί μέ τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο νά σέ καλέσει νά ἀκολουθήσεις τά βήματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί νά ὑπηρετήσεις τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σέ τίμησε ἰδιαιτέρως τοποθετώντας σε στό κέντρο τῆς πίστεώς μας, στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἐδῶ θά ἐνδυναμώνεσαι ἀπό τήν δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στό Φρικτό Γολγοθᾶ καί θά χαριτώνεσαι ἀπό τήν χάρη τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Θά διακονεῖς τούς ἐρχομένους εὐλαβεῖς Προσκυνητάς μέ πνεῦμα ταπεινώσεως, θά στέκεις πιστός φύλακας καί θά ὑπερασπίζεσαι τά δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητός μας μέ πνεῦμα αὐταπαρνήσεως ἀπέναντι στούς προβατοσχήμους αἱρετικούς λύκους, θά ἀγρυπνεῖς καί θά προσεύχεσαι μέ καθαρά καρδία καί «πνεῦμα συντετριμμένον, ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων». Στήν κορυφή τῆς διακονίας σου θά ἔχεις τήν συμμετοχή σου στό μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατά τό ὁποῖο θά ἁγιάζεσαι καί θά ἁγιάζεις ὅσους προσέρχονται σέ αὐτό μέ φόβο Θεοῦ, πίστη καί ἀγάπη.

Ὅλα τά παραπάνω δέν μπορεῖς νά τά ἐπιτύχεις ἐάν δέν προετοιμαστεῖς καί δέν ἐφοδιαστεῖς μέ τά κατάλληλα πνευματικά ἐφόδια. Τό στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα, τό ὁποῖο ἀνοίγεται ἐνώπιόν σου δέν εἶναι καθόλου εὔκολο. Ὁ μισόκαλος διάβολος θά σοῦ στήσει πολλές παγίδες. Ὀφείλεις νά εἶσαι ἕτοιμος νά τίς ἀναγνωρίσεις καί νά τίς ἀποφύγεις χωρίς νά ζημιωθεῖς πνευματικά.

Ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ καθημερινή μελέτη, πρῶτα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά νά φωτισθεῖς καί νά παραδειγματισθεῖς ἀπό τήν μεγάλη καί ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς, τήν ἄκρα Του ταπείνωση καί τήν αἰώνια φροντίδα Του νά μᾶς ἀποκαταστήσει στόν Παραδεισο τῆς τρυφῆς.

Κατόπιν θά μελετήσεις τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, δίνοντας προτεραιότητα στήν Κλίμακα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, γιά νά μάθεις μέ πρακτικό τρόπο τήν κατάκτηση καί διαφύλαξη τῶν ἀρετῶν καί τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας.

Θά μελετήσεις ἐπίσης τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, γιά νά δεῖς τούς ἀγῶνες τῶν προαπελθόντων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἔχυσαν μαρτυρικά τό αἷμα τους στό βωμό τῆς διακονίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ἡ μελέτη θά σέ βοηθήσει νά ἐξετάσεις καλύτερα τόν ἑαυτό σου καί νά προκόψεις στήν πνευματική ζωή. Ἡ καλλιέργεια τῆς ὑπακοῆς θά εἶναι ἡ βάσῃ γιά τήν κατάκτηση τῆς ἁγίας ταπεινώσεως. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου θά σέ ἐνδυναμώσει στήν κατάκτηση τῆς ἀπαθείας. Ἡ προσευχή συνοδευομένη μέ συντριβή καρδίας καί μέ ἐλπίδα στό Θεό, θά ἐνισχύσει τήν πίστη σοῦ καί θά σοῦ δώσει παρηγορία στόν καιρό τῶν πειρασμῶν.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία πρόκειται νά λάβεις ἐντός ὀλίγου κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν σου, θά σέ ἀλλοιώσει καί θά σοῦ δώσει τήν δύναμη νά διακονεῖς τό ἅγιο Θυσιαστήριο μέ φόβο Θεοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης μας, μαζί μέ τήν ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο θά σέ συμβουλεύει, θά σέ καθοδηγεῖ, θά σέ νουθετεῖ καί θά σέ συμπαραστέκεται σέ κάθε σου βῆμα.

Ὅλη ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα συμμετέχει στή σημερινή σου χαρά καί σοῦ εὔχεται νά πολλαπλασιάσεις τό τάλαντο, τό ὁποῖο πρόκειται νά λάβεις, νά ἁγιάζεις καί νά ἁγιάζεσαι.