You are currently viewing Ο Ρεθύμνης Ευγένιος εκπροσώπησε την Ιεραρχία της Κρήτης στα Ονομαστήρια του Πατριάρχη και το αίτημα Αγιοκατάταξης του π. Ευμενίου Σαριδάκη

Ο Ρεθύμνης Ευγένιος εκπροσώπησε την Ιεραρχία της Κρήτης στα Ονομαστήρια του Πατριάρχη και το αίτημα Αγιοκατάταξης του π. Ευμενίου Σαριδάκη

  • Reading time:2 mins read

Παρατίθεται η ευχετήριος πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ προσφώνησις τού Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, επικεφαλής Αντιπροσωπείας τής Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τής Εκκλησίας Κρήτης εις τά Σεπτά Ονομαστήρια τού Παναγιωτάτου, εν Φαναρίω, τή 11η Ιουνίου 2021.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εν χαρά ανεκλαλήτω, εκ προσώπου τής Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου τής Εκκλησίας Κρήτης, προσήλθομεν ομού μετά τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, τού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Προδρόμου, Αρχιγραμματέως Αυτής, καί τού Εντιμολογιωτάτου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Άρχοντος Πρωτεκδίκου τής Αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, διά νά υποβάλωμεν, ως φιλοπάτορα τέκνα τώ φιλοστόργω Πατρί αυτών, επί τή Ονοματική Εορτή Αυτού, τά υιϊκά σεβάσματα, τήν αγάπην καί τήν αφοσίωσιν τής τε Ιεραρχίας, τού Ιερού Κλήρου, τών Μοναστικών Αδελφοτήτων καί σύμπαντος τού ευσεβούς καί φιλογενούς Κρητικού λαού.

Είη τό Όνομα Κυρίου ευλογημένον, ότι εδωρήσατο εις τήν Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν, καί δή εις τήν Πρωτόθρονον καί Πρωτεύθυνον Μητέρα ημών Αγίαν τού Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, τοιούτον Πατέρα, Ηγούμενον καί Ποδηγέτην, Όστις επί τριάκοντα έτη αναλίσκεται νυχθημερόν υπέρ Αυτής καί υπέρ τής δόξης τού Τρισαγίου Θεού καί μόνον. Καί τό πράττει προκινδυνεύων τής Εκκλησίας εν μέσω κινδύνων εκ γένους, εξ εθνών, εν πόλει, εν ερημία, εν θαλάσση, εν ψευδαδέλφοις. Κατάστικτος τοίς μώλωψι καί πανσθενουργός.

Η ολόφωτος καί λίαν τετιμημένη καί καλλίκαρπος τριακονταετής Πατριαρχία τής Υμετέρα Παναγιότητος επέτυχε τήν καθοριστικήν παρουσίαν τού ιερωτάτου Θεσμού τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί εν γένει τής Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τήν υπ ουρανόν καί η φωνή τής Μητρός Εκκλησίας, φωνή ευθύνης διά τό ανθρώπινον πρόσωπον καί τό περιβάλλον αυτού, ηχεί πλέον λυτρωτικώς εις τάς ακοάς πάντων. Η φωνή Υμών, Παναγιώτατε, φωνή τής Εκκλησίας, διασαλπίζει τό μήνυμα τής αγάπης τού Θεού καί παρέχει λύσεις εις τά προβλήματα καί διεξόδους εις τά ποικίλα αδιέξοδα πού δημιουργεί ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από τήν αγάπην αυτήν. Προσφάτως η Παναγιότης Υμών έπραξε τό αυτονόητον, νουθετήσασα τά απανταχού τής γής τέκνα Αυτής καί πάντα άνθρωπον διά τήν αντιμετώπισιν τής συγχρόνου φοβεράς πανδημίας. Δέν λησμονούμεν εκείνην τήν επιστηρικτικήν και προτρεπτικήν αισιόδοξον φωνήν ότι «Θά βιώσουμε αυτήν τήν περίοδον ως πορείαν εις τήν έρημον, διά νά φθάσωμε μέ ασφάλειαν εις τήν Γήν τής Επαγγελίας, όταν η επιστήμη, μέ τήν χάριν τού Θεού, κερδίση τήν μάχην μέ τόν ιόν. Διότι είμεθα βέβαιοι ότι, καί μέ τάς δικάς μας προσευχάς, θά τήν κερδίση. Τότε, λοιπόν, καλόν είναι νά είμεθα όλοι μαζύ, εδώ, ηνωμένοι πνευματικώς, συνεχίζοντες τόν αγώνα τής μετανοίας καί τού αγιασμού».

