You are currently viewing Στις τάξεις του Ιερού Κλήρου ο Πρωτοψάλτης του Ναού της Αναστάσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Στις τάξεις του Ιερού Κλήρου ο Πρωτοψάλτης του Ναού της Αναστάσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Reading time:3 mins read

Η εις διάκονον χειροτονία του Πρωτοψάλτη του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, μοναχού Συμεών Σπυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε το  βράδυ της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου. 

Την χειροτονία τέλεσε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος. «Ασφαλώς, θα συναντήσεις δυσκολίες, μη πτοηθείς, μη δειλιάσεις· με τούς σωματικούς σου οφθαλμούς και της ψυχής σου τα όμματα, ατένισον προς τον Φρικτόν Γολγοθάν και ίδε την σταυρουμένην αγάπην, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και τότε θα εννοήσεις, δια ποίον λόγον έθηκαν επί την κεφαλήν Αυτού στέφανον εξ ακανθών» προέτρεψε τον νέο διάκονο στην ομιλία του ο Σεβ. Αρχιεπισκοπος.

Ο νέος διάκονος είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ενώ πέραν των καθηκόντων του στο αναλόγιο του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως διδάσκει και στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της Αρχιγραμματείας

Τήν νύκτα τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου/ 12ης Δεκεμβρίου 2019 πρός Παρασκευήν 30ην Νοεμβρίου / 13ην Δεκεμβρίου, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Συμεών Σπυροπούλου, προσφάτως χειροθετηθέντος καί ἐνταχθέντος εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρωτοψάλτου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί καθηγητοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Τόν μοναχόν Συμεών ἐχειροτόνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, ἀπευθύνας πρῶτον αὐτῷ λόγους πατρικούς διά τήν σημασίαν τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης καί τοῦ βαθμοῦ τοῦ διακόνου ὡς ἕπεται:

“Εὐλαβέστατε ὑποδιάκονε Συμεών,

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν τελευταίαν αὐτῆς Συνεδρίαν ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Σεπτοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, κατόπιν οἰκειοθελοῦς ἐπιθυμίας σου, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐντάξῃ σε εἰς τούς κόλπους τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί προαγάγῃ σε εἰς διάκονον.

Οὕτως, εὐδοκίᾳ τοῦ Παντοδυνάμου καί Παντεπόπτου μεγάλου Θεοῦ, ἐπινεύσει, στοργῇ καί προνοίᾳ μέν τῆς Αὑτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος, ἀποφάσει δέ τῆς περί Αὐτήν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καλεῖσαι σήμερον, ὅπως διά τῆς ἐπιθέσεως τῆς χειρός τῆς ταπεινότητος ἡμῶν ἐπί τήν κεφαλήν σου, καί διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, λάβῃς τόν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, ἤτοι τόν τοῦ διακόνου, ἵνα καί ἀπό τῆς θέσεως ταύτης ὑπηρετήσῃς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί τό πλήρωμα αὐτῆς διά τῆς ἐντάξώς σου εἰς τήν παλαίφατον Γεραράν ἡμῶν Ἀδελφότητα.

Μεγάλη ἡ τιμή δι’ ἐσέ, ὅπως καί διά κάθε Ἁγιοταφίτην, οὐχί μόνον, ἀλλά ἔτι μεγαλύτεραι αἱ ἀπό τοῦ ὑπουργήματος τούτου, ἀπορρέουσαι εὐθῦναι, καλεῖσαι, ὅπως ἀπαρνηθῇς τόν κόσμον καί τά τοῦ κόσμου, ἵνα καταστῇς ὑπηρέτης τῶν λειτουργῶν τῶν Μυστηρίων τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἤτοι τῷ Ἐπισκόπῳ καί τοῖς Πρεσβυτέροις, κατά τάς διαταγάς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ὁ ἄνθρωπος, εἰς τό διάβα τῆς ζωῆς του, ἔχει ἐλαχίστας ἡμέρας, καθ’ ἅς δοκιμάζει χαράν καί μίαν ἀπό ἐκείνας τάς ἡμέρας, ἀσφαλῶς εἶναι δι’ ἐσέ ἡ σημερινή.

Λέγεται ὅτι ἡ θέσις δέν ἀναδεικνύει τόν ἄνθρωπον, ἀλλ’ ὁ ἄνθρωπος τήν θέσιν. Τοῦτο λέγων, ἐννοῶ ὅτι θά ἀποτύχῃς εἰς τήν ζωήν σου, ἐάν δέν πιστεύῃς καί δέν ὑπηρετῇς σωστά καί εὐσυνειδήτως Αὐτόν, διά τόν Ὁποῖον ἀφιέρωσας τήν ζωήν σου καί ἐάν ἐπιπολαίως Τόν ὑπηρετῇς.

Τοὐναντίον, θά προκόψῃς καί ἀπό πάντων θά εἶσαι σεβαστός καί ἀγαπητός, ἐάν πιστεύῃς καί ὁμολογῇς, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, καί σέβησαι πρωτίστως τόν ἑαυτόν σου, τό ὑπούργημα, τό ὁποῖον θά ἐπωμισθῇς καί Ἐκεῖνον πού θά ὑπηρετῇς.

Οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος Νύσσης καί Εὐάγριος λέγουν ὅτι «Θεολόγος εἶ ἐάν προσεύξῃ ἀληθῶς καί ἐάν προσεύξῃ ἀληθῶς, Θεολόγος εἶ», δηλαδή, τότε μόνον θεολογοῦμεν σωστά καί ἀληθῶς, ἐάν προσευχώμεθα σωστά, ὥστε νά ὠφελῶμεν τούς ἑαυτούς μας καί τούς ἄλλους, ἀσφαλῶς τότε θεολογοῦμεν καί σωστά καί ἀληθῶς.

Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, πόσον μεγάλην σημασίαν δίδουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἰς τόν σωστόν τρόπον προσευχῆς, ἀλλέως ματαιοπονοῦμεν καί τούς ἀκούοντάς μας εἰς οὐδέν ὠφελοῦμεν, σύ, λοιπόν, νά προσπαθῇς νά εἶσαι τέλειος κατά τό δυνατόν, ἄμεμπτος καί ἅγιος κατά Χάριν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σου, νά πορεύησαι τόν δρόμον τῶν ἐντολῶν Του ὅλας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, γενοῦ μέλισσα εἰς τό νά συλλέγῃς ὅ, τι τό καλύτερον καί γλυκύτερον καί νά ἀπορρίπτῃς ὅ,τι τό ἐπιβλαβές.

Ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος λέγει: «Οὐδείς στεφανοῦται, ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ, ἄρα, ἡ ζωή ἡμῶν, κληρικῶν τε καί λαϊκῶν εἶναι εἷς ἀγών πυρπολούμενος συχνάκις καί πολλάκις ἀπό τά πυρφόρα βέλη τοῦ διαβόλου, προκειμένου νά κερδίσωμεν καί πετύχωμεν τόν ἐπιδιωκόμενον σκοπόν, ἐκεῖνον τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν μας.

Ἀσφαλῶς, θά συναντήσῃς δυσκολίας, μή πτοηθῇς, μή δειλιάσῃς· μέ τούς σωματικούς σου ὀφθαλμούς καί τῆς ψυχῆς σου τά ὄμματα, ἀτένισον πρός τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἴδε τήν σταυρουμένην ἀγάπην, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί τότε θά ἐννοήσῃς, διά ποῖον λόγον ἔθηκαν ἐπί τήν κεφαλήν Αὐτοῦ στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ὅμως διά τῆς σταυρικῆς Του θυσίας, τῆς τριημέρου Ταφῆς Του καί τῆς ἐκ νεκρῶν ἐν τέλει Ἀναστάσεώς Του ἐδικαιώθη εἰς καταισχύνην τῶν σταυρωτῶν Του καί κατηγόρων Του.

Εὐλαβέστατε ὑποδιάκονε Συμεών,

Ὡς Ἁγιοταφίτης καί φρουρός τῶν Ἁγίων Τόπων, τῶν καθαγιασθέντων διά τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως, διδασκαλίας, Σταυρώσεως καί Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καλεῖσαι νά εἶσαι θεματοφύλαξ Ἱερᾶς Παρακαταθήκης ἐν τῇ ἀκροπόλει ταύτῃ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς ὁποίας ὀφείλεις νά εἶσαι φύλαξ ἀκοίμητος καί ἕτοιμος πρός πᾶσαν θυσίαν, ἵνα παραδώσῃς ταύτην εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς ἀκέραιον, ἀλώβητον καί ἀναλλοίωτον.

Πρό τῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ τούτου Βήματος ἱστάμενος πρό τοῦ λάβῃς τό ὑπούργημα τοῦτο τό φοβερόν καί αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίοις δυνάμεσιν, καί τό ὁποῖον κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, «οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδέ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ», κλῖνον τό γόνυ ταπεινῶς καί ἱκέτευσον τόν Παντοδύναμον Θεόν, τόν μόνον δυνατόν ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὅπως ἐπιβλέψῃ ἱλαρῷ ὄμματι ἐπί τάς ἀδυναμίας σου καί ἐξαποστείλῃ τό Πανάγιον Αὐτοῦ Πνεῦμα, ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐπί σοί τῷ ταπεινῷ δούλῳ Αὐτοῦ.

Μνημόνευε ἀεί καί πάντοτε τούς κατά σάρκα γονεῖς σου, οἵτινες ἵστανται τήν στιγμήν ταύτην εἰς τό πλευρόν σου καί προσεύχονται ἀσφαλῶς καί αὐτοί δι’ ἐσέ καί χαίρονται διά τήν ἰδικήν σου χαράν καί προαγωγήν σου.

Μνημόνευε τούς συγγενεῖς σου, τούς διδασκάλους σου, τούς φίλους σου, καί, ἐάν ἔχῃς, καί τούς ἐχθρούς σου.

Μνημόνευε ἔτι δέ τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, τοῦ μετά περισσῆς ἀγάπης εὐεργετήσαντός σε καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος.

Καί νῦν ἥγγικεν ἡ ὥρα, ἵνα, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καί πνεύματι ταπεινώσεως, προσέλθῃς καί λάβῃς, διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῆς ἡμετέρας ταπεινότητος τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, δι’ ὅ καί εἴσελθε εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔνθεν ἐκπηγάζει τό φῶς τῆς Ζωῆς.

Εἴσελθε λοιπόν χαίρων, εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου,

Τῇ 30-11-2019 , Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου”.

Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη δι’ ἐπικλήσεως τῆς θείας Χάριτος καί ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως.

Ἅμα ταύτῃ καί ἅμα τῇ ἀναφωνήσει ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως: «ἄξιος», οἱ τιμῶντες τόν χειροτονηθέντα Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μαθηταί τῆς Σχολῆς Σιών, μοναχοί καί μοναχαί καί οἱ οἰκεῖοι καί φίλοι αὐτοῦ ἀνεφώνησαν ὡσαύτως «ἄξιος, ἄξιος».

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τόν χειροτονήσαντα Ἀρχιερέα καί πάντας τούς τιμῶντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Τήν πρωΐαν, ὁ χειροτονηθείς προσῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἔλαβε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.