You are currently viewing Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)

  • Reading time:1 mins read

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν 10.00 π.μ. ὥραν τῆς Πέμπτης, 18ης /31ης Μαρτίου 2016, ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν αὐτου εἰς Ἰσραήλ, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί ἄλλου προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Μετά τήν εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ καί τήν εἴσοδον τοῦ Πατριαρχείου ὑποδοχήν αὐτοῦ, τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον κ. Παυλόπουλον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί πολλοί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν κ. Πρόεδρον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

«Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά», ἀναφωνεῖ ὁ προφήτης Ἡσαΐας (Ἡσ. 25,7/Ρωμ. 10,15)

Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλε,

Ἡ Γεραρά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀδελφότης ὑποδέχεται σήμερον εἰς τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τήν ὑμετέρα ἐξοχότητα μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτῆς μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως.

Καί τοῦτο διότι, εἰς τήν θεσμικήν ὑμῶν ἰδιότητα Κύριε Πρόεδρε, τόσον ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ὅσον καί τό εὐλαβές χριστεπώνυμον πλήρωμα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προσβλέπουσαν εἰς τόν συνεχιστήν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἐκπρόσωπον τῆς Ρωμηοσύνης. Τῆς Ρωμηοσύνης, ἡ ὁποία καί διά μέσου τῶν αἰώνων διέσωσε ἀφ’ ἑνός τά ἀδιάψευστα μαρτύρια τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, ἀφ’ ἑτέρου δέ διεφύλαξεν ἀνόθευτον τήν ἐθνικοθρησκευτικήν ταυτότητα τῶν Χριστιανῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ὄχι μόνον.

Τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας, ἡ ὁποία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη καί συνυφασμένη μέ τό μεγάλο πνευματικόν μέγεθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί συνεπῶς μέ τό εὐσεβές ἡμῶν γένος τε καί ἔθνος διετηρήθησαν ὡς τόποι πνευματικῆς ἀναψυχῆς ἀλλά καί ἁγιασμοῦ μέ θυσίας αἵματος καί χρήματος.

Ἡ Ἑλληνική πολιτεία ἅμα τῆ ἀνεξαρτησίᾳ αὐτῆς ἀνέλαβε τό ἱερόν αὐτῆς καθῆκον τῆς ἠθικῆς τε καί ὑλικῆς ἐνισχύσεως καί ὑπερασπίσεως τῶν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων αὐτοφυῶν αὐτῆς προνομίων καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Διά τοῦτο καί ἐπί τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Βενεδίκτου ἡ Ἑλλάς ἀνεγνωρίσθη τόσον διεθνῶς ὅσον καί τόπικῶς, δηλονότι ὑπό τῶν Πολιτειακῶν Κρατικῶν ἀρχῶν τοῦ Ἰσραήλ τοῦ Χασιμιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῶν Παλαιστινίων ἡ προστάτις δύναμις τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ὡς καί τῶν καλῶς νοουμένων συμφερόντων αὐτοῦ.

Ἡ πνευματική δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία συμπεριλαμβάνει τά ὅρια τῶν προαναφερθέντων κρατῶν μέ κέντρον τήν ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ καθιστᾷ τοῦτο τόπον καί χῶρον ἀγαστῆς συνυπάρξεως καί ἁρμονικῆς συμβιώσεως, ἀλλά καί συνδιαλλαγῆς μεταξύ τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῇ διαβιούντων ἑτεροθρήσκων λαῶν καί πολυεθνικῶν θρησκευτικῶν ὀντοτήτων καί κοινοτήτων. Δέν εἶναι ὑπερβολή, ἐάν εἴπωμεν ὅτι τό παρόν πολυπολιτισμικόν καί διαθρησκειακόν καθεστώς, τό διέπον τήν Ἱερουσαλήμ καί δή τήν Παλαιάν αὐτῆς Πόλιν ὀφείλεται κατά κύριον λόγον εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον γνωστόν καί ὡς Rum Orthodox.

Ἐπί πλέον δέ τό Πατριαρχεῖον, ἔχον ὡς κέντρον αὐτοῦ τήν πνευματικήν πρωτεύουσαν ὅλων τῶν θρησκειῶν καί ὅλων τῶν Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, τήν Ἱερουσαλήμ, καλεῖται ἐκ τῶν πραγμάτων νά συμβάλῃ εἰς τήν διευθέτησιν τῆς ὑφισταμένης πολιτικῆς διενέξεως διά τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν αὐτοῦ δυνάμεων, δηλονότι τῆς ἀμιγοῦς αὐτοῦ ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς καί προσκυνηματικῆς ἀποστολῆς.

