You are currently viewing Οσα είπαν οι Μητροπολίτες Βοστώνης, Πίτσμπουργκ και Αγίου Φραγκίσκου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ✔️Δεύτερο Μέρος της Έκθεσης
Ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος από την πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης των εθελοντών και εθελοντριών των κοινοτήτων Νέας Αγγλίας. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΗ ΒΟΣΤΩΝΗΣ/ARETI BRATSIS

Οσα είπαν οι Μητροπολίτες Βοστώνης, Πίτσμπουργκ και Αγίου Φραγκίσκου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ✔️Δεύτερο Μέρος της Έκθεσης

  • Reading time:2 mins read
Του Θεοδώρου Καλμούκου/ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά τα όσα είπαν οι Μητροπολίτες Βοστώνης Μεθόδιο Πίτσμπουργκ Σάββας και Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το θέμα του Καταστατικού κατά τη συνάντησή τους στο Φανάρι παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, όπως αναγράφονται στην απόρρητη έκθεση, το δεύτερο μέρος της οποίας αποκαλύπτει σήμερα ο «Εθνικός Κήρυκας».

Ιδού η συνέχεια: «Κατά τον Μητροπολίτην Μεθόδιον, είναι αδιανόητος η επιστροφή εις το σχήμα διοικήσεως επί Αρχιεπισκοπείας του μακαριστού Γέροντός του Ιακώβου, ότε το Σύνταγμα προέβλεπε την ύπαρξιν ενός Αρχιεπισκόπου μετά τιτουλαρίων βοηθών επισκόπων. Εις το σημείον αυτό η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης επανέλαβε την ρήσιν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιακώβου ότι ήτο λάθος η υπ’ αυτού προταθείσα ανύψωσις των τιτουλαρίων βοηθών επισκόπων αυτού εις επαρχιούχους. Εις απάντησιν ο Μητροπολίτης Μεθόδιος εχαρακτήρισεν το ισχύον σύστημα διοικήσεως λίαν καλόν, αναγνωρίσας όμως, συγχρόνως την ανάγκην ωρισμένων διορθωτικών παρεμβάσεων εις το Σύνταγμα».

Αναφορικά με το ζήτημα της τριπλής μνημόνευσης που πρότεινε ο Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Μεθόδιος είπε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σύμφωνα με την απόρρητη έκθεση, τα εξής: «Περί της προτάσεως της τριπλής μνημονεύσεως, ο Μητροπολίτης Βοστώνης ανέφερε ότι είναι αντικανονική, περί δε της καθιερώσεως ορίου ηλικίας αποχωρήσεως των Αρχιερέων, επεσήμανεν ότι η εμπλοκή του ονόματός του εις την εν λόγω συζήτησιν ως αντιδρώντος ωδήγησεν εις την επιβολήν εις αυτόν τετραμήνου αργίας διά φατρίαν, άνευ κλήσεων εις απολογίαν. Εις την ερώτησιν του διατί η Αγία και Ιερά Σύνοδος δεν τον εκάλεσε να απολογηθεί δια τας εις βάρος του κατηγορίας, η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ανεγνώρισεν ότι τούτο ήτο λάθος, παρεκάλεσε δε να μην αναμοχλεύωνται πάθη και λάθη του παρελθόντος».

Ο Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ Σάββας

Ο Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ Σάββας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ/ DIMITRIOS PANAGOS

«Εν συνεχεία, τον λόγον έλαβεν ο Μητροπολίτης Πιτσβούργου Σάββας ο οποίος εχαρακτήρισεν αυθαίρετον το οριακόν όριον των 75 ετών διά την αυτοδικαίαν αποχώρησιν των Αρχιερέων εκ της ενεργού υπηρεσίας, ανεγνώρισεν όμως, την αναγκαιότητα θεσπίσεως  εις το Σύνταγμα διαδικασίας διαπιστώσεως της αδυναμίας επαρχιούχου Αρχιερέως δια να ανταποκριθή εις τα καθήκοντα του και εν συνεχεία αντικαταστάσεώς του.

Ο Μητροπολίτης Πιτσβούργου ανέφερεν χαρακτηριστικώς την περίπτωσιν του προκατόχου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πιτσβούργου κυρού Μαξίμου, ο οποίος υπέφερεν επί έτη εκ της νόσου Αλτσχάιμερ και λόγω αυτής ωδηγήθη εν τέλει εις παραίτησιν.

Ο Μητροπολίτης Πιτσβούργου εξέφρασε θετικήν γνώμην διά την ανάγκην γεωγραφικής αναδιαρθρώσεως των εσωτερικών ορίων της Αρχιεπισκοπής, καθώς ο χωρισμός των Μητροπόλεων εγένετο με μόνον κριτήριον την κατανομήν εις εκάστην ελ’ αυτών ίσου αριθμού κοινοτήτων (50). Κατά τον Μητροπολίτην Σάββαν το κριτήριον αυτό ήτο αυθαίρετον, όπως απεδείχθη κατά τα είκοσι χρόνια της εφαρμογής του ισχύοντος Συντάγματος, καθώς οι 50 κοινότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Ντένβερ, λόγου χάριν, εκτείνονται εις 15 πολιτείας, καθιστώσαι πρακτικώς αδύνατον την διαποίμανσίν των.

Ετόνισεν, όμως, ότι θα πρέπει να συσταθή επί τούτω ειδική επιτροπή γεωγραφικής αναδιαρθρώσεως, η οποία θα έδει να αναδιανείμη τας κοινότητας, λαμβάνουσα υπ’ όψιν ως κριτήριον, μεταξύ άλλων, και την κατά το μέτρον του δυνατού ισορροπημένην κατανομήν των κοινοτήτων μεταξύ των Μητροπόλεων από επόψεως οικονομικής. Τέλος επεσήμανεν ότι δεν ενδιαφέρεται προσωπικώς περί του εάν θα χρησιμοποιηθή ο όρος ‘Μητρόπολις’ ή ‘Περιφέρεια’ διά τον χαρακτηρισμόν των νέων εκκλησιαστικών δομών της Αρχιεπισκοπής.

Εξέφρασε πάντως την πλήρη αντίθεσίν του ως προς την πρότασιν της τριπλής μνημονεύσεως, υπογραμμίσας ότι τυχόν καθιέρωσις μνημονεύσεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής θα ήτο ένδειξις μεταβάσεως προς διοικητικόν σύστημα αυτονομίας, Συναφώς, ανέφερεν ότι και ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Πιτσβούργου Μάξιμος, ο οποίος μετέσχε της Επιτροπής Αναθεωρήσεως των ετών 2001-2002 ήτο σφόδρα αντίθετος προς την διπλήν μνημόνευσιν, εμπνεόμενος υπό της διδασκαλίας του μακαριστού Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κυρού Ιωάννου, περί του οποίου υπεστήριξεν ο Μητροπολίτης Σάββας ότι θα ήτο βαθύτατα ενοχλημένος εάν μετείχε της εν λόγω συζητήσεως.

Κατακλείσας την τοποθέτησίν του, ο Μητροπολίτης Πιτσβούργου ανεφέρθη εις το ζήτημα της ενότητος της Αρχιεπισκοπής και εξέφρασε την θέσιν ότι δεν θεωρεί ότι υφίσταται οιαδήποτε διάρρηξις ή έστω ρωγμή εις την ενότητα αυτήν, εάν δε αύτη διαπιστώνεται υπό τινων, κατά τον Μητροπολίτην Σάββαν είναι φαινομενική, προϊόν των περιοριστικών ρυθμίσεων διά τον περιορισμόν της διασποράς του κορωνοϊού».

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Στην έκθεση αναγράφεται ότι «επεσήμανεν ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου ότι κατά το τελευταίον διάστημα πληθαίνουν τα μηνύματα από μέρους κληρικών και Λαϊκών, οι οποίοι εκφράζουν την σύγχυσιν και την αβεβαιότητά των περί του τι μέλλει γενέσθαι. Διά τον λόγον αυτόν συνέστησε την συζήτησιν του ζητήματος της αναθεωρήσεως πρωτίστως εν τη Ιερά Επαρχιακή Συνόδω, όπου ενώπιον όλων των μελών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και Πρόεδρος αυτής, θα εκθέση διεξοδικώς, σημείον προς σημείον, την πρότασίν του και εν συνεχεία όλα τα μέλη από κοινού θα εξετάσουν ποία σημεία εις το ισχύον Σύνταγμα χρήζουν αναθεωρήσεως. Παρετήρησε δε διά τας προτάσεις του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου ότι τινές εξ’ αυτών δύνανται να υλοποιηθούν, ενώ άλλαι τυγχάνουν ανεφάρμοστοι υπό τα σημερινά δεδομένα. Ειδικώτερον δε περί του ζητήματος της μνημονεύσεως, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος εξέφρασε την θέσιν ότι τούτο συνδέεται αρρήκτως μετά του σχήματος διοικητικής διαρθρώσεως της Αρχιεπισκοπής, ενώ περί του ζητήματος της καθιερώσεως υποχρεωτικού ορίου ηλικίας αποχωρήσεως διά τους Αρχιερείς υπεστήριξεν ότι τούτο επαφίεται αποκλειστικώς τη Μητρί Εκκλησία».