You are currently viewing Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του Μητροπολίτου Μετρών και Αθύρων κ. Δημητρίου

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του Μητροπολίτου Μετρών και Αθύρων κ. Δημητρίου

  • Reading time:1 mins read

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Αρχιερέων του Θρόνου προσήλθε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, ο Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος για το μικρό Μήνυμα.

Απευθυνόμενος στον νέο Μητροπολίτη, ο Παναγιώτατος είπε μεταξύ άλλων:
“Είναι φυσικόν να αισθανώμεθα ιδιαιτέραν χαράν καθώς αγγέλλομεν εις υμάς επισήμως το ευάγγελον μήνυμα της επαξίας εκλογής σας ως Μητροπολίτου του πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου, εις επιβράβευσιν της πολυετούς διακονίας σας υπό την σημαίαν αυτού, ιδιαιτέρως εν τη μεγάλη χώρα της Γερμανίας, μεταξύ των αποδήμων τέκνων της Μητρός Εκκλησίας, υπό τον διακεκριμένον ποιμενάρχην αυτής αδελφόν Αυγουστίνον. Εκεί ηγαπήσατε τους Χριστιανούς μας και ηγαπήθητε υπ᾿ αυτών και όταν επανεπατρίσθητε ιδρύσατε εις την Όσσαν μονύδριον προς προσευχήν και περισυλλογήν και ανάπαυσιν, το οποίον – ολόκληρον ως συγκρότημα και περιουσίαν – απεφασίσατε να αφιερώσετε εις την Μητέρα Εκκλησίαν, ήτις και θα αξιοποιήση αυτό καταλλήλως”. 
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πατριάρχης τόνισε:
“Με την ευγενή και ευλαβή χειρονομίαν σας αυτήν, άγιε αδελφέ, εδώκατε εις όλους ημάς «μίμημα και μάθημα κάλλιστον», μάθημα αντιπελαργήσεως, καθώς άπαντες οφείλομεν τα πάντα εις το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, την στοργικήν αυτήν Μητέρα, η οποία γεννά, εκτρέφει, διαπαιδαγωγεί τα τέκνα της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τα αναδεικνύει εις ποιμένας και διδασκάλους του λαού του Θεού, τα προάγει, τα καταξιώνει και καυχάται δι᾿ αυτά εν Κυρίω, ενίοτε δε πίνει και το ποτήριον της αγνωμοσύνης αυτών είτε ως μεμονωμένων ατόμων είτε ως εκκλησιαστικών οντοτήτων και ενοτήτων, ως συμβαίνει με τα εκ Βορρά τέκνα αυτής. Υμείς, άγιε Μετρών, εξεδηλώσατε εμπράκτως την ευγνωμοσύνην σας προς το Φανάριον διά της προμνημονευθείσης προσφοράς σας, ήτις έσται εις μνημόσυνον αιώνιον της αφοσιώσεως και της ευλαβείας και της υιικής αγάπης σας προς αυτό”. 
Και ο Πατριάρχης κατέληξε με τα εξής:
 “Ουδέν εκ των κεκτημένων υλικών αγαθών πρόκειται να λάβωμεν μετ᾿ εαυτών εγκαταλείποντες τον κόσμον. Η υπέρ της Εκκλησίας και του Γένους επένδυσις αυτών είναι ο,τι καλύτερον και συμφερώτερον δυνάμεθα να αποφασίσωμεν έτι ζώντες. Σας ευχαριστούμεν και πάλιν διά το καλόν παράδειγμά σας και άπαντες οι παρόντες, εκ μέρους και των λοιπών τιμησάντων υμάς διά της ψήφου των αδελφών, αναφωνούμεν το «Άξιος!»”. 
Στην αντιφώνησή του ο Σεβ. Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων, εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση, καθώς και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Παναγιωτάτου.
“Δόξαν, ευχαριστίαν και τιμήν αναπέμπω εις τον εν Τριάδι προσκυνητόν ημών Θεόν, διά τας πλουσίας προς εμέ ανέκαθεν ευεργεσίας Αυτού. Ταπεινώς, ασμένως και μετά πολλής συγκινήσεως, εν αμετρήτω προς τον Θεόν ευγνωμοσύνη, συστολή ψυχής και συντριβή καρδίας αποδέχομαι, Παναγιώτατε, την προσγενομένην μοι ταύτην τιμήν. Πάντοτε είμαι μνήμων της τιμής και της αγάπης, διά των οποίων Υμείς και οι Σεπτοί Ιεράρχαι από πολλών ετών με περιεβάλλετε”. 
Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης κ. Δημήτριος ανέφερε:
“Γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ότι η ταπεινότης μου είδε το φως της ημέρας και ανετράφη εις τα μαρτυρικά χώματα της αιματοβαμμένης Μακεδονίας, εις την μικράν αγιοτόκον κώμην της Όσσης Λαγκαδά, ήτις εξέθρεψε και ανέδειξε την Αγίαν νεομάρτυρα Κυράνναν, και την παρέδωσε εις το μαρτύριον της πίστεως προς δόξαν Θεού και στηριγμόν των πιστών Χριστιανών. Επόμενος τοις ίχνεσίν της εσπούδασα και εχειροτονήθην διάκονος εις την περιάκουστον Θεσσαλονίκην, τον οφθαλμόν της Θετταλίας, κατά τον θεσσαλονικέα Άγιον Φιλόθεον τον Κόκκινον, την πόλιν του μυροβλύτου Αγίου Δημητρίου, περίοπτον μητρόπολιν του καθ’ Ημάς Αγιωτάτου Οικουμενικού Θρόνου, υπό την προστασίαν του αειμνήστου Μητροπολίτου και πνευματικού μου πατρός Παντελεήμονος Α΄ του Παπαγεωργίου. 
Η θεία πρόνοια οδήγησε έπειτα τα βήματά μου εις την εσπερίαν, εις το Στρασβούργον και είτα εις την όμορον Γερμανίαν, εδάφη του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, εις τα οποία διηκόνησα επί τριάκοντα και δύο έτη. 
Μετά συγκινήσεως αναμιμνήσκομαι της ιεράς μορφής του αειμνήστου προκατόχου Υμών, μακαριστού Πατριάρχου Δημητρίου, όστις μετά της τότε περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εις ην μετέσχετε και Υμείς, Παναγιώτατε, τη προτάσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνου, ανεδείξατέ με εις παρ’ Αυτώ Επίσκοπον. Εισέτι μίαν φοράν αναφέρω την προς αυτόν ευγνωμοσύνην μου, τιμήν και αγάπην. 
Χάριτι Θεού πορευόμεθα εις την παρούσαν ζωήν όσον η αγάπη και πρόνοια Αυτού επιτρέπει. Εύχεσθε, Παναγιώτατε και Σεβασμιώτατοι Ιεράρχαι εσαεί συνείναι με Αυτώ. Δέξασθε τον βαθύτατον σεβασμόν μου και την απόλυτον αφοσίωσίν μου”. 
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”.

ΠΗΓΗ: Φως Φαναρίου