You are currently viewing Ο π. Γεώργιος Βαμβακίδης από την ακριτική Μητρόπολη Ζιχνών με μία επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό λέει τα αυτονόητα και περισώζει το κύρος του ιερού κλήρου

Ο π. Γεώργιος Βαμβακίδης από την ακριτική Μητρόπολη Ζιχνών με μία επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό λέει τα αυτονόητα και περισώζει το κύρος του ιερού κλήρου

  • Reading time:1 mins read

AΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κύριον Κυριᾶκον Μητσοτάκην

****

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Κατ’ ἀρχάς εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ Ἅγιος Θεός νά σᾶς ἐνισχύει στό δύσκολο καί εὐθυνοφόρο ἔργο σας, ὥστε ἄμεσα νά ἀνταποκριθῆτε καί νά ἐπιλύσετε πρός ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τά πολλά καθημερινά του προβλήματα. Ὡσαύτως εὔχομαι ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά, τόσο οἱ ἐπιστήμονές μας ὅσο καί ἡ Κυβέρνησή μας καί ὅλοι μαζί, μέ τήν φώτιση καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, διότι χωρίς  Θεόν δέν μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ τίποτα, «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. ιε, 5), νά ἀντιμετωπίσουμε τήν δύσκολη καί ἐπικίνδυνη γιά τή ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας νόσου τοῦ Covid 19, νόσος πού δυστυχῶς ἄλλαξε τόν ὁμαλό καί φυσιολογικό τρόπο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ἐν συνεχεία κύριε Πρωθυπουργέ, μέ ὅλο τόν σεβασμό,ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἔντονη διαμαρτυρία  καί τήν διαφωνία μου γιά τό νέο κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν χωρίς τήν παρουσία φυσικῶν προσώπων , δηλαδή τῶν πιστῶν.

Εἶναι ἀδιανόητο νά ἀποδεχθοῦμε αὐτήν τήν ὁριζόντια αὐστηροποίηση τῶν μέτρων γιά τούς Ἱερούς Ναούς, οἱ ὁποῖοι καθόλη τήν προηγούμενη διάρκεια τήρησαν μέ εὐλάβεια ὅλα τά περιοριστικά μέτρα.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μᾶς ζητήθηκε ἡ χρήση μάσκας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ἀπόσταση μεταξύ τῶν πιστῶν, ἡ χρήση τῶν ἀντισηπτικῶν, οἱ νουθεσίες πρός τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες καί τούς ἡλικιωμένους νά ἀποφεύγουν τίς συναθροίσεις, ὅλα αὐτά τά πρωτόγνωρα, δύσκολα, ἐπίπονα καί σκληρά μέτρα,τά τηρήσαμε μέ συνέπεια καί ὑποδειγματική πειθαρχία. Αὐτό τό  γεγονός ὁδήγησε πολλούς ἐκ τῶν πιστῶν νά μᾶς ἀπαξιώσουν, χαρακτηρίζοντάς μας γραφικούς, δειλούς, ὀλιγόπιστους κ.λ.π. Ἐμεῖς ὅμως ὅλα αὐτά τά προσπεράσαμε μέ ταπείνωση καί ὑπομονή, γιατί πάνω ἀπ’ ὅλα βάλαμε καί βάζουμε τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε πιστό  καί τό πολύτιμο ἀγαθό τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν, πού εἶναι ἡ ὑγεία του.

Χωρίς ἴχνος ἔπαρσης καί ἀλαζονίας μπορῶ νά τονίσω πώς στήν Ἐκκλησία ἀποδείξαμε γιά ἀκόμη μία φορά πώς διακατεχόμαστε ἀπό ὑπευθυνότητα καί γνωρίζουμε πολύ καλά νά ὑπηρετοῦμε καί νά διασφαλίζουμε τήν προστασία τῶν συνανθρώπων μας, τούς ὁποίους ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσεως ὑπηρετοῦμε καί παρόλες τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ἀτέλειές μας, καθημερινά διακονοῦμε.

Ποῦ ἔφταιξε κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ Ἐκκλησία στή διασπορά τῆς νόσου; Γιατί ἀντιμετωπίζεται τόσο αὐστηρά καί σκληρά  ἐκ νέου ἡ Ἐκκλησία μας; Γιατί νά ἀντιμετωπίζεται  ἡ Ἐκκλησία  μέ τά ἴδια μέτρα καί σταθμά πού ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀνευθυνότητα ὁρισμένων φυσικῶν προσώπων, κοινωνικῶν ὁμάδων καί φορέων, πού εἶχαν ξεχυθεῖ κατά χιλιάδες στούς δρόμους, στίς πλατεῖες, στά μπάρ, στά πάρκα, χωρίς τήν τήρηση τῶν μέτρων;

Ὑπηρετῶ σέ μία μικρά ἐνορία 150 κατοίκων. Οἱ περισσότεροι εἶναι μεγάλης ἡλικίας μέ σοβαρές παθήσεις καί κινητικά προβλήματα, πού ἀκόμη καί ἄν θά θέλατε νά τούς φέρετε στόν Ἱερό Ναό ,θά ἦταν  ἀδύνατο. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ πολλές ἄλλες ἐνορίες τῆς ἀκριτικῆς καί ἱστορικῆς Μητροπόλεως πού διακονῶ. Ἑπομένως, οἱ λίγοι πιστοί πού δύνανται νά προσέλθουν στόν Ναό, γιατί νά μήν μποροῦν νά ἐκκλησιαστοῦν; Πῶς θά ὑπάρξει  συνωστισμός, ὅταν θά  ἐκκλησιαστοῦν 40 μέ 50 ἄτομα πού τηροῦν ὅλα τά παραπάνω μέτρα; Στίς μεγάλες ἐνορίες καί τά ἀστικά κέντρα εἶχαν  θεσπιστεῖ περισσότερες ἀπό μία Θεῖες Λειτουργίες καί προσέρχονταν ἀνάλογος ἀριθμός πιστῶν, προκειμένου νά ἀποφεύγεται ἡ μαζική συνάθροιση.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τό ἐκ νέου κλείσιμο τῶν Ναῶν ἀποτελεῖ προσβολή καί περιφρόνηση γιά ὅλους ἐμᾶς, κληρικούς καί λαϊκούς, πού μέ συνέπεια, ὑπευθυνότητα καί ἀποτελεσματικότητα τηρήσαμε τά μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν κατά γράμμα καί πιστότερα ἀκόμη καί ἀπό τά ἁρμόδια  ὄργανα τῆς Πολιτείας, καί ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, δέν μπορῶ νά τά ἀποδεχθῶ. Γιά τόν λόγο αὐτό,  εὐκαίρως ἀκαίρως, παντοῦ καί παντί τρόπω, θά ἐκφράζω τήν ἀγανάκτηση, τήν πικρία καί τήν διαφωνία μου, ἀσχέτως  ἄν ἀναγκαστικά καί μέ τόν σπεκουλάτορα τοῦ προστίμου ἐπί τήν κεφαλή μου, θά τά τηρήσω.

Μέ  τιμή

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ  Γεννήσεως Θεοτόκου Γραμμένης, Ι.Μ. Ζιχνῶν & Νευροκοπίου