You are currently viewing Ο «Ε.Κ.» αποκαλύπτει την απόρρητη έκθεση από τη συνάντηση Βαρθολομαίου με Μητροπολίτες της Αμερικής- Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται…
Μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πλαισιώνουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Διακρίνονται ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ/ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ο «Ε.Κ.» αποκαλύπτει την απόρρητη έκθεση από τη συνάντηση Βαρθολομαίου με Μητροπολίτες της Αμερικής- Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται…

  • Reading time:1 mins read

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο «Εθνικός Κήρυκας» αποκαλύπτει κατ’ αποκλειστικότητα μέρος της απόρρητης έκθεσης των λεχθέντων και διαμειφθέντων κατά τη συνάντηση στο Φανάρι μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ιεραρχών μελών της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, τη Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 για το θέμα του Καταστατικού της Αρχιεπισκοπής.

Η έκθεση απαρτίζεται από δώδεκα σελίδες, έχει ημερομηνία 29 Μάϊου 2023 και υπογράφεται από τον Αρχιμανδρίτη Αέτιο, Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου. Σήμερα δημοσιεύομε μερικές ενότητες της έκθεσης και θα επανέλθομε.

Στην έκθεση αναγράφεται ευκρινώς πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ζήτησε συγνώμη για τους λάθος χειρισμούς του στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, όπως είχε γράψει επί λέξει ο «Εθνικός Κήρυκας» στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του, της 1ης Ιουνίου 2023 πως «ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ζήτησε συγγνώμη για τους λάθος χειρισμούς στα θέματα της Αρχιεπισκοπής και Ομογένειας Αμερικής, τα οποία ανέκυψαν από τις αποφάσεις της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2020, αναφορικά με την κατάργηση του Καταστατικού της Αρχιεπισκοπής, την εκθρόνιση του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευαγγέλου και την επιβολή αργίας στον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο».

Στην απόρρητη έκθεση του Φαναρίου αναγράφονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Η συνάντησις υπήρξε πολύωρος, επραγματοποιήθη , όμως, εις κλίμα ενότητος, ειλικρινείας και αλληλοεκτιμήσεως. Κύριον αντικείμενον συζητήσεως απετέλεσε το ζήτημα της αναθεωρήσεως του ισχύοντος Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Εν αρχή, η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης εξέφρασε την χαράν και την συγκίνησιίν της διά την ευκαιρίαν συναντήσεως, αλλά και την λύπην Αυτής διά την απουσίαν τριών εκ των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου δια λόγους υγείας.

Ακολούθως, υπεγράμμισεν ότι το Σύνταγμα είναι επί μέρους μόνον ζήτημα των μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής σχέσεων, αι οποίαι εδοκιμάσθησαν κατά το Παρελθόν και εξ’ υπαιτιότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γεγονός διά το οποίον η Υπετέρα Παναγιότης, εις μία κίνησιν υψηλού συμβολισμού και βαθυτάτης ουσίας, εζήτησε συγγνώμην».

Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι ο Πατριάρχης έδωσε το λόγο στον Ελπιδοφόρο «να εκθέσει συνοπτικώς την πρότασιν του περί της αναθεωρήσεως του Συντάγματος», ο οποίος ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για τη συνάντηση και επικαλέσθηκε «την μεσιτείαν του μακαριστού Επισκόπου Αβύδου Γερασίμου, περί της αγιοκατατάξεως του οποίου» η Επαρχιακή Σύνοδος έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Στην έκθεση αναγράφεται ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος παρεδέχθη ότι η εξέλιξις των Μητροπόλεων εις Αρχιεπισκοπικάς Περιφέρειας, άνευ του υποβιβασμού των Μητροπολιτών εις Επισκόπους, είναι το πλέον δύσκολον σημείον της όλης προτάσεως του, επεσήμανεν όμως την κανονική παραδοξότητα του νυν ισχύοντος συστήματος διοικήσεως, του οποίου, ως ανέφερεν, η σκοπιμότης θεσπίσεως παρήλθε προ πολλού, καθισταμένης αδηρίτου της ανάγκης επαναφοράς των πραγμάτων εις την κανονικότητα διά της αποτυπώσεως εν τη πράξει της διακηρύξεως εν τω Συντάγματι ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής συνιστά μία ενιαίαν επαρχίαν.

Εν συνεχεία, έθεσε το ζήτημα της μνημονεύσεως, χαρακτηρίσας ως κανονικώς προβληματικήν την μνημόνευσιν υπό των Μητροπολιτών της Αρχιεπισκοπής του ονόματος της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, αντί του πρώτου των, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, επανέλαβε δε την θέσιν του υπέρ διπλής μνημονεύσεως του ονόματος της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, όσον και εκείνου του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, καθώς ως ανέφερε, τόσον εν Η.Π.Α., επί Αρχιεπισκοπείας του μακαριστού Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, όσον και εν Φαναρίω όταν λειτουργή ή χοροστατή βοηθός Επίσκοπος γίνεται διπλή μνημόνευσις «υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών…και του Επισκόπου…».

Σε άλλο σημείο της εκθέσεως παρατίθεται η τοποθέτηση του πρώτου τη τάξει των ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθοδίου, ως εξής: «Η Ημετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ηυχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπον Αμερικής διά την τοποθέτησιν του. Έδωσε δε τον λόγον, εν συνεχεία εις τον Μητροπολίτην Βοστώνης, ο οποίος έθεσε το ζήτημα των συνθηκών υπό τας οποίας ανεστάλη η εφαρμογή του ισχύοντος Συντάγματος τον Οκτώβριον του 2020. Εις την ερώτησιν αυτήν, η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητς απήντησε ότι τούτο συνέβη κατόπιν παρακλήσεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, η οποία εγένετο αποδεκτή υπό την Αγίας και Ιεράς Συνόδου, παρεδέχθη όμως, ότι η απόφασις αύτη ελήφθη άνευ προειδοποιήσεως και δίχως να ακολουθηθή η προβλεπομένη εις το άρθον 25 του Συντάγματος διαδικασία αναθεωρήσεως».

«Εν συνεχεία, ο Μητροπολίτης Βοστώνης αντέκρουσε τον ισχυρισμόν περί διηρημένης Αρχιεπισκοπής, αναφέρων ενδεικτικώς την υποχρέωσιν λήψεως προηγουμένης αδείας υπό της Αρχιεπισκοπής διά την τέλεσιν χειροτονιών εις επίπεδον Μητροπόλεων, καθώς και την καταβολήν μισθών και πάλιν εκ της Αρχιεπισκοπής, υπογραμμίσας εν ταυτώ ότι ουδείς επιζητεί αυτοκεφαλίαν. Διερωτήθη δε μήπως το ζήτημα της αυτοκεφαλίας εγείρεται ως φόβητρον διά το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, προκειμένου να συναινέση εις την τροποποίησιν  του προβλεπομένου εν τω Συντάγματι διοικητικού συστήματος».