You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις έκ Φαναρίου,τῆς 25ης Νοεμβρίου 2016 

Ἐκκλησιαστικές εἰδήσεις έκ Φαναρίου,τῆς 25ης Νοεμβρίου 2016 

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱ. Σιναϊτικῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου, καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων ὅστις διεβίβασε τόν σεβασμόν καί τάς ἑορτίους προσρήσεις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανοῦ καί τῆς Ἀδελφότητος τῆς παλαιφάτου Ἱ. Μονῆς, Τῷ προσέφερε δέ ἐκ μέρους αὐτῶν καί ἀναμνηστικόν δῶρον. Ἀκολούθως ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς τιμωμένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς Πανσόφου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, καί τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πετράκην, ἐκ Χανίων, καί κ. Παῦλον Καραδήμαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, μετά τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ὑπό τόν Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καμπουράκην, Ἀρχιπλοίαρχον, Διευθυντήν τοῦ Α´ Κλάδου τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, τῇ συνοδείᾳ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶ Τσαρμακλῆ, Πλοιάρχου, Εὐστρατίου Μανιουδάκη, Πλωτάρχου, καί Γεωργίου Σταυροπούλου, Πλοιάρχου, Ναυτικοῦ Ἀκολούθου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐπί ἐκζητήσει ὡς κατ᾿ ἔτος τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βλάσιον Φάτσιον, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ´, μνημονεύσας καί τόν ἄρτι κοιμηθέντα Ἐπίσκοπον Ἔγγρας κυρόν Ἱερώνυμον, Ἱεράρχην τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ὁ Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος ὑπέγραψεν εἰς τό παρά τῇ Προεδρίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, διερμηνεύσας τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ κιθαρίστα Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κοτρονάκη, ἐν τῇ αἰθούσῃ «Albert Long» τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, τήν Τετάρτην, 23ην Νοεμβρίου.