You are currently viewing Παλαιό ημερολόγιο: Θα κάνουμε Ανάσταση Κυριακή στις 5 όπως στην γερμανική κατοχή

Παλαιό ημερολόγιο: Θα κάνουμε Ανάσταση Κυριακή στις 5 όπως στην γερμανική κατοχή

  • Reading time:1 mins read

“Σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αφορούν την πιστήν τήρησιν των Ιερών Κανόνων και της Ιεράς Παραδόσεως, απαγορεύουν εις ημάς, τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, την τέλεσιν της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα προ του μεσονυκτίου” αναφέρουν μεταξύ άλλων σε επιστολή τους προς το υπ. Παιδείας με αφορμή την πρόωρη Ανάσταση οι Γ.Ο.Χ.

Επειδή όμως το υπουργείο δεν δέχτηκε το αίτημά τους για παράταση της κυκλοφορίας σε εγκύκλιό τους αναφέρουν: “η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Θ. Λειτουργία του Πάσχα θα τελεσθούν όρθρου βαθέος της Κυριακής του Πάσχα (όπως εγένετο και κατά την περίοδον της γερμανικής κατοχής): διό και περί τας 5.00’ π.μ., ότε επιτρέπεται πλέον η κυκλοφορία”

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Πρὸς

ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·

Xάρις καὶ εἰρήνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν!

Καθὼς ἔφθασεν ἤδη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς καὶ ἕνεκα τῆς ἐξακολουθούσης ἐκρύθμου καταστάσεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, δίδομεν εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν τὰ γενικὰς κατευθύνσεις περὶ τοῦ πρακτέου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος διεφώνησεν ὡς πρὸς τὴν πρακτικὴν τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεφέρομεν –μεταξὺ τῶν ἄλλων- ὅτι:

«Πληροφορούμεθα σχεδιασμὸν διὰ πρόωρον τέλεσιν τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα, πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα. Παρακαλοῦμεν ὅπως λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι σοβαροὶ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, ἀπαγορεύουν εἰς ἡμᾶς, τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου, ὡς ἐκ τούτου αἰτούμεθα ὅπως, εἰδικῶς διὰ τὴν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, παραταθῇ ἡ ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν πολιτῶν κατὰ τὰς πρῶτας πρωϊνὰς ὧρας προκειμένου νὰ τελεσθῇ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα κατὰ τὰς Ἱερὰς ἡμῶν Παραδόσεις».

Τὸ αἴτημα ἡμῶν δὲν ἐγένετο δεκτὸν, διότι ἡ Πολιτεία, διὰ λόγους γνωστοὺς εἰς αὐτήν, δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν παράτασιν τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας μέχρι τὰς πρῶτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ἡμεῖς ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ τελέσωμεν τὴν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα κατὰ τὸ Μ. Σάββατον, ὡς ἐκ τούτου δὲ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Πάσχα τελεσθοῦν ὄρθρου βαθέος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα (ὅπως ἐγένετο καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς γερμανικῆς κατοχῆς): διὸ καὶ περὶ τὰς 5.00’ π.μ., ὅτε ἐπιτρέπεται πλέον ἡ κυκλοφορία, θέλει ἐκκινήσῃ ἡ Ἀκολουθία μετὰ τοῦ Κανόνος «Κύματι θαλάσσης…», ἐν συνεχείᾳ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.

Αἱ ὑπόλοιποι Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος θὰ τελεσθοῦν ὡς συνήθως, πλὴν ὅμως μετὰ τῆς τηρήσεως τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ὅσον τὸ δυνατὸν καλύτερον (ἀποστάσεις, χρῆσιν ἀντισηπτικοῦ εἰς τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους, χρῆσιν μασκῶν κλπ.) καὶ ἐνωρίτερον ὡς πρὸς τὴν ὥραν ἐνάρξεως, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ προφθάσουν νὰ ἐπιστρέψουν ἐγκαίρως εἰς τὰς οἰκίας των, πρὸ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας.

Ἐπισημαίνομεν τὴν προσοχὴν ἑκάστου, ὥστε ἐὰν διαπιστώσῃ εἰς ἑαυτὸν οἱοδήποτε σύμπτωμα μεταδοτικῆς ἀσθενείας, εἴτε Κληρικὸς εἶναι εἴτε λαϊκός, νὰ παραμείνῃ κατ᾽ οἶκον, διότι ὡς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «ὡς φονεὺς κανονίζεται καὶ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐν καιρῷ πανώλης ἠξεύρωντας ὅτι εἶναι μεμολυσμένος, ὑπάγει εἰς οἴκους καὶ πολιτείας καὶ μολύνει καὶ τοὺς ἄλλους καὶ γίνεται πολλῶν φόνων αἴτιος» (ὑπσμ. εἰς τὸν ξς´ ἀποστολικόν).

Ἐπὶ τούτοις, διατελοῦμεν εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν ἐνδυναμώσεως ἁπάντων ἡμῶν, ἵνα διερχώμενοι τὸν πειρασμὸν τῆς παρούσης δοκιμασίας ἴδωμεν καὶ τὴν ἔκβασιν αὐτῆς.

Καλὴν Ἀνάστασιν!

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος