You are currently viewing Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έμπλεος χαράς και ικανοποιήσεως παρέδωσε την Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας τονίζοντας πως ενήργησε χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα’

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έμπλεος χαράς και ικανοποιήσεως παρέδωσε την Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας τονίζοντας πως ενήργησε χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα’

  • Reading time:2 mins read

Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Κυριακήν, 6ην Ἰανουαρίου, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Ἐπιφανίου, ἐλθόντος τήν προτεραίαν ἐνταῦθα διά νά λάβῃ κανονικῶς τό αὐτοκέφαλον διά τήν κατ’ αὐτόν Ἑκκλησίαν ἀπό μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-νουπόλεως καί νά πραγματοποιήσῃ τήν εἰρηνικήν αὐτοῦ ἐπί-σκεψιν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον.

Ὥς ἤδη προανηγγέλθη, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 5ης ἀρξ. μηνός Ἰανουαρίου, ἀφίκετο ἐκ τῆς ἕδρας αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν ἀεροπορικῶς διά τοῦ Προεδρικοῦ ἀεροσκάφους, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρου Ποροσένκο, ἡγηθέντος πολυμελοῦς ἐπισήμου κρατικῆς ἀντιπροσωπείας, ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καί νέος Προκαθήμενος πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος, μετά ἐνδεκαμελοῦς συνοδείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Vinnytsia καί Bar κ. Συμεών, Halych κ. Ἀνδρέου, Lviv καί Sokal  κ. Δημητρίου, Lutsk καί Volyn κ. Μιχαήλ, Perejaslav-Khmelnitskiy καί Vyshneve κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Chernihiv καί Nizhyn κ. Εὐστρατίου, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Vitalli Danchak, Vasyl Lylo, Bogdan Gulyamov καί Ivan Sydor, καί τοῦ Ἱερολ. Πρωτοδιακόνου κ. Vasyl Didora.

Τόν Μακαριώτατον καί τόν Ἐξοχώτατον μετά τῶν συνο-δειῶν αὐτῶν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐπίσημος Πατρι-αρχική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπο-λίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρα-λάμπους Nichev, ὁδηγήσασα αὐτούς εἰς τήν αἴθουσαν τῶν ἐπισήμων, εὐγενῶς παραχωρηθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας.

Ἀκολούθως, οἱ ἐπίσημοι φιλοξενούμενοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ὁ Μακαριώτατος καί ὁ Ἐξοχώτατος μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν ἐγένοντο δεκτοί μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν, εἰσῆλθον δέ καί προσεκύνησαν ἐν τῷ Πατριαρχικῶ Ναῷ, ἔνθα ἡ Α. Μακαριότης προέστη τῆς νενομισμένης Δοξολογίας, εἴτα δέ κατηυθήνθη μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ποροσένκο εἰς τό ἐπίσημον Πατριαρχικόν Γραφεῖον καί ἐγένοντο ἐν αὐτῷ λίαν ἐγκαρδίως δεκτοί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Μετά ταῦτα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπί τῇ ὑπογραφῇ τοῦ Τόμου ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκε-φαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας ἐπί τούτῳ καταρτισθεῖσα Ἰ. Ἀκολουθία, ἥτις ἐψάλη προεξάρχοντος τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας Παναγιωτάτου Οἰκου-μενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Μακαρι-ωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, ἐπί παρουσίᾳ τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, τῶν συνοδειῶν τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος καί τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος καί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Μετά τήν λῆξιν τῆς ἱερᾶς ταύτης Ἀκολουθίας, καθ’ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Τόμος, τό ἐν λόγῳ ἱστορικῆς ἀξίας καί σημασίας διά τήν ζωήν τῆς Κιεβινῆς Ἐκκλησίας ἱερόν κείμενον ὑπεγράφη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ψαλλομένου τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ, μεθ’ ὅ ἀντηλλάγη ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων καί ἀνεγνώσθησαν αἱ προβλεπόμεναι προσφωνήσεις.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἀκρόασις τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν ἐγκαρδίως τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δέ παρετέθη πρός τιμήν αὐτῶν ἐπίσημον ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Intercontinental», ἀνταλλαγεισῶν τῶν προβλεπομένων προπόσεων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, ἀντεπεσκέψατο τόν Μακαριώτατον κ.κ. Ἐπιφάνιον ἐν τῷ ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad» καταλύματι αὐτοῦ, ἀκολούθως δέ Αὕτη ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτῆς προσφερθέν ἐν αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Οὐκρανίας ἐπίσημον δεῖπνον, παρουσίᾳ τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί πλείστων ὅσων ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, καθ’ ὅ ὁ Παναγιώτατος, μετά τάς ἀνταλλαγείσας προπόσεις, προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα πρός τόν Μακαριώτατον καί τόν Ἐξοχώτατον, ὡς καί πρός πάντα τά μέλη τῶν συνοδειῶν αὐτῶν, τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας ἐπιδώσαντος τιμητικάς διακρίσεις πρός πάντας τούς ἐκπροσώπους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τούς συμβαλόντας εἰς τήν αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας του διά τῆς κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁδοῦ.

Τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν, ἁγιάσας ἐν συνεχείᾳ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὡς καί τούς συμπροσευχομένους ἐπισήμους, καί προέστη τῆς καθιερωμένης πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ’ ἥν συνελειτούργησε μετά τῆς Α. Μακαριότητος, ἐνῷ κατά τόν Ὄρθρον τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησεν ὁ φιλοξενούμενος Προκαθήμενος.

Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Μακαριότητος, συνελειτούρησαν ὡσαύτως πάντα τά ἀρχιερατικά μέλη τῆς τιμίας συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐνεχείρισεν ἐπισήμως καί μετά προσφωvήσεως τήν περγαμηνήν ἀποδόσεως τῆς αὐτοκεφαλίας, ὡς καί φιάλην Ἁγίου Μύρου καί ποιμαντορικήν ράβδον, τῷ Μακαριωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, δεχθέντι ταύτας μετά βαθείας συγκινήσεως καί ἀντιφωνήσαντι ἐν συνεχείᾳ καταλλήλως.

Κατά τήν βαρυσήμαντον προσφώνησίν Του, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσήμανε μετ’ ἐμφάσεως τό διαχρονικόν αἴτημα καί τόν ἀταλάντευτον προσανατολισμόν τῆς πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, ὡς καί τοῦ φιλοχρίστου εὐσεβοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὑπέρ τῆς χειραφετήσεως τῆς Κιεβινῆς Ἐκκλησίας, ἀνεφέρθη εἰς τήν κενωτικήν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό διάβα τῶν αἰώνων ὑπέρ τῆς κατά Θεόν εὐσταθείας τῶν νεοπαγῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, λαβουσῶν ἀνεξαιρέτως τήν διοικητικήν ἀνεξαρτησίαν των ἐκ τοῦ σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, μή παραλείψας νά συμβουλεύσῃ τόν νέον Προκαθήμενον ὅπως ἀγωνισθῇ κενωτικῶς πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς δημιουργίας τῶν προϋποθέσεων διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἑνιαίας ἐκκλησιασικῆς ὀντότητος ἐν Οὐκρανίᾳ, ἐν ἀδιαπτώτῳ σεβασμῷ, πάντοτε, πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν των, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίων καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλ. Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος Ebbsfleet κ. Jonathan Goodall ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρος Ποροσένκο, μετά τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Viktor Yushchenko, πρ. Προέδρου τῆς Χώρας, Andriy Parubiy, Προέδρου τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου, Hennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, καί Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου κρατικῶν ἀξιωματούχων καί συμπάσης τῆς ἐν Τουρκίᾳ διπλωματικῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Χώρας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Andriy Sybiha, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξεπροσώπησε τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Οὐκρανίας, ἐλθόντες ἐπί τούτῳ καί ὑπερπληρώσαντες τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν καί τόν περίβολον αὐτοῦ, ὡς καί οἱ σύνεδροι τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανουμένου ἐνταῦθα Γ’ Διεθνοῦς Συνεδρίου περί τῆς συγχρόνου δουλείας, ἐπί τοῦ θέματος «Awareness, Action and Impact».

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου, προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν συλλειτουργῶν Αὐτοῦ Ἱεραρχῶν, τοῦ λοιποῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως.

Τόν Τίμιον Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῶν ὑδάτων ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μποζνακίδης, ἐκ Θεσσαλονίκης, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς εὐλογίαν χρυσοῦν Σταυρόν καθώς καί σταυρούς εἰς εὐλογίαν εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Divan», εἰς ὅ παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι, τῆς Α. Μακαριότητος ἐκφρασάσης πάλιν καί πολλάκις τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί τήν υἱϊκήν ἀφοσίωσιν τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱ. Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίας διά τήν διηνεκῆ εὐεργεσίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τά ἐν Οὐκρανίᾳ πνευματικά τέκνα της.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς εἰς τά ἴδια, προπεμφέντες τιμητικῶς ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἔντμοντον κ. Ἱλαρίωνος καί τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου.

Φωτο: Reuters | © Murad Sezer

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1

fota fanari 1