You are currently viewing Πειραιώς Σεραφείμ προς Φίλη: ”Αγαπητέ Υπουργέ κ. Φίλη δημοκρατία σημαίνει ισονομία”

Πειραιώς Σεραφείμ προς Φίλη: ”Αγαπητέ Υπουργέ κ. Φίλη δημοκρατία σημαίνει ισονομία”

  • Reading time:1 mins read

Του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Ἔχω δηλώσει ὅτι ἐκτιμῶ τήν εὐθύτητα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη καί ὅπως γνωρίζει καλῶς καί ὁ ἴδιος ἐμπράκτως ἔχω ἀποδείξει αὐτή τήν ἐκτίμησή μου.

Παρακολουθῶν τήν Ἐπιτροπή Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων ἀπό τό κανάλι τῆς Βουλῆς γιά τόν Ἐθνικό Διάλογο γιά τήν Παιδεία ἄκουσα τόν Ἐξοχώτατο κ. Φίλη νά δηλώνει ὅτι ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2016 θά ἐπιβληθοῦν νέα προγράμματα σπουδῶν στά Θρησκευτικά τά ὁποῖα κατά τόν κ. Ὑπουργό ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε εἶναι προγράμματα «τά ὁποῖα προφανῶς ἀπομακρύνουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τόν ὁμολογιακό καί κατηχητικό χαρακτῆρα καί δημιουργοῦν τήν δυνατότητα στά παιδιά νά μπορέσουν μέ ἕνα πιό ἤπιο διδακτικό τρόπο νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀξία τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας».

Τήν ἴδια ὅμως στιγμή τῶν δηλώσεων τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Φίλη δημοσιεύτηκε στίς 11 Μαΐου 2016 (ΦΕΚ τ.Α 83/11.5.2016) ὁ Νόμος 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα καί ἄλλες διατάξεις», ὁ ὁποῖος στό ἄρθρο 55 μέ τίτλο Ρύθμιση θεμάτων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων στό ἄρθρο 5 νομοθετεῖ τά ἀκόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».

Εὐνόητα λοιπόν προκύπτουν τά ἑξῆς ἐρωτήματα γιά τόν ἀγαπητό κ. Φίλη: Γιά τούς ἑλληνόπαιδες ἑβραϊκῆς καί ρωμαιοκαθολικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς βάσει τοῦ Συντάγματος ἰσχύουν εἰδικά προνόμια ἔναντι τῶν ἑλληνοπαίδων Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως;

Ἡ ἐπικρατοῦσα βάσει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι κατωτέρα κατά τήν δική Σας ἀντίληψη ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική θρησκευτική κοινωνία ἤ ἀπό τήν Ἑβραϊκή θρησκευτική παραδοχή;

Ὁ Νόμος 590/1977 (ΦΕΚ τ. Α 146) πού ἰσχύει στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια καί πού στό ἄρθρο 2 προβλέπει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετά τῆς Πολιτείας προκειμένου περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ὡς τά τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῆς νεότητος» ἔχει μονομερῶς ἀπό τήν Ἐξοχότητά Σας ἀκυρωθεῖ;

Γιατί τό Ι.Ε.Π. ἐνδιαφέρεται τόσο πολύ γιά τή μεταλλαγή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων καί διορίζει εἰδικό σύμβουλο μέλος τοῦ νεοβουδιστικοῦ μορφώματος «ARIGATOU» πού ἐπιδιώκει τήν παγκόσμια διάδοσι τοῦ Ἰαπωνικοῦ Βουδισμοῦ σάν θυγατρικός ὀργανισμός τοῦ θρησκευτικοῦ κινήματος Myochikai, ὅπως καταγγέλεται δημοσίᾳ χωρίς διάψευσι καί δέν ἐνδιαφέρεται καί γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἑβραίων ἑλληνοπαίδων;

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀπαντήσετε; Διότι ἀπό τό νομοθέτημά Σας προκύπτει ὅτι γιά νά διοριστεῖ δάσκαλος ἤ Καθηγητής Θρησκευτικῶν τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Δόγματος ἤ τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας πρέπει νά προταθῆ ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἱεραρχία ἤ τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) καί βεβαίως οὔτε κἄν νῦξις γίνεται γιά τό περιεχόμενο τοῦ διδασκομένου μαθήματος Ρωμαικαθολικῶν καί Ἑβραϊκῶν θρησκευτικῶν.

Ἑπομένως τήν ἴδια στιγμή πού θέλετε νά νομοθετήσετε γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων ὄχι μόνο ἐρήμην ἀλλά καί ἐναντίον τῆς βουλήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῶν γνωστῶν Ἀποφάσεων τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (ΣτΕ) καί τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος νομοθετεῖτε εὐνοϊκῶς καί κατά προνομιακό τρόπο παραβιάζων κάθε ἀρχή ἰσονομίας στή Χώρα καί τήν Δημοκρατική ἔννομη τάξη ὑπέρ τῶν Ἑλληνοπαίδων Ρωμαιοκαθολικῆς καί Ἑβραϊκῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς, ἀναγνωρίζων τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ΚΙΣ νά ἐπιλέγουν τά ἁρμόδια κατά τήν κρίσι τους πρόσωπα γιά τήν διδασκαλία τῆς θρησκευτικῆς τους παραδοχῆς καί τό περιεχόμενο τοῦ διδασκομένου μαθήματος. Γιατί ὅμως δέν ἀναγνωρίζετε τό ἴδιο δικαίωμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος;

Γιατί δέν ἔχετε ποτέ ἐρωτήσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποιός θά διορίζεται σάν δάσκαλος ἤ καθηγητής τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως κάνετε μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τούς Ἑβραίους;

Τό συγκλονιστικό λοιπόν ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι τήν «πλουραλιστική» καί «δημοκρατική» εὐαισθησία τήν δική Σας καί τῆς Κυβερνήσεως μόνο ἡ Ὀρθοδοξία τήν προκαλεῖ, ἡ Ρωμαιοκαθολική καί Ἑβραϊκή θρησκευτική παραδοχή ὄχι. Καί γιατί;

Εὐελπιστῶ ὅτι θά ἐπανεκτιμήσετε τά πράγματα καί θά ἀπαντήσετε στούς «καλούς» Σας συμβούλους διότι, ὅπως προεῖπα Σᾶς ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως, ὅτι μπορεῖ νά ἔχουν ἐμπάθεια κατά τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας καί νά θέλουν νά διαλύσουν τόν δεσμό Ἐκκλησίας καί Γένους καί νά ἐπιδιώκουν νά Σᾶς προσάψουν τήν ρετσινιά τοῦ ρατσισμοῦ σέ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων συνελλήνων ἀλλά σέ μία Δημοκρατία καί σέ μία ἐλευθέρα χώρα δικαίου τοῦ Δυτικοῦ κόσμου οἱ ἰδεοληπτικοί πρέπει νά ζητοῦν ἐπειγόντως ψυχιατρική βοήθεια !!!