Καί τοῦτο, διότι τά Πανάγια Προσκυνήματα, ὡς εἶναι ὁ Πανάγιος Τάφος, ἡ Κωνσταντίνειος Βασιλική Ἐκκλησία τοῦ τόπου τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ εἰς Βηθλεέμ καί τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ, ἀποτελοῦν τήν ἐγγύησιν τῆς διαμονῆς τοῦ Χριστιανοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Κύριε Πρόεδρε, ἡ μεθ’ ἡμῶν φυσική παρουσία σας πιστεύομεν ταπεινῶς ὅτι ἀναδεικνύει τήν δυναμικήν τῶν εὐθυνῶν καί ὑποχρεώσεων ἡμῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῶν συνανθρώπων ἡμῶν, μετά τῶν ὁποίων συμμεριζόμεθα τήν κοινήν ἡμῶν φύσιν καί τόν κοινόν τελικόν ἡμῶν προορισμόν.

Ἡ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης ἐθεώρησε πρέπον, ὅπως τιμήσῃ ὑμᾶς κ. Πρόεδρε διά τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦτο εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς σας εἰς τό Ἔθνος καί τό γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἰδιαζόντως.

Σᾶς εὐχόμεθα εὐλογημένον προσκύνημα καί ἐπιτυχίαν εἰς τήν εἰρηνευτικήν Σας ἀποστολήν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Παυλόπουλον τήν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τό ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν καί δή τήν τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἀνταποκρινόμενος ὁ κ. Πρόεδρος ἀπένειμεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἀνώτατον παράσημον τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τό κείμενον τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσθη καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος απονέμει τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος στην Α. Θ. Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ, Θεόφιλο Γ’

Πρόκειται για την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία απονέμεται σε Αρχηγούς Κρατών και Προκαθημένους Πατριαρχείων.

Το τάγμα του Σωτήρος είναι ιεραρχικά, το πρώτο Τάγμα Αριστείας. Η σύστασή του αποφασίστηκε το 1829 από την Δ’ Εθνική Συνέλευση του Άργους. Το όνομα και η μορφή του διασήμου επελέγη για να υπενθυμίζει ότι χάρη στη Θεία συμπαράσταση του Σωτήρα πραγματοποιήθηκε η Εθνική Παλιγγενεσία.

Αποτελείται από ένα λευκό σταυρό, τοποθετημένο πάνω σε ένα στεφάνι που αναπαριστά το μισό κλαδί δρυός και το άλλο μισό δάφνης. Στο κέντρο του σταυρού υπάρχει η εικόνα του Σωτήρος, που περιβάλλεται από την επιγραφή ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΕ, ΔΕΔΟΞΑΣΤΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥι. (Στην πίσω όψη του σταυρού υπάρχει η επιγραφή ΕΝ ΑΡΓΕΙ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1829

Ο αστέρας του Μεγαλόσταυρου φέρει οκτώ ακτίνες και στο κέντρο το διάσημο του Σωτήρα. Η ταινία που συνοδεύει το διάσημο του τάγματος είναι γαλάζια, με λευκές στενές λωρίδες κατά μήκος των άκρων.

Ἐπί πλέον προσέφερεν Αὐτῷ ἀσημένιαν θήκην μετ’ ἀφιερώσεως πρός Αὐτόν. Ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ κ. Παυλοπούλῳ ὡραιοτάτην εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό ἔργον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Κατόπιν τούτου ἠκολούθησε συζήτησις μεταξύ τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ κ. Προέδρου διά τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί διά τό ἀρξάμενον ἔργον τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, συμφώνως πρός μελέτην ἐκπονηθεῖσαν ὑπό τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς καθηγητρίας κ. Μοροπούλου.

Ὅτε ἔληξεν ἡ ἐπίσκεψις εἰς τό Πατριαρχεῖον, ὁ Πρόεδρος, τῶν κωδώνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κρουομένων, καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, κατῆλθε καί προσεκύνησεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα ἐδέχθη ξενάγησιν παρά τῆς καθηγητρίας κ. Μοροπούλου διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος μετά τῶν διακονητῶν Πατέρων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τῆς προσκυνήσεως ληξάσης, ὁ κ. Πρόεδρος ἀνεχώρησε διά τήν συνέχισιν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ.