You are currently viewing Ο Μητροπολίτης π.Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος απαντά τον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Μητροπολίτης π.Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος απαντά τον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  • Reading time:1 mins read

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

 ***********

ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ,

_________Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας με τίτλο:

«Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ»,

το οποίον αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας χθες καιί το οποίον αυτούσιο αναδημοσιεύω στη συνέχεια.

_______Το αναδημοσιεύω, για να σας αποδείξω, ότι η συστηματική πολεμική, την οποίαν εφαρμόζετε εναντίον μου με χαροποιεί ΟΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ! Θα ελυπούμην βαθύτατα ΕΑΝ ΕΙΧΑ ΕΠΑΙΝΟΥΣ  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ!

_______Οδηγός μου, και συγχρόνως παρηγοριά μου, εν προκειμένω είναι τα λόγια του Σωτήρος ημών Χριστού:

«Κατά Λουκάν, κεφ.6 στ.22 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. …..26 οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 ᾽Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 6.28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 6.29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς….».

 

______Παρηγοριά μου είναι, επίσης, και τα εξής λόγια του Κυρίου μας στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον:

«Κεφ. 5, στ. 11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. 

12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν».

 

______Παρηγοριά μου, επίσης, είναι τα λόγια του Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου: ____ _______

« 15. Ὅταν ἀκούσῃς ὅτι ὁ πλησίον σου καὶ ὁ φίλος ἐλοιδόρησέ σε ἀπόντα, ἢ παρόντα, τότε τὴν ἀγάπην ἔνδειξαι ἐπαινέσας αὐτόν·

  1. μέγα τὸ ἀποσείσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς ἔπαινον ἀνθρώπων· μεῖζον δὲ, ἔπαινον δαιμόνων».
  2. Ταπεινοφροσύνην ἔδειξεν, οὐχὶ ἑαυτὸν εὐτελίζων (πῶς γὰρ ἑαυτὸν οὐ βαστάσει;) ἀλλ᾿ ὁ παρ᾿ ἑτέρου ὀνειδισθεὶς, καὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ μὴ μειώσας.(βλ.ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ – ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ -ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ-Περί κενοδοξίας)

_______Παρηγοριά μου, τέλος, είναι οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης από το Βιβλίο των Παροιμιών (κεφ. 9, στ. 7-9).

«Ὁ παιδεύων κακοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν· ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ μωμήσεται ἑαυτόν». Δηλ.

                   Εκείνος που θα θελήση να παιδαγωγήση τους αμετανοήτως κακούς, θα εξευτελισθή και θα υβρισθή από αυτούς. Εκείνος που θέλει να υποδείξη τα σφάλματα και να ελέγξη τον κακόν, θα επισύρη συκοφαντίας και αδίκους κατηγορίας εναντίον του.

«Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε». Δηλ.

                  Μη ελέγχης, λοιπόν, τους κακούς, δια να μη σε μισήσουν. Ελεγχε και υπόδειξε το ορθόν στον συνετόν και μυαλωμένον, και αυτός θα σε αγαπήση.

«Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι» Δηλ.

                   Με τας υποδείξεις σου δίδε στον σοφόν αφορμήν διορθώσεώς του και βελτιώσεως, και θα γίνη σοφώτερος.

 

_______Κατόπιν όλων των ανωτέρω θεολογικών ρήσεων και συμβουλών όχι μόνον είμαι ήρεμος, αλλά και θερμότατα σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, δια την πολλήν σου …..κακίαν εναντίον μου!  Καί συγχρόνως σας συλλυπούμαι, διότι Σεις προσυπογράφετε τις Δηλώσεις του κ. Δερμιτζάκη, ο οποίος, άσχετος ών με τα εκκλησιαστικά, εζήτησε να σταματήσει η θείς Κοινωνία στους πιστούς:

«Προτού σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες και κλείσουν επιχειρήσεις

 θα πρέπει να σταματήσει η θεία κοινωνία».

 

_______Ο Πανάγαθος Θεός να σας συγχωρήσει!

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Σάββατον, 19 Σεπτεμβρίου 2020 Ώρα 13.30΄

******************************

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Ο μητροπολίτης [πρώην] Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος έκανε επίθεση στον Μανώλη Δερμιτζάκη, Καθηγητή Γενετικής του Πανεπιστημίου Γενεύης, διότι είπε ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν γίνεται να κλείνουν επιχειρήσεις και παράλληλα στις εκκλησίες να συνεχίζεται η μετάληψη με αυτόν τον τρόπο. Ο καθηγητής αντιπρότεινε μιλώντας στον ΣΚΑΪ να γίνεται η Θεία Κοινωνία με πλαστικό κουτάλι μιας χρήσης ή με το μεταλλικό κουταλάκι του κάθε πιστού, κάτι που όπως είπε έχει γίνει και σε εκκλησίες άλλων χωρών.

Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος στην ανοιχτή επιστολή του υπογράμμισε σε όλους τους τόνους την …αγραμματοσύνη (sic) του καθηγητή: 

“…αν και Καθηγητής Πανεπιστημίου, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ! …Πρέπει όμως να είσθε ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ και από Κοινωνικής απόψεως! «Μη πέρα της Γενετικής, Θεολογικά ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ Κύριε Καθηγητά!» Τα της Θείας Κοινωνίας κλπ. αφήστε τα εις ημάς”. 

Ας μη σταθούμε στην απρεπή και ανάρμοστη για ιεράρχη συμπεριφορά του Καλαβρύτων απέναντι στον καθηγητή Δερμιτζάκη. Εδώ αφόρισε τον πρωθυπουργό της χώρας και έχει πει για πολλούς ανθρώπους τα μύρια όσα άθλια!

Θα θέσουμε το απλό ερώτημα “εξ επόψεως θεολογικής”, που λέει κι ο Καλαβρύτων.

Νομίζει, αλήθεια, ο σεβασμιώτατος ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα; 

Μα ολόκληρος είναι – μια ζωή! – στον αντίποδα και της θεολογίας και της πνευματικότητας.

Θεολογικά αγράμματος και απνευμάτιστος! Έργω και λόγω!

Οπότε ποιος μιλάει; Ποιος λέει τον άλλο αγράμματο και αστοιχείωτο; Ο “άνθρωπος της Εκκλησίας” που μυρωδιά δεν πήρε από την ορθόδοξη πνευματικότητα;

Ποιος θεολόγος θα παραπέμψει σε κείμενα του Καλαβρύτων Αμβροσίου; Είναι όλα για προσάναμμα! Εντελώς άσχετα με την θεολογία και την ζωή της Εκκλησίας.

Βοήθειά του!