You are currently viewing ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

  • Reading time:3 mins read

Ὡς ἠγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 22αν τ.μ. Ιουνίου (2019), μετέβη, ὡς
κατ’ ἔτος, εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν διά τό καθιερωμένον ἀπό
εἰκοσαετίας προσκύνημά Του. Ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀπετελεῖτο ἐκ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Τύχωνος, ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ» (Ο.C.A.), τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Δρος Alexander Rentel, Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ
Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, τοῦ Πρωτοδιακόνου
αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Joseph Matusiak, τοῦ Διακόνου τῆς Σειρᾶς Ἱερολ. κ.
Καλλινίκου Χασάπη καί τοῦ ᾽Εντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὀ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου
Μαλακοπῆς (Derinkuyu), συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν κ. Τύχωνος καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου,
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Πέτρου
Μαυροειδῆ, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως,
ἐν οἷς καί οἱ ἐφετεινοί ἀπόφοιτοι τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων αὐτῆς,
καί ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, Δωδεκανήσων, Σπάρτης, Λαρίσης καί Θρᾴκης. Εἰς τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τήν Α. Θ. Παναγιότητα
προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης, τοῦ Παναγιωτάτου
ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί καλωσορίσαντος πατρικῶς τούς
πολυαρίθμους προσκυνητάς.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον εἰς τό ἑστιατόριον «Old Greek House», εὐγενῶς παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθε-ριάδου, Ὀφφικιαλίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Τύχωνος καί τοῦ Σεβ. ἁγίου Λέρου, ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ.
Ναοῦ τῆς Παναγίας (Dereyamanlı). Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ
μοναχοῦ Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων
Γουβερνέτου Χανίων. Εἰς τό τέλος, ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τύχων, εὐχαριστήσας διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν καί εὐλογίαν νά παρευρεθῇ ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας εἰς τήν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Καππαδοκίας καί τονίσας τήν ἀνάγκην διά περαιτέρω συνεργασίαν μετά τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως. Ὡμίλησεν ἐπίσης καί ὁ Διάκονος Ἰάκωβος,
ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς
ἄριστον, παρατεθέν εἰς τό ἰδιόκτητον ἀρχοντικόν τοῦ κ. Χατζηελευθεριάδου, ἀφοῦ προηγουμένως προσεκύνησαν εἰς τό ἐν αὐτῷ εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον.
Σημειωτέον, ὃτι ἀμφότεροι οἱ ὡς ἄνω Ἱεροί Ναοί, ὡς καί πλεῖστοι
ἄλλοι, πολλούς ἐκ τῶν ὁποίων ἐπεσκέφθησαν καί ἔψαλαν διαφόρους
ὕμνους ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Του, εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι
ἀπό τῆς ἐποχῆς τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν μεταξύ Τουρκίας καί
Ἑλλάδος καί μόνον κατά τά τελευταῖα ἔτη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τελεῖ ἐκτάκτως ἱεράς ἐν αὐτοῖς ἀκολουθίας, κατόπιν εἰδικῆς
ἀδείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, κατά τά ὀργανούμενα ὑπ’ αὐτοῦ ἐτήσια
προσκυνήματα.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 23ης τ.μ..