You are currently viewing Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων από την Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων από την Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.

  • Reading time:1 mins read

🔺Σχόλιο ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ:H Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. του παλαιού πατρώου  ημερολογίου, μας έβαλε τα  γυαλιά με το ανακοινωθέν που εξέδωσε για το θέμα της έκδοσης της νέας ψηφιακής ταυτότητας. Χωρίς περιστροφές και μισόλογα αλλά με αυθεντικό λόγο και με  επιχειρήματα- ιστορικά και ρεαλιστικά-  λέει τα πράγματα με το όνομά τους και προτείνει λύσεις για να βγούμε από ένα αδιέξοδο το οποίο διχάζει το λαό μας! Στη δική μας,τη λεγόμενη  “κανονική” Εκκλησία πετάνε …χαρταετό! Υπομονή έως την Ιεραρχία! 

 Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι¬στιανῶν Ἑλλάδος, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τὴν Τετάρτην, 24 Αὐγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 2023, συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐπικειμένης ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ ἀπεφάσισεν ὅτι, ἂν καὶ αἱ ἐξαγγελίαι εἶναι συγκεχυμέναι, ὅπως ἔχει ἐξελιχθῆ πλέον τὸ θέμα, διαπιστώνεται ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται προβλήματα ἐλευθερίας καὶ δημοκρατίας.

 

Τὰ προβλήματα αὐτὰ εἶναι μὲν κοινωνικοῦ χαρακτῆρος, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγον καὶ διὰ τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, ὡς θεματοφύλαξ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἠθική, ἐξετάζει τὸ ποιὸν (τὴν ἀξίαν ἢ τὴν ἀπαξίαν) τῶν ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν καὶ τοῦτο δὲν ἀφορᾶ μόνον τὰς ἐνεργείας τῶν μεμονωμένων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐνεργείας τῆς ἐξουσίας καὶ τῶν φορέων αὐτῆς. Τὸ κράτος, ἐπειδὴ νομοθετεῖ καὶ νομιμοποιεῖ διὰ τῆς νομοθεσίας τὰς ἀποφάσεις του, δὲν δικαιοῦται ἠθικῶς νὰ αὐθαιρετῇ. Δυστυχῶς τὸ νεοελληνικὸν κράτος, ἀπὸ  τὴν δολοφονίαν τοῦ Ἀειμνήστου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδιστρίου καὶ μέχρι σήμερον, κατ᾽ ἐπανάληψιν ἔχει καταστρατηγήσει τὸν ἠθικὸν νόμον τοῦ Εὐαγγελίου, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας.

 

ν προκειμένῳ, διὰ τῆς θεσμοθετήσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τίθενται ἐν κινδύνῳ αἱ ἐλευθερίαι τῶν πολιτῶν διότι:

α) Δὲν διασφαλίζεται ἡ δυνατότης τοῦ κατόχου τῆς ταυτότητος νὰ ἐλέγχῃ τὰς ἠλεκτρονικῶς ἀποθηκευμένας πληροφορίας περὶ αὐτοῦ.

β) Αἱ πληροφορίαι αὐταὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκλαποῦν, μάλιστα δὲ καὶ ἐξ ἀποστάσεως (διὰ τῆς τεχνολογίας RFID).

γ) Ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότης δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς μέσον ταυτοποιήσεως του πολίτου, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ «κλειδίον» εἰσόδου εἰς τὴν λεγομένην ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν. Διὰ τοῦτο εἰς τὴν Κοινὴν Ὑπουργικὴν Ἀπόφασιν 8200/0-109568/16-2-2023 προεβλέφθη ἀορίστως, ὅτι εἰς τὸ ἐνσωματωμένον ἠλεκτρονικὸν μέσον ἀποθηκεύσεως τῶν ταυτοτήτων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ταυτότητος, «θὰ δύναται νὰ ἀποθηκευτοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὶς Ὑπηρεσίες Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, ἐὰν ἀποφασισθεῖ νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ ἐν λόγῳ μέσο». Καὶ τοῦτο παρὰ τὴν σχετικὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἀποφάσεως 2388/2019 τοῦ Σ.τ.Ε.!

 

χοντες ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι σύγχρονα εὐρωπαϊκὰ κράτη ὅπως τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον, ἡ Ἑλβετία καὶ ἡ Ἐσθονία ἔχουν ἀπορρίψει τὰς τοιαύτας ταυτότητας (ἐνῷ ἄλλα κράτη δὲν διαθέτουν κἂν δελτία ταυτότητος), δὲν βλέπομεν τὸν λόγον  διὰ τὸν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ὡς ὑπερτάτην ἀξίαν ἀκόμη καὶ ὑπεράνω τῆς ζωῆς, προτάσσει τὴν ἐλευθερίαν, διὰ τοῦ ἐθνικοῦ συνθήματος «ἐλευθερία ἢ θάνατος», τῆς ὁποίας ὁ ἐθνικὸς ὕμνος εἶναι ὁ «Ὑμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», θὰ πρέπει νὰ μιμῆται αὐταρχικὰ καθεστῶτα, ἀντὶ νὰ ἀποτελῇ αὐτὴ πρότυπον ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν διὰ τὰ ὑπόλοιπα κράτη.

 

ν τέλει, ἐὰν ἡ Κυβέρνησις θέλῃ νὰ διευκολύνῃ τὴν πρόσβασιν τῶν πολιτῶν εἰς τὴν «ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν», μέσῳ ἠλεκτρονικῆς κάρτας, ἂς προβῇ εἰς τὴν προαιρετικὴν ἔκδοσιν τοιαύτης κάρτας μόνον δι᾽ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ διευκολυνθοῦν (θυσιάζοντες μέρος τῶν ἐλευθεριῶν των) καὶ ἂς ἐπιτρέψῃ εἰς ὅσους ἐπιθυμοῦν  ἄλλως, νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἔχουν πρόσβασιν εἰς τὰς ἠλεκτρονικὰς ὑπηρεσίας τοῦ δημοσίου ὅπως τώρα, νὰ ἔχουν δὲ δελτία ταυτότητος μὴ ἠλεκτρονικά, ἀλλὰ μὲ προδιαγραφὰς ἀποτροπῆς τῆς παραχαράξεως, ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν ταυτοποίησιν τοῦ κατόχου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.