Αυτό καθημερινώς μετά καλής αγωνίας πράττομεν λοιπόν καί ημείς, έχοντες σκέπην καί καταφυγήν τό ιερόν Ωμοφόριον τής Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί ο λόγος, προπάντων δέ τά έργα καί αι Πατρικαί Ευχαί Αυτής, επιστηρίζουσιν τάς ταπεινότητας ημών εις τήν επιτέλεσιν τής αγίας αποστολής ημών πρός σωτηρίαν καί αγιασμόν τού πληρώματος τής Εκκλησίας Κρήτης.

Παναγιώτατε,

Η Εκκλησία τής Κρήτης, έχουσα τήν κανονικήν εξάρτησιν αυτής εκ τού Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, καυχάται εν Κυρίω διά τήν κανονικήν αναφοράν αυτήν εις τήν καθηγιασμένην Μητέρα Εκκλησίαν καί ευρίσκεται πάντοτε εστραμένη ενταύθα, εις τό κλεινόν Φανάριον, διά νά λαμβάνη φώς εκ τού φωτός τής ακοιμήτου κανδήλας τής Μεγάλης Εκκλησίας. Η Εκκλησία τής Κρήτης δέν λησμονεί τό μέγιστον γεγονός διά τήν ιστορίαν αυτής, ήτοι τήν διεξαγωγήν εν Κρήτη τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καί ευγνωμονεί τήν Υμετέραν Παναγιότητα καί δι αυτήν τήν εκδήλωσιν τής αγάπης Αυτής.

Επίσης, επί τή ευκαιρία τής παρουσίας ημών ενταύθα, θερμάς υποβάλλομεν ευχαριστίας διά τήν, κατόπιν τής Υμετέρας σοφής προκρίσεως καί προβολής, πρόσφατον εκλογήν εις Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος τού από Γαλλίας Εμμανουήλ τού Κρητός. Τιμή διά τήν Κρήτην καί τούς Κρήτας, χαρά καί ευλογία, ως καί πάντες οι εκ τής μεγαλονήσου έλκοντες τήν καταγωγήν καί διακονούντες τήν Μητέρα Εκκλησίαν όπου γής.

Παναγιώτατε, εκ μέρους τής Εκκλησίας τής Κρήτης, καταθέτομεν σήμερον εις τάς Σεπτάς χείρας τής Υμετέρας Παναγιότητος τό αίτημα τής Εκκλησίας Κρήτης διά τήν εγγραφήν τού Αρχιμανδρίτου Ευμενίου Σαριδάκη εις τό Αγιολόγιον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αποτελεί πόθον ιερόν τού πληρώματος τής Εκκλησίας Κρήτης η αγιοκατάταξις αύτη ενός ανθρώπου ολοκληρωτικώς αφωσιωμένου εις τήν Αγίαν Εκκλησίαν, ενός οικονόμου τών μυστηρίων τού Θεού, όστις ευηρέστησε τόν Κύριον διακονών Αυτόν εν τοίς προσώποις τών ελαχίστων αδελφών Αυτού. Η σχετική απόφασις τής Μητρός Εκκλησίας εστέ βέβαιος ότι θά ευφράνη τάς καρδίας τών Ορθοδόξων καί εκείνος θά αποτελή ένα ακόμη πρεσβευτήν διά τήν Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα εις τόν Θρόνον τής Χάριτος.

Κατακλείοντες, ευχαριστούμεν κατά πάντα καί διά πάντα τά δωρήματα τής Πατρικής Πατριαρχικής καρδίας τής Υμετέρας Σεπτής Κορυφής καί δεόμεθα τού Κυρίου διά τήν ενίσχυσιν Αυτής, πρός αγίαν συνέχισιν τής ευκλεούς Πατριαρχίας Αυτής, εις έπαινον τής Μητρός ημών Αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας καί εις δόξαν προπάντων τού Αγίου Ονόματος τού Θεού, τού θέσαντος πρό τριακονταετίας τόν λύχνον επί τήν λυχνίαν διά νά λάμπη πάσιν ημίν καί τή οικουμένη.

Είησαν τά έτη Υμών, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, πολλά καί θεοδόξαστα!

